488יתרו - לא כדאי לחמוד את של הזולתלתקציר
רת הדיברות" מדוע נקראו הם: "עשרת הדיברות" הרי יש 11 דיברות כיוון ש"לא תחמוד מופיע פעמיים?! במאמר תשובה נפלאה לכך. ובנוסף "משל יפה לפרשת יתרו" שהביא האדמו"ר מרופשיץ זצ"ל להסבר שהחמדנות אינה משתלמת...
489יתרו - מן הבוקר עד הערבלתקציר
וני הראשון ביהדות? ומהי הדרך הנכונה לשעות קבלת קהל אצל הרב מתוך "סיפור לפרשת יתרו" על רבה של ירושלים...
490יתרו - עמל של תורהלתקציר
עול על לומדי התורה אילו היה מאפשר להבינה בקלות כולנו היינו רבנים וראשי ישיבות לא חבל?!... ביאור מיוחד בדרך של "משל ונמשל לפרשת יתרו"...
491יתרו - לקחת את עצמינו בידים...לתקציר
מיתרו חותן משה? "משל ונמשל לשבת יתרו" המלמדים שכדאי לפעמים לקחת את עצמינו בידיים לעשות שינוי זה משתלם...
492יתרו - מי זכאי לקבל תורה?לתקציר
י מתן תורה?! "משל מיוחד לפרשת יתרו" שמובא על ידי ה"סיפרי" המבאר גם מדוע משה התעקש והוריד את אשתו ובניו למצרים...
493יתרו - כיבוד הורים ומתן תורהלתקציר
וד הורים קשורה באופן ישיר למתן תורה? ומדוע נתייחדה היא, שזו הדיברה היחידה מעשרת הדיברות שיש בה שכר?! "משל ונמשל לשולחן שבת - יתרו" ובנוסף ביאורו הנפלא של "האברבנל לפרשת יתרו"...
494יתרו - כיבוד הורים ודבקות בבוראלתקציר
מישית: "כבד את אביך ואת אמך" מוזכר שם השם? ומדוע דווקא בה הובטח שכר של אריכות ימים?! ביאור מזווית נפלאה של הכלי יקר...
495יתרו - עשרת הדיברותלתקציר
ר" על "עשרת הדיברות בפרשת יתרו". הצד הימני הוא "עברות שבין אדם למקום". ואילו הצד השמאלי "עברות שבין אדם לחברו". הקשר שבין הצד הימני של לוחות הברית לבין הצד השמאלי. רעיון נפלא לפרשת יתרו וחג השבועות...
496יתרו - פרשה על שם של גר?לתקציר
חמת עמלק? ומדוע זכה יתרו הגר שתיקרא פרשה על שמו?! "יתרו ועמלק - דבר והיפוכו". הסיבה שהצמידו את פרשת מלחמת עמלק לפרשת יתרו
497יתרו - שמע ובא!לתקציר
ל השמועה ששמע? הרי כולם שמעו כפי שהתורה מתארת: שָׁמְעוּ עַמִּים יִרְגָּזוּן חִיל אָחַז יֹשְׁבֵי פְּלָשֶׁת..."?! "משל ונמשל לפרשת יתרו" המבארים את ייחודיותו של יתרו על פני האחרים...
498יתרו - אנשי אמתלתקציר
עשות פה שלא הוציא שום דבר מפיו - אלא אך ורק אמת? סיפור נפלא על ה"אמרי אמת" מגור
499יתרו- ההבדל בין יתרו לדוד המלךלתקציר
אר את המבאר את ההבדל בין דוד המלך ליתרו כל אחד מהם אמר שהוא יודע את ה' רק באופן שונה: יתרו אמר: "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים" ואילו דוד המלך אמר: "כי אני ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים"
500יתרו- ה' יברך את עמו בשלוםלתקציר
דברי רש"י על המילים: "וישמע יתרו" ועונה על הקושי בדברי רש"י המבאר: "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק". והלא זה בדיוק מה שכתוב בהמשך: "את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל מצרים"? אז מה רש"י שואל ועונה?!
501יתרו- "וורטים קצרים לפרשת יתרו"לתקציר
ה: מדוע נאמר וכל העם רואים את הקולות, וכי לא מספיק לשמוע?! ותשובתו של החידושי הרי"ם בהיותו ילד... משמעות בבקשה "כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות"...
502יתרו- "שעשה לי כל צרכי"לתקציר
כה ארוך בפסוק: "לא תחמוד בית רעך.. שורו חמורו.. אשת רעך.. וכל אשר לרעך" והלא יש סיכום כולל "וכל אשר לרעך" הכולל הכל בתוכו?! ביאור נפלא וסיפור נחמד הממחיש את צרותיהם של העשירים...
503יתרו- לעזוב הכל ולהגיע!לתקציר
אחרים שתיקרא פרשה על שמו?! במה הוא שונה מאחרים? ומה הלקח לגבינו?! המשל של שלמה המלך: "הדלת תיסוב על צירה והעצל על מיטתו" והסבר מדוע זה קשור לפרשת השבוע...
504יתרו- מי שמעריך את קודמיו מכובד הואלתקציר
השפעה שבין העם היהודי המאמין בדורות ראשונים ובחכמתם לעומת אלו הטוענים שבאו מהקוף... איך הגיעו בני ישראל למדרגה ששמעו כולם את ה' מדבר אליהם?...
505יתרו- כולם חייבים לשמור שבת!לתקציר
"שמור את יום השבת לקדשו"?! אלא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו משמעות נוספת בדברי המדרש לגביי שמירת שבת המחייבת את העשירים ואת העניים במידה שווה!
506יתרו- אין דבר כזה: "לא רוצה!"לתקציר
ייבים להיות תחילה במצרים?! מבחר פרשנים העונים לשאלה: מדוע אמר הקב"ה אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? ולא אשר בראתי את האדמה?! "משל ונמשל של הסיפרי" להבנת הסיבה שהקב"ה פדה אותנו ממצרים על מנת שנהיה עבדים שלו. כך אם יבואו בני-ישראל לומר "לא רוצים" מיד אומר להם ה' עבדיי אתם והם שותקים...
507יתרו- "למען יאריכון ימיך"לתקציר
אדם לחברו מוזכר שם ה' רק במצוות "כיבוד אב ואם" ועוד פעמיים? תשובתם של החיי אדם והכלי יקר, והקשר לפסוק: "ואתם הדבקים בה' אלקיכם, חיים כולכם היום"
508יתרו- מי שמכבד הורים שישאר כאן!לתקציר
ב ואם שנאמר בה שכר המצווה - אריכות חיים? "למה אומות העולם רוצים שנפסיק לשמוע בקול ההורים שלנו?!" מה הקשר למכחישי השואה? ומדוע מגיע למי שמכבד את הוריו להישאר בעום הזה כמה שיותר?...
509יתרו- הכרת הטוב וכיבוד הוריםלתקציר
הטוב למצוות כיבוד הורים? זה לא אותו דבר?! וזעקתו של הפלא יועץ: יש מצוות עם מזל כמו סנדק ופתיחת היכל בערב יוה"כ שמוכנים לשלם עבורם כל מחיר ולנסוע לכל מקום ושניהם בגדר חיבוב מצווה וכאן הקב"ה מבטיח לך אריכות ימים על מצווה ואתה מזניח?!
510יתרו- תכונות של דיין ושופטלתקציר
ופט? התורה מדגישה את העיקריים שבהם: "אנשי חיל יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע". ארבעה "סיפורים לפרשת יתרו" המתארים את התכונות הנשגבות הללו מאנשים שקיימו אותם הלכה למעשה...
511יתרו- גדלותו העצומה של משה רבינולתקציר
נו מביאה להבנה על גדלותו האמיתית. ביאור מאמר חז"ל: "גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה" ואמרו חז''ל: "אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו" - כיצד ניתן להשוות והלא מעולם לא ראינו מלאך?!
512יתרו- גיור של אמתלתקציר
הֵן מִדְיָן..." מדוע מזכירה התורה שיתרו היה כהן מדיין - כומר לעבודה זרה? הרי אין זה מן הראוי להזכיר לגר את חטאיו הראשונים?! ביאור נפלא שמביא הרב רוזנבלום ב-"שיחה לפרשת יתרו" עם "מילתא דבדיחותא לפרשת יתרו" להסברת העניין...
513יתרו- לדעת את הצרות של ישראללתקציר
על כָּל הַתְּלָאָה אֲשֶׁר מְצָאָתַם בַּדֶּרֶךְ"?!. על סמך מה חשב יתרו שיקבלו אותו בעם ישראל? הרי הוא כומר לעבודה זרה?. מדוע שינה יתרו את החלטתו והתגייר דווקא כששמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ומיד בא?!...
514יתרו- ריפוי על ידי מתן תורהלתקציר
פא את כל איברי החולים לפני קבלת התורה?. למה לא נאה לתת את התורה, למישהו שהוא נכה?!. "הקשר בין תריג מצוות לגוף האדם". ביאור נפלא על ההכרח לרפא את עם ישראל לפני קבלת התורה - והיכולת לקבל גם היום רפואה על ידי קריאת מעמד הר סיני...
515יתרו- לא רק לייעץ אלא גם לתת פיתרוןלתקציר
יקורת על הזולת במטרה לסייע לו - הרי זה מבורך ואף ראוי שתיקרא פרשה בתורה על שם המסייע... אך מי שמעביר ביקורת על מנת לפגוע בחברו הרי זה קנטרן... "משל ונמשל לפרשת יתרו"...
516יתרו- דקדוקי רש"י בפרשת יתרולתקציר
וטה לכל הפסוקים בפרשת יתרו בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...