690ויקהל- השבת שומרת על שומריהלתקציר
ה'חפץ חיים' זצ"ל. "סיפור לשבת ויקהל". בגודל מעלת השבת ואיך היא מגנה על אלו השומרים אותה...
691ויקהל- ששת ימים תעשה מלאכהלתקציר
י המשמעות של המילה "תעשה"?! סיפור נפלא כיצד השבת מחייה את הכסף... "משל ונמשל לפרשת ויקהל" המבארים שהשבת היא מקור הברכה היא המחיה ושומרת על הכסף שעבדנו עליו במהלך השבוע - נותנת בו ברכה.
692ויקהל- כי היא מקור הברכהלתקציר
חה ביום השבת. משל ונמשל המבארים שגם בדברים שעושים לצורך השבת נדרשת כוונה... אם כוונתנו היא לצורך השבת הרי שכרנו כפול ומכופל - נכון שנהננו, אבל לכבוד שבת נתכוונו...
693ויקהל- את מי ממלאים חכמה?לתקציר
הקב"ה דווקא את בצלאל בחכמה, בתבונה ובדעת?! "משל ונמשל לפרשת ויקהל" המבארים כיצד בוחר הקב"ה למי לתת חכמה... ומה צריך לעשות מי שמבקש חכמה?...
694ויקהל- מה האישה יכולה לתרום?לתקציר
יו של רבי חיים מוולוז'ין את רבם. והתשובה הניצחת שהשיבה אישתו של הרב... הנשים הביאו משלהן למשכן. אם מעשי ידה של האישה שייכים הם לבעלה, האיך יכלה האישה להביא דבר שאיננו שלה? ועוד למשכן?!...
695ויקהל- ארון העדות של בצלאללתקציר
דווינסק ותשובתו הנפלאה המבארת מדוע רק על ארון הברית הוזכר שמו של בצלאל?...
696ויקהל- באיזו מצווה לקנא?לתקציר
ו מצווה קינא רבי ישראל מצ'ורקוב?! סיפור נפלא על ייחודיותו של מתן בסתר...
697ויקהל- השבת והמשכןלתקציר
תו למשכן של הקדוש ברוך הוא?". "מהי ייחודיותה של השבת בכל בית?" הקבלה נפלאה של ספר שבת מלכתא בין השבת למשכן. בזמן שאין משכן - השבת היא משכן להקב"ה בביתו של כל יהודי... הקב"ה סועד איתנו כל שבת...
698ויקהל- הקדמת השבת למשכןלתקציר
ונים על השאלה: מדוע שינה משה רבנו והקדים את השבת למשכן? הרי הקב"ה ציווה אותו קודם על המשכן ורק אח"כ על השבת?! ביאור של הכלי-יקר, האור-החיים והאוזניים לתורה.
699ויקהל- השבת היא של הקב"ה!לתקציר
השבת שכמה גדולה וחביבה היא, שאדם בלי לעשות שום מעשה, אף לא תנועה קלה, כיון שהגיעה השבת, נכנס הוא למצווה מעצמו ולא יוצא ממנה עד למוצאי השבת, וזה שנאמר עליה שהיא "קודש" – אף ללא טרחה מצידנו.
700ויקהל- מה אני אשם?!לתקציר
מסלנטר" המובא בספר "וקראת לשבת עונג" שביאר לתלמידיו שאם אחד מהסוחרים מחלל שבת האשמה תלויה בנו... הייתכן?! "סיפור מחזק על שמירת שבת" והאחריות המוטלת על כתפיו של כל שומר שבת
701ויקהל- קצת על המשכןלתקציר
כן: באלו ימים הוקם המשכן? מתי החלה וממתי הסתיימה הקמת המשכן? ההתעסקות בענייני המשכן, וכליו גם כשאין בית המקדש קיים... בן כמה היה בצלאל?
702ויקהל- וורטים קצרצרים לתקציר
ל עניין השבת הפותחת את הפרשה...
703ויקהל- תורה רק כשיש שלוםלתקציר
על דבר תורה בשבת ניתן ללמוד מהגאון מטשעבין זצ"ל בזמן שהיה ילד רך בשנים הגיע למסקנה הזו וראייתו מפרשת השבוע...
704ויקהל- שינה בשבת תענוג?לתקציר
מסבירים את הצורך לייחד את השבת רק להשם יתברך לבדו, כי הוא נתן לך את המנוחה כדי להשתעשע עמך, ולא תתעדן בשינה מרובה ובעניינים אחרים...
705ויקהל- לעשות פתח לקבל אורלתקציר
מסלונים למאמר חז"ל: "פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם". והקשר שלו לבצלאל שזכה לקבל הארה מיוחדת לצורך בניית המשכן...
706ויקהל- לא מתחרטים!לתקציר
לכל המלאכה הביאו בני ישראל נדבה לה'". הפסוק הזה כפול ומכופל - לכאורה יש בו מילים כפולות: "להביא לכל המלאכה... הביאו בני ישראל נדבה..."?! ביאורו של החיד"א בדרך של "משל ונמשל לפרשת ויקהל"...
707ויקהל- להזדרז לפני שייגמר...לתקציר
ים' לשאלה: בני ישראל יצאו קודם שנתן להם משה רבנו רשות לצאת. וקשה, הרי למדנו שאין רשות לתלמיד לצאת מרבו, אלא רק לאחר שרבו ייתן לו רשות?!...
708ויקהל- להתגבר ולתרוםלתקציר
נת הכתוב באומרו: "קחו מאתכם"?. ומסקנתו: כל אחד ואחד נדרש לפעול על עצמו לתת את תרומת ה' ביד רחבה. וכיצד בהתרמה למלאכת המשכן נדרשה במיוחד פעולה זו...
709ויקהל- בנים בתמורה לנדבת המשכןלתקציר
צחק" על פי מעשה שהיה עם המהרש"א על הכפילות של הפסוק: "להביא לכל המלאכה ...הביאו בני ישראל נדבה?..."!
710ויקהל- נדיבות ונתינה ללא צערלתקציר
יו בתרומות למשכן ואיזו מידה לא הייתה שם? ביאורו של אור החיים הקדוש לפרשת ויקהל...
711ויקהל- וינוחו "בה", "בו" ו-"בם"לתקציר
ערבית "וינוחו בה" ובשחרית "וינוחו בו" ובמנחה "שבתות קדשך וינוחו בם"? ביאורו של הרב שבדרון זצ"ל בדרך צחות לאחר ביקור בחו"ל...
712ויקהל- תכנון מול ביצועלתקציר
ו לתכנון של הקב"ה? כשמדובר בבורא עולם, אין הבדל בין התאוריה ורמת השטח. התכנון תואם בדיוק ליכולות של אנשי הביצוע... מסר חזק!!!
713ויקהל- לך אתה ושלא יבואו אליך!לתקציר
ילנא שמביא לתובנה שלא מספיק שיבואו אליך לקחת צדקה אלא עליך לגשת לעני ולתת לו ובכך להרוויח מצווה נוספת של הליכה...
714ויקהל- לדעת ללמד את כולםלתקציר
את העובדה שהיו בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ואהליאב בן אחיסמך למטה דן מסוגלים ללמד? ביאור נפלא...
715ויקהל- החשק של הערב רב לתרוםלתקציר
האדמור מסאטמר על השאלה: הרי כל מקום שנאמר "העם" זהו הערב רב. מה אם כן גרם להם לרוץ ולתרום?! ומה בעצם הפריע להם עד שנאלצו להפסיק?!...
716ויקהל- וורטים לפרשת ויקהללתקציר
השבוע ויקהל...
717ויקהל- מי שמוסר נפש מרוויח!לתקציר
ה לכך שמסר את נפשו למען הקב"ה וניסה למנוע מבני ישראל לעשות את העגל - דבר שעלה לו בחייו? "משל ונמשל ממדרש רבה המבארים את גודל השכר...
718ויקהל- טובים השניים או לא?!לתקציר
הל? ועוד, מהו המשפט היותר נכון: 'טובים השניים מן האחד'. או 'קדרה של שני שותפים, לא חמה ולא קרה'. איך מתיישבים המאמרים הללו?! ביאור נפלא של האדמו"ר מחב"ד...
719ויקהל- דקדוקי רש"י בפרשת ויקהל לתקציר
שוטה לכל הפסוקים בפרשת ויקהל בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
720הקשר בין ויקהל פקודי לשבת החודשלתקציר
יין הזריזות בין שבת החודש לפרשיות ויקהל פקודי... מדוע הנשיאים נכתבו בתורה חסר י'? לא הזדרזו להביא את תרומתם. ונשאלת השאלה מה היא העצלות?! הרי הם אמרו: נביא כל מה שחסר?! משל לביאור העניין