אמור- מי אמר שהבנת?!

? הרי על פי רש"י הוא אכן צדק: ממתי נותנים למלך לאכול פת שנשארה שבוע בחוץ?! והלא מלך ראוי שיתנו לו לחם טרי?! ביאור נפלא של הספר אזנים לתורה המלמד ש - "אם אינך מבין מצווה מסוימת - זו בעיה אצלך!"

מי אמר שהבנת?!

 

"ויצא בן אשה ישראלית"

 

מבאר רש"י שהלין לכבוד ה' שנותנים לו מלחם הפנים:

"לגלג ואמר ביום השבת יערכנו  דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום שמא פת צוננת של תשעה ימים?!"

 

כתב בספר "אזנים לתורה":

חובה על האדם לקיים את מצוות התורה כהלכתן וכמשפטן, בין אם מבין טעמן ובין אם לאו.

על האדם להשריש בלבו שכאשר אינו מבין ומשיג איזו הנהגה מהנהגות ה' יתברך או איזו מצווה ממצוות התורה, אין זאת אלא מחמת קוצר ומיעוט המשיג, ולפיכך לא יפגום כי הוא זה בקיומה בשלימות.

 

מביא ספר 'טללי אורות':

ראיה לנו ממעשהו של המקלל. תחילת חטאו הייתה בכך שלגלג על מצות לחם הפנים, לאחר שעניינו היה תמוה בעיניו, וסופו שקילל וגידף שם המפורש ששמע בסיני.

 

והנה אכן על פי הבנתו ראוי המלך לאכול פת חמה בכל יום ולא פת צוננת של תשעה ימים...

ברם, לו היה מאמין שמשפטי ה' אמת צדקו יחדיו, וממתין שבוע ימים, היה נוכח לדעת כי לאחר שמונה ימים הייתה עדיין הפת חמה, ואז היה ניצל מחטא חמור זה ומעונשו...למאמר הבא