אמור- זהירות אנו בני מלכים!

ם שיש שוני בין עם ישראל לשאר האומות ובשל היותם בני מלכים נדרשת זהירות מיוחדת...

זהירות אנו בני מלכים!


"אמור אל הכהנים בני אהרן"


מובא במדרש תנחומא:

"אמרות ה' אמרות טהורות", למה הקב''ה מזהיר את ישראל בשביל קדושתן וטהרתן.

 כיון שבני ישראל הם כה קדושים וטהורים, לפיכך עליהם להיות מופרשים מכל טומאה ותועבה יותר מכל אומה אחרת.

 

דברי "שערי חיים "מביא משל למה הדבר דומה:

לבן מלך שאוכל מאכל גס מיד הוא לוקה בחולי, אבל איש כפר פשוט אינו נוח לחלות כה מהר.

 

כן הוא הנמשל:

מפאת קדושתם ועדינותם, רגישים בני ישראל מאוד לגבי טומאה קלה שמזיקה להם, ועל כן יש להזהירם מאוד על כך...למאמר הבא