אמור- אהבת ישראל של כהן

ות לכהן והיכן זה בא לידי ביטוי בהגבלים שהתורה אסרה עליו?... ביאורים נפלאים של הבעל שם טוב ורבי מנחם מנדל מקוצק....

אהבת ישראל של כהן

 

"לאביו ולאמו לא יטמא"

רבי מנדל מקוצק אמר:

לכן אסרה התורה לכהן גדול להיטמא אפילו לאביו ולאמו, כדי ללמדו שאין לו שייכות למשפחתו יותר מאשר לכל סתם יהודי...

 

הבעל שם טוב היה אומר:

"כל זמן שאני אוהב את בני יותר משאני אוהב סתם יהודי אחר שאינו קרובי, משמע שלא הגעתי אפילו לחצי מדרגת אהבת ישראל!!...

 

 

 

"על כל נפשות מת לא יבוא"

 הכהן הגדול הוא אישיות כלל ישראלית, מתמסר לכל אחד ואחד מישראל. אסור שתחושת הקרבה אל בני משפחתו תהיה אצלו גדולה ממה שחש כלפי כל אחד מישראל. ועל כן ציוות אותו התורה: "לאביו ולאמו לא יטמא"...

 למאמר הבא