595תצווה - המעיל מכפר על לשון הרעלתקציר
ת פעמונים בשולי המעיל. מדוע דווקא המעיל נבחר כבגד שמכפר על לשון הרע? "סיפור לשבת תצווה" המבאר את ייחודיותו של המעיל המכפר על עוון לשון הרע...
596תצווה- חתם קודש לה'לתקציר
לנא מפרשת השבוע על מאמר חז"ל: "שלשה מפתחות בידיו של הקב"ה ואין הוא מוסר אותם לעולם בידיו של שליח, ואלו הם: מפתח של יולדות, מפתח של גשמים ומפתח של תחיית המתים"
597תצווה- כל אחד בזמנו!לתקציר
חשובים ר' יעקב לוברבוים, בעל ה"נתיבות משפט", ור' לייב קצנלנבוגן מבריסק. שהאחד ברך את חברו בפסוק מפרשת השבוע: "אני מאחל לך, ר' לייב שיתקיים בך הכתוב: "שניים ליום תמיד"!...
598תצווה- להיות כהן גדול לתקציר
להתגייר בשביל להיות כהן גדול וללבוש בגדי כהונה. כיצד ענו לו בית שמאי וכיצד ענוהו בית הילל. ומסקנתו לבסוף...
599תצווה- גם לי מגיע להיות כהן...לתקציר
". הבורות שיש בנוגע ליהדות לצערנו היא נחלת אלו המוגדרים כ- "תינוקות שנשבו" הנה מקרה מליצי לאחד שביקש להיות כהן...
600תצווה- נר תמיד סמל לתורה!לתקציר
התמדה ומסירות תמידית ללימוד התורה: "סיפור על הגאון מוילנא" היה ידוע בהתמדתו המופלאה. כל הימים היה יושב בחדר סגור ועומל בתורה בכל כוחו. "מעשה על התמדה בתורה" גם בעת סכנת נפשות של ממש וההצלה שבאה בשל המסירות ללימוד התורה...
601תצווה- הקשר בין המנורה לתורהלתקציר
המנורה ומידותיה לבין התורה. כמו כן רעיון של בעל הטורים על הקשר בין שמן הזית לבניין בית המקדש הראשון והשני...
602תצווה- לקבל השפעה צריך הכנה!לתקציר
"וְנֹעַדְתִּי שָׁמָּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנִקְדַּשׁ בִּכְבֹדִי" ואחריהם כתוספת נלוות ציווי עשיית מזבח הקטורת הלא הוא מזבח הזהב. מדוע בא ציווי המזבח רק לאחר חתימת המשכן וכליו ולאחר הבטחת הקב"ה להשראות שכינתו בתוכנו? הרי הוא גם חלק מכלי המשכן?! ביאור נפלא להכנה הנדרשת כדי להגיע למעלת הקטורת...
603תצווה- כשאין שליטה המעיל מכפר!לתקציר
דם שליטה עליהם?" - ואיך קשור למעיל?, איך יתכן שידיד יהפוך לשונא הגדול ביותר?! משל ונמשל המבארים כמה חמור לשון הרע שבהתחלה נהנים ממנו ולבסוף משלמים מחיר יקר.
604תצווה- מעיל מכפר על לשון הרע!לתקציר
וקא על עוון לשון הרע? האם יצר הרע דומה לזבוב? ואם כן במה? הוראה לחיים יפים יותר, נלמדת מהמעיל. שיש לך חצי כוס, אם תסתכל על החצי כוס המלאה, הקב"ה ימלא לך את חצי הכוס הריקה...
605תצווה- מציאות ה' משמן זיתלתקציר
שמן זית זך" לכל ענייני בגדי הכהונה? הקב"ה מצווה לעשות לו מקדש, לא בשבילו אלא כדי שיהיה ושכנתי בתוכם. "הקשר בין פרשת תצווה לפורים" "סיפור לשבת תצווה". אם אדם לא יתבונן = יכתוש את הזית ויאמין שיש בו שמן, הרי יישאר הוא בחושך לעולם...
606תצווה- ההתדרדרות של לשון הרעלתקציר
טא לשון הרע הולך ופוחת מרגע לרגע?. סיפור שהביא בספר "מתוק האור" בשם ה"בן איש חי" להבין שגם אם תיתן למספר לשון הרע הכל... תמיד יהיה לו מה להגיד על זה ולהתלונן...
607תצווה - הבגדים לכבוד או לקדושה?לתקציר
ית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן נאמר: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו הבגדים לכבוד או לקדשו?!
608תצווה- להסתכל במבט רחב יותרלתקציר
שַׁת קָרְבָּנוֹת לְפָרָשַׁת בִּגְדֵי כְהוּנָה?". "כיצד נעשית הכפרה על ידי בגדי הכהן הגדול?". הייחודיות שבתכלת - ואיך היא מכפרת ואף מונעת מלדבר לשון הרע. (קטע משיחה של הרב ברוך רוזנבלום)
609תצווה- רבוע יהיה...לתקציר
ל הילד היה נכדו של האדמו"ר מגור בעל ה"אמרי אמת" שניסה להבין מדוע כופלת התורה "אמה ארכו ואמה רחבו" וגם "רבוע יהיה" הרי יודעים אנו שרבוע הוא אמה על אמה?!...
610תצווה- ללמד את כולםלתקציר
ששאלו אותו פעם "מדוע הרבי לא יוצא בעולם להציל נפשות ברוחניות, הרי יש הרבה מה לעשות? למה הרבי נשאר בתוך ביתו פנימה?! ותשובתו בדרך של "משל ונמשל לפרשת תצווה"
611תצווה- ובין כתפיו שכןלתקציר
מה על פי דברי הירושלמי בדבר חלוקת שמו של בנימין לשניים על כתפות האפוד...
612תצווה- מסירות נפש למען ישראללתקציר
לולא שלו לא יוזכר שמו בתורה? והן אמנם שקללת חכם אפילו על תנאי באה, אבל ישנם עוד הרבה פרשית בתורה, ומדוע דווקא בשבוע שחל בו ז' אדר לא מזכר שמו?! ובפרט שביום ההילולא יש עניין להזכיר שמו של הנפטר?!
613תצווה- לא עשה כן לכל גוילתקציר
ישראל לאומות העולם, בכך שהוא מצווה ונותן לבני ישראל לבנות משכן בעוד שאת אומות העולם הוא מזניח?! ביאור נפלא של ה"חתם סופר" בדרך של "משל ונמשל"
614תצווה - משה רבנו בפרשהלתקציר
א זצ"ל: למרות ששמו של משה רבנו לא מופיע בפרשה מצא הגאון מוילנא רמז לשמו דווקא ביום הולדתו ופטירתו החל סמוך לזמן בה נקראת פרשת תצווה.
615תצווה- חכמים היזהרו בדבריכם!לתקציר
מו אפילו בתנאי – שאם לא יהיה כך וכך יקרה לו כך וכך? ואיזה לקח מבקש ה' ממשה רבינו ללמד את בני ישראל? ביאור נפלא של הרב מאיר וולך בספר מעין השבוע..
616תצווה- עשה זאת בעצמך!לתקציר
דיה ספורנו: "כבר בפרשת 'תרומה' נצטוו בני-ישראל להביא שמן, אם כן מדוע שוב חזרה התורה על הציווי להביא שמן?" והתשובתו הנפלאה המובאת ע"י "סיפור עם מוסר השכל לפרשת תצווה"...
617תצווה- דקדוקי רש"י בפרשת תצווהלתקציר
שוטה לכל הפסוקים בפרשת תצווה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
618תצווה- אפשר להתאפקלתקציר
עה שראה אחד מדבר בשעת התפילה - תוך ראיה מפרשת השבוע פרשת תצווה...
619תצווה- פורים קטןלתקציר
חיים מצאנז ה'דברי חיים' על הרב שלו, רבי משה לייב סאסובער זצ"ל, ומסיפור זה הסביר את העניין של פורים קטן שגם ביום זה יש התעוררות של הנס...
620תצווה- למי מגלים את סוד הבגדים?לתקציר
צד אחד נאמר כי בגדי הקודש נעשים לכבוד ולתפארת, ומצד שני הכתוב מגלה כי בגדי הקודש נעשו בעצם לקדשו לכהנו לי?! ביאור של המהר"ם שפירא מלובלין בדרך צחות...
621תצווה- לבטל את השכחהלתקציר
חו אליך שמן זית זך?! הרי השמן זית לא נועד למשה אלא למנורה?!. ביאור נפלא של ה'שארית יעקב' להסבר על סגולתו של שמן הזית ולשם מה היה חובה להשתמש בסגולה זו דווקא לאחר מתן תורה...
622תצווה- להתעלות עם הקטנים ממךלתקציר
ול" שללמוד עם הקטנים ממנו בגיל וברמה זהו בזבוז זמן של ממש... האדמו"ר רבי יוסף מאיר מספינקא מביא רעיון חינוכי שמבא מפרשת השבוע תצווה שההפך הוא הנכון...
623תצווה- על מה שתמיד, נאמר תמידלתקציר
חה מדווינסק, בעל ה"אור שמח" ו"משך חכמה" מדוע באורים ותומים נאמר רק: "והיו על לב אהרן בבואו לפני ה'", ולא נאמר: "תמיד"? וביאורו המיוחד...
624תצווה- מי בעל הבית?לתקציר
לונן שאיננו יכול לטהר את מוחו ממחשבות לא טובות והרהורים רעים, שנכנסים אליו בעל כורחו ומבלבלים אותו? סיפור על רבי זאב מזיטומיר והלקח שלימד את אותו האיש...
625תצווה- אמן יהא שמיה רבהלתקציר
תחים לו שערי גן עדן וקורעים לו גזר דינו. ראיה לכך מפסוק בפרשת השבוע תצווה...
626תצווה- שליחות מצווהלתקציר
תורה הגנה על המצווה על השליחות. התורה נמשלה לאור, לומר לך מה האור המגן על העולם אף התורה מגינה על העולם....
627תצווה- יש לאן לשאוףלתקציר
י בספרו: "עוד יוסף חי" המבאר שעל האדם לקיים עוד ועוד מצוות, וביתר שלמות, ולא להיות מרוצה ושבע רצון ממעמדו ולהסתפק בדרגתו...
628תצווה- כבודו של ילד יהודילתקציר
הודייה השומרת על כבודו של בנה = על כבודו של העם היהודי...
629תצווה- פיקחות עם הנהגהלתקציר
זלמן מלצר זצ"ל שכשסיפרו זאת לגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, הוא התפעל מן הפקחות, אך עוד יותר מן הצדקות שבמעשה...
630תצווה- הכיסא ושמו של ה'לתקציר
שלמים עד שימחה זרע של עמלק? ביאורו של הרב דיסקין לאור המדרש: "כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכיסא שלם אבד זרעו של עמלק השם שלם והכיסא שלם"....
631תצווה- מה איתנו?!לתקציר
להתגרש וכשהגיע לרב ביקש לחזטר בתשובה. והקשר של זה לסיפור על "יוסי משיתא" שהפך ביןם רגע ממתייוון למוסר נפש על קידוש ה'...
632תצווה- קללה טובהלתקציר
רבי חיים מבריסק את החפץ חיים: "יהי רצון שילך יחף ויישא אבנים"... מה הוא פירושה של הברכה?...
633תצווה- השכר עבור ההתבטלותלתקציר
ליבו בשל כך ששמח בליבו כשמשה קיבל את ההנהגה של עם ישראל. מהי המידה כנגד מידה בחבישת החושן והאפוד על "וראך ושמח בלבו"? ביאור נפלא על המידה כנגד מידה שיש כאן...
634תצווה- הרימון הדומםלתקציר
את הקול שבמעיל השמיעו הפעמונים, אם כן לשם מה היו גם רימונים שאינם משמיעים כל קול ולא התבאר מה עניינם?! וביאורו הנפלא מספר "להבין ולהשכיל"
635שבת זכור- האחדות והיראהלתקציר
ָׂמֵחָה בִּרְאוֹתָם יַחַד תְּכֵלֶת מָרְדְּכָי... הראייה הכוללת שבתכלת והאחדות בפורים שהתחדשה מאז מכירת יוסף הביא לשמחה. לכן עיקר העבודה שלנו בימי הפורים, להחזיר את המורא והפחד מפני הקב"ה ולהכניס בתוך זה, גם את היראה וגם את האהבה מביאה לאחדות
636שבת זכור- ההכנה לתפילה בפוריםלתקציר
ל מה שעמלק רוצה ממך, זה שיש כוח אחר מבלעדי הבורא... אם אתה מאמין שיש כוח אחר מבלעדי הבורא – זה עמלק!. מהי חשיבותה של תפילת היתום? ומה מיוחד בפורים שבו: "כל הפושט יד נותנים לו"?
637זכור- לא לקחת כלום מעמלק!לתקציר
ור?"מה המשמעות של מלחמת עמלק?. "מה עמלק רצה מעם ישראל?". מה המטרה של עמלק?. כיצד מחיית עמלק היא הענשה במידה כנגד מידה?. מקורות חזל על הטעם למחיית עמלק...
638"הקשר בין פרשת תצוה לפורים"לתקציר
פרים? "כיצד ישב אחשוורוש במשתה שעשה לכל בני שושן?" מה היה החטא של הבאים למשתה? ועלמה כעס הקב"ה שנגזרה גזירת כיליון על כל היהודים?! ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום...
639פרשת תצווה והקשר לשבת זכורלתקציר
שת תצווה לבין שבת זכור?" בה קוראים על מחיית עמלק... הקשר בין פרשת תצווה הפותחת בחובה להשתמש בהדלקת המנורה בשמן הזית לבין שבת זכור - המדברת על מחיית עמלק
640תצווה- שבת זכור- למחות את זכר עמלקלתקציר
מחיית עמלק הוא למחות את זכר עמלק מה המשמעות של "זכר" עמלק?! - "סיפור לפרשת תצווה ושבת זכור". סיפור עם רבי דוד מלעלוב המבאר את ההרס של הקרירות בקיום מצוות...
641תצווה- התכלת ומשמעותה לתקציר
ן שבת לפרשת תצווה וחג הפורים". מה משמעות של התכלת במעיל? והקשר בין פרשת תצווה, מצוות ציצית וצהלה ושמחה של שושנת יעקב...
642תצווה- שבת זכור ושמן הזיתלתקציר
ה הקשר לכאן?! זה מתאים לחומש ויקרא? ואם פרשה זו היא בשבת זכור חייב להיות קשר בניהם. ואם כך, מה הקשר לפרשת זכור? והתשובה הפשוטה: אדם שלא יתבונן יישאר בחושך לעולם.