אמור- שבת לשם ה'

באר מפרשת השבוע שיש לקיים את השבת כי היא מצוות ה' ולא בגלל שאני צריך לנוח... ניתן לבחון זאת על ידי מי שנמצא בחו"ל...

שבת לשם ה' 


"שבת היא לה' בכל מושבתיכם"

 

שואל הכתב סופר:

מה הכוונה "בכל מושבותיכם", וכי תעלה על דעתך שאין צריך לשמור שבת בכל מקום?

 

והוא מבאר:

אלא, ידוע שבכל העמים בחרו להם יום אחד למנוחה, ואפילו במצריים, מצינו במדרש שמשה רבינו פעל אצל פרעה שישבתו יום אחד בכדי שיהא להם כוח לעבוד כל ימי השבוע...

 

ואיך נדע באם כוונת האדם בשמירת השבת היא בכדי לנוח יום אחד או שכוונתו לקיים מצוות ה'?

אם נראה שהאדם מתגורר בין האומות ששם קבעו למנוחה יום אחר בשבוע, ואף על פי כן מוסיף לשבות גם ביום השבת – מראה הוא שכוונתו במנוחה לקיים מצוות בוראו שהרי לצורך מנוחת הגוף כבר שובת ביום אחר.

 

וזה כוונת הכתוב: שבת היא לה' – שיש לקיים את השבת כי היא מצוות ה'...


למאמר הבא