2880כבוד הורים- הציווי שהביא להודאה!לתקציר
אימך?" מה העיד הציווי על כיבוד הורים בדרך הנהגתו של הקב"ה בעולם?!. מדרשי חז"ל על ההודאה שנתנו כל מלכי העולם להקב"ה בעקבות הציווי של כבוד אב ואם עד שעמדו כל המלכים מכיסאותיהם והודו גם על הדיברות הראשונות, שכולן אך טוב ואמת... מתוך המבוא בחוברת 'כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה'
2881כבוד הורים- "שלושה שותפים באדם"לתקציר
ב"ה? ההשוואה שמביאה הגמרא בין כבוד ה' לכבוד ההורים. כיצד אדם יכול לגרום צער להקב"ה מבלי להתכוון. ואיך כבוד ההורים הוא בעצם לכבד את ה'... מתוך המבוא בחוברת 'כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה'
2882כבוד הורים- מצווה שכליתלתקציר
צווה שכלית - המובנת בשכל?! הרי גם ללא הקיום ייתכן והיינו מקיימים אותה?!. "הסיפור על דמא בן נתינה" ו- "הקשר בין מצוות כבוד אב ואם לפרה אדומה"... מתוך המבוא בחוברת 'כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה'
2883כבוד הורים- מה היה חסר לדמא?לתקציר
פור על כיבוד ההורים של דמא בן נתינה הגוי מאשקלון. מה אם כן היה חסר במצווה זו?! "סיפור על רבי מנחם מנדל מרומנוב" המבאר "מה ההבדל בין קיום מצווה של יהודי לקיום מצווה של גוי?"... מתוך המבוא בחוברת כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה
2884כיבוד הורים- בסיס לפיתוח מידת הכרת הטובלתקציר
רים" היא הבסיס והיסוד לפיתוח מידת הכרת הטוב!. התבוננות בהשקעה של ההורים כלפי ילדיהם מבהירה ביתר שאת את ההשקעה של הקב"ה בנבראים ולכן היא היסוד להכרת הטוב למי שאמר והיה העולם... מתוך החוברת 'כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה'
2885כיבוד הורים- גם אם לא עשו מספיקלתקציר
ה בכל מצב גם אם הם לא העניקו לבנם את אשר מחובתם היה להעניק לו, עדיין על הבן מוטלת החובה לכבדם... "סיפור על הכרת טובה" מתוך החוברת 'כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה'
2886כיבוד הורים- תרגול ואימון אישי!לתקציר
מון למעבר מתחושת האנוכיות והגאווה המושרשת בכל אחד תחושת - "הכל מגיע לי!", ליכולת לסגל לעצמנו רגש טהור ועדין של עין טובה ומבט מעריך, על הטובות הרבות המקיפות אותנו... "משל ונמשל על כיבוד הורים"
2887כיבוד הורים- התנאי להעברת השושלתלתקציר
נון חזק ורב עוצמה, האחראי על העברתה של התורה מדור לדור בצורה כה חיה וחזקה. כיצד מצוות "כיבוד הורים" היא יסוד חשוב מאוד במסירת התורה מדור לדור. הייחודיות של העם היהודי על פי דברי הרמב"ן: האבות לא יורו לבנים כי אם את האמת לבדה, ואין מדרך האב להנחיל ולהשריש בלב בנו סיפורי שקר. מה שאין כן בשאר הדתות והאמונות...
2888כיבוד הורים- מי קרוב יותר לקוף?לתקציר
בדו אותך?" ביאור נפלא שהעניק הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל למזכיר ההסתדרות על ההבדל בין יחס הכבוד שמעניקים לו נכדיו של הרב לבין היחס השפל לו זוכה מי שאינו מחנך את ילדיו על פי תורת ה'... מתוך החוברת 'כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה'
2889כיבוד אב ואם- "שרשרת הדורות"לתקציר
מלכתי לחינוך התורני". העמקת הזהות השורשית וחיבור לדורות שקדמו היא תוצאה של כבוד הורים. רק על ידי הידוק שרשרת הדורות מגיעים לקדושה ולאורה, לחינוך מעולה וטהור!
2890כיבוד הורים- ריסון עצמי וקבלת מרותלתקציר
עיצוב דמותו של האדם עוד מתחילה בינקות, את הנהגותיו תקבע מידת כיבוד ההורים שלו. הכרה בסמכותם ורוממותם של ההורים! וכשיש סמכות שכפופים בפניה, הרי זו הערובה לבלימת התאוות והתגברות על היצרים!
2891כיבוד הורים- צורך קיומי עבור האדםלתקציר
ים, הרי היא מתנה נפלאה וכלי נחוץ והכרחי לגדילה בריאה - דווקא עבור הילדים. מחקר של האו"ם המגלה באופן מובהק שהמשמעת נדרשת כדי לגדל אנשים בוגרים מאוזנים בנפשם, הבוטחים בעצמם ובכוחותיהם, ומסוגלים להציב לעצמם אתגרים ולעמוד בהם! מתוך החוברת 'כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה'
2892כיבוד הורים- בעקבות רבותינולתקציר
הנהגותיהם של חכמינו ז"ל יתנו לנו מעט מושג על כך. גדרים והנהגות בגודל חיוב כיבוד הורים: "כיבוד הורים של רבי טרפון". "כיבוד הורים של רב יוסף". "כיבוד הורים של אבימי". "כיבוד הורים של רבי ישמעאל". "מדוע שמח רב זעירא שאין לו הורים?". לכיבוד הורים אין שיעור וקצבה, אך כשאדם משתדל בה כפי יכולתו - ודאי מתקבלים מעשיו לנחת רוח לפני ה' יתברך...
2893כיבוד הורים- לקלל הורים חמור יותר מלהרביץ להם!לתקציר
נש מוות. אבל יש הבדל אחד, שמקלל אביו ואמו, מיתתו בסקילה. ומכה אביו ואמו, מיתתו בחנק. שאלתו של הרב יחזקאל לוינשטיין איך יכול להיות דבר כזה, שהקללה קשה יותר מההכאה?! וביאורו הנפלא של הסבא מקלם...
2894כיבוד הורים- משוגע כבבואה של החברה לתקציר
בוד אב? הסמל שבחרו בו חז"ל הוא דמא בן נתינה. נשאלת השאלה: מה ראו חז"ל להביא ראייה לכיבוד הורים מגוי?! למה אין סיפור על יהודי שנהג כבוד כזה?! והלא ר' טרפון כיבד את אימו לא פחות ממנו?! ולמה דמא לא העיר את אביו? מקסימום יקום ויחזור לישון (הרי כל אחד מאיתנו היה מסכים שיעירו אותו בשביל כסף...)?!
2895כיבוד אב ואם- זהירות יתרה נודעת להםלתקציר
כיבוד אב ואם. "חיבוב מצווה בכיבוד הורים" כפי שכותב הפלא יועץ זצ"ל. מעשה עם הגאון רבי צדקה חוצין זצ" והתייחסותו למצוות כיבוד הורים... והסבלנות הנדרשת במצוות כיבוד הורים... (בהלכה ובאגדה)
2896כבוד אב ואם - כבוד ומורא מהוריםלתקציר
בוד אב ואם? סיפור נפלא שסיפר ה"בבא סאלי" על אחיו רבי דוד זצ"ל שהתנהג בצורה לא מכבדת לאביו, תגובת הצדיק והדרך חזרה... מתאים כ- "סיפור על כיבוד הורים".