721פקודי- שנות המשכן והמקדשות בפרשהלתקציר
בפרשת השבוע מספר שנות קיומו של המשכן? ושל שני בתי המקדש הראשון והשני? רעיון של ה"חתם סופר" לדבר תורה על ההבדל בין שני המקדשות מפרשת פקודי.
722פקודי- המשכן כמשכוןלתקציר
ש"י מהפסוק הפותח את הפרשה: "אלה פקודי המשכן משכן העדת..." שיש רמז לכך שבית המקדש יחרב פעמיים...בנוסף חידוש של המלבי"ם על כך שנקרא המשכן: "משכן העדות"...
723פקודי- להתפלל על בניין בית הבחירהלתקציר
ל יהודי להתפלל למען בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימנו בדרך של "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת פקודי"... מתוך ספר: "וקראת לשבת עונג"
724פקודי- הרצון להיות שותף במשכןלתקציר
י שלמה מראדומסק זצ"ל ותשובתו הנפלאה המלמדת סנוגרייא על עם ישראל...
725פקודי- העירבון של ה' - המשכן לתקציר
אל יפרו את ההתקשרות עם הקב"ה "משל ונמשל" המבארים מדוע? מתאים כ-"דבר תורה לפרשת פקודי"...
726פקודי- משכון אחד לשני צדדיםלתקציר
בארים שהמשכן שימש כמשכון הדדי בין עם ישראל ובין הקב"ה והדרך שנוכל לקבל את בית המקדש בחזרה...
727פקודי- מתי יהודי דורש דין וחשבוןלתקציר
אל ממשה, דין וחשבון על התרומות למשכן, ואילו מאהרון לא ביקשו פירוט על התרומות לעגל הזהב?!תשובתו הנפלאה של הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל...
728פקודי- כוחה של ברכת הצדיקלתקציר
יק. כיצד נתקיימה ברכתו של ה צדיק במלואה וזכו ר' חיים מוואלוז'ין שהקים ישיבה וזכה להעמיד דורות של תלמידים, והשני ר' זלמן שידע את כל התורה כולה בעל פה?.
729 פקודי- מצווה ללא כוונות זרות של כבוד! לתקציר
ר "כי נר מצווה ותורה אור", והעיקר שהנר דולק, מה ההבדל במה הדליקו את הנר"?! תובנה נפלאה שלימד בעל "קצות החושן" עשיר אחד שהיה עוסק במעשי צדקה וחסד, אבל אהב שיתפרסמו מעשיו ברבים...
730פקודי- תעשה מה שאתה יכול!לתקציר
חומש שמות בכלל ומפרשת פקודי בפרט. מה הקשר בין פתיחת חומש שמות - הולדת משה לסיומו הקמת המשכן ע"י משה? והמסקנה הברורה: תתחיל הקב"ה ימשיך...
731פקודי- החשבון לכסף והנחושתלתקציר
ירוט רק לכסף והנחושת ואילו לזהב ניתן רק המשקל? תשובתו של השניים מקרא. בנוסף תמיהתו של המהר"ם שפירא מלובלין על החשבון שנעשה במשכן לעומת העגל שם לא נתבקש דין וחשבון על הזהב?! ותשובתו הנפלאה...
732פקודי- גם לא מתאים לנו!לתקציר
טו אם הם צדיקים או לא, מדקדקים במצוות או שמא מזלזלים... הסיפור הבא מבהיר שהתורה דורשת מאיש ישראל את ״כל״ אשר ציוה ה' ולא לברור לנו מה כן מתאים לנו ומה לא...
733פקודי- נותני הזהב ונותני הנחושתלתקציר
חשבון, על כל פרט ופרט במלאכת המשכן? ובכלל אם כך, מדוע לא מסר דו"ח על הזהב?! ובעיקר התמקד בכסף והנחושת?... ההבדל בין נותני הזהב לאלו שנתנו את הכסף והנחושת...
734פקודי- להיות מתוקן ואז לתרוםלתקציר
מלובלין כיצד במעשה העגל הביאו 600,000 איש את נזמי הזהב שלהם ואף אחד לא בא לאהרן בטענות שמכל הזהב שזרקו יצא רק עגל קטן? ואלו במשכן יש חשש שיבקשו דין וחשבון?!
735פקודי- חביבה השותפות לפני ה'לתקציר
חיים המגלה כי לקדוש ברוך הוא עדיף שקל אחד מ600,000 יהודים מאשר כל הסכום מיהודי אחד... והראיה מתרומת האדנים למשכן...
736פקודי- המצטער נעשית על ידולתקציר
רכת דוד המלמד שאדם שמצטער על אובדן של קיום מצווה זוכה שהקב"ה מקיים בידו את הנצרך לו...
737פקודי- ה' שוכן אצל עושי רצונו לתקציר
צבי הירש חיות מז'אלקווא. הממחיש שאין הקב"ה שוכן אלא במקום שעושים בו את רצונו...
738פקודי- לא לעשות מהעיקר פסולתלתקציר
סר על דברי החפץ חיים על דבר אחד צריך האדם לדעת: שעשירות היא רק פסולת - והעיקר היא התורה. הבעיה היא שאנשים עושים מהעיקר פסולת ומהפסולת עיקר...
739פקודי- הסגולה שבבגדיםלתקציר
יתה סגולה מיוחדת לכפרה. סיפור חסידי הממחיש שגם היום בבגדיו של יהודי שזכה להתקרב במעלות ה' ישנם עדיין סגולות מיוחדות...
740פקודי- עבודה שה' אוהבלתקציר
אור' לכל אלו הרוצים לעבוד את ה' בהתלהבות - אש ההתלהבות בעבודת ה' אינה צריכה להיראות כלפי חוץ, אלא להיות כמכוסה ולבעור בתוך הלב פנימה
741פקודי- פירוט רק על מה שנתת!לתקציר
'יחי ראובן' המבאר: "מה הביא את משה לתת פירוט על תרומות המשכן?" ובנוסף לאחר שפירט, "מדוע משה רבינו לא מפרט את התרומות של הזהב"?!
742פקודי- הבסיס משל כולםלתקציר
של האבן עזרא על האדנים שהיו בתחתית המשכן ואלו היו יוצאי דופן ונעשו מכספי מחצית השקל בעוד יתר המשכן נעשה מתרומות...
743פקודי- למשוח בשמחה וברצוןלתקציר
שאלה: מדוע נצרך הקב"ה להזהיר ולצוות את משה רבינו למשוח את בני אהרון כשם שמשח את אביהם?!...
744פקודי- המשכון חייב להישקללתקציר
ת פקודי המבאר על מה ולמה ראו חז"ל להוציא את המקרא מידי פשוטו ולבאר כי ה'משכן' האמור בפסוק הוא רמז למקדש ש'נתמשכן' בשל עוונותיהם של ישראל?!...
745פקודי- הדרך להצליח ברבנותלתקציר
רב שרוצה להצליח? ואיך על ידי שיתרחק מהם תהיה לו הצלחה וכוח ההשפעה. ובלי גישה זו אפילו אם הוא למדן או דרשן עצום, הרי הוא לא יצליח...
746פקודי- לחיות בעולם הפוך!לתקציר
ה: מדוע יש צורך להוסיף ולהדגיש כי היה זה משה שברכם?! ומה הקשר למאמר חז"ל: יותר ממה שבעל הבית עושה חסד עם העני, העני עושה עם בעל הבית?...
747פקודי- מיקומם של המנורה והשולחןלתקציר
ממקם את המנורה והשולחן כתפיסת עולם לחיי התורה שלנו וחיי הפרנסה...
748פקודי- מצווה גוררת מצווהלתקציר
רג לשאלה: בני ישראל נצטוו להקים בית מדרש גדול מהעודף של התרומות. מדוע זה נעשה כבדרך אגב מהמותרות של מה שנאסף למשכן?...
749פקודי- הנדבה שהצילהלתקציר
ל הרב חנניה צולק המראה כיצד נדבה של עשיר הביאה לו רווחה והצילה את ממונו...
750פקודי- נביא אמתלתקציר
' לשאלה: פשוט שעשו את בגדי הקודש באופן שבו ציווה ה' את משה?. מה מקום, איפוא, להדגשה זאת דווקא כאן?!
751פקודי- יסוד הגאולה במחצית השקללתקציר
ת השקל?". "למה דווקא מחצית?". המדרש מביא: "אמר הקב"ה הקדימו שקליכם לשקליו של אותו רשע" כיצד המטבעות שלנו יעזרו לביטול הגזירה? ובכלל מה הקשר לשבת פקודי?... רעיון נפלא לשבת פקודי הבאה בשבת מברכים של חודש אדר.
752פרשת פקודי ושבת שקליםלתקציר
יא שבת מברכין של חודש אדר ב'. מה מייחד את חודש אדר? מה הקשר בין חודש אדר לחודש אלול? ומהי העבודה הנדרשת מאיתנו דווקא בחודש אדר ב'?!