וורטים קצרים לפרשת אמור

במת מלבד המת עצמו?. מניין שאין להסתפק בזכות אבות בלבד?. ומהיכן למדים שיש להתעסק תחילה במה שאנו מצווים ורק אחר כך בהתעלות עצמי?...

וורטים קצרים לפרשת אמור

 

"אמור אל הכהנים"

 

 ה"גדולים", המטפלים במת, מוזהרים שמלבד המת, יהיו נותנים את דעתם גם על ה"קטנים", היתומים שהניח הנפטר...

 

 

----------------------------------------------

 

"אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם"

 צריכים אנו לדעת, שאמנם קדושת הכוהנים נובעת מכך שהם מזרע אהרן, אבל לא די להסתפק בזכות אבות ולומר: "אבא שלי רב..." או "סבא שלי היה כך וכך..."

 

אלא, צריך כל אדם בנפרד להיטהר, ועל זה הפסוק אומר: "אמור אל הכהנים בני אהרן" - למד את בני אהרן שלא יסתפקו שהם "בניו של הכהן הגדול", אלא "ואמרת אליהם" - שהדיבור מופנה ישר אליהם כי כל אחד חייב להתעלות ולהיטהר בזכות עצמו.

 


--------------------------------------------------------

 

"קדושים יהיו לאלוקיהם... והיו קודש"

 

אמר פעם רבי שמעון קלוגר:

"יש שרוצים להתקדש לפנים משורת הדין ואוסרים על עצמם דברים המותרים, אולם לא כל הרוצה להתחסד מותר לו, קודם עליו לקיים מה שהתורה ציוותה לקיים ורק אחרי זה מותר לו להוסיף סייגים על מה שמותר.

 

וזהו שכתוב: קודם כל "קדושים יהיו לאלוקיהם" שיהיו קדושים במה שנוגע לאלוקיהם שייקימו מצוות הבורא, ואחרי זה "והיו קודש" יכולים הם להתקדש מעצמם ביתר חומרות וסייגים...למאמר הבא