804שמיני- חסד שאסור לאכול לתקציר
דה? רעיון נפלא של האדמו"ר מגור על הסיבה לאיסור אכילה של החסידה למרות ששמה מורה על "חסד" מדוע גמילות חסד כמו זו של החסידה היא מידה של גנאי? מתאים כ- "דבר תורה לפרשת שמיני".
805שמיני- איסור אכילה הוא זכותלתקציר
ת ונדרשת כשרות למאכלים, ואילו לשאר אומות העולם האכילה חופשית? הרי אנו העם הנבחר לנו מגיע את חופש האכילה?! משל ונמשל המבארים כיצד איסור האכילה שומר עלינו...
806שמיני- לשמוח כשהשני מצליחלתקציר
ברו שעלה לגדולה לכשיעלה הוא לגדולה יזכה אף הוא לקבל זאת בשמחה... כמו כן מי שמגלה רחמים על האחר לעתיד יגלה אף הוא רחמים עליו... כנגד חמלה באה חמלה וכנגד שמחה באה שמחה.
807שמיני- מי הוא הראוי להוראהלתקציר
א מפסוק בפרשת השבוע שדרכו הוא מבאר מי הוא האדם שראוי להנהיג את בני ישראל - המתאים להורות הוראה בישראל? אדם שמקפיד בלשונו להבדיל בין הקודש לחול ובין הטמא לטהור הוא הראוי והמתאים להורות הוראה בישראל...
808שמיני- הזהיר במאכלות ניצל מהןלתקציר
מוילנא" זצ"ל שהקפיד על מאכלות אסורות וכיצד ניצל הגאון מאכילת דבר איסור, לפי ש"אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים"...
809שמיני- הטומאה והטימטוםלתקציר
אות לטימטום הלב. 'והתקדשתם והייתם קדושים', אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. "משל של החפץ חיים" המבאר שלסוף האדם מתרגל למאכלות אסורות והפרישה מהן קשה לו...
810שמיני- הזהירות מהחטאלתקציר
וע בחר הקב"ה דווקא ביום חנוכת המשכן לקחת את נדב ואביהו. מה גרם שכאשר ראו בני ישראל חשבו בליבם שכעת יוכלו הם לחטוא ללא בעיה?. וכיצד מות נדב ואביהו היה זה לתועלת עם ישראל...
811שמיני- רמזים בשותי ייןלתקציר
רמז של "בעל הטורים" לאיסורים של שותי יין. רמז של הרב שלמה סובול לגביי המועדים בהם ניתן לשתות יין מהפסוקים: "בבואכם אל אוהל מועד...ולהורות את בני ישראל את כל החוקים"
812שמיני- כפיפות לדעת תורהלתקציר
ואביהו שהקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם דווקא ביום חנוכת המשכן?! ומדוע סיפרו חז"ל את הסיפור עם רב מתנא ובני פפוניא...
813שמיני- השפעת האוכל על האדםלתקציר
ם והשפעתם על האדם. שני סיפורים המבארים כיצד אוכל כשר משפיע לטובה על האדם וכיצד אוכל טמא משפיע לרעה על האדם. הדוגמה לכך היא משרה אמנו ומאלישע בן אבויה...
814שמיני- הינזרות מהטיפה המרהלתקציר
מרוזין זצ"ל, וכיצד טיפל באחד מחסידיו שאהב את הטיפה המרה (=היה משתכר לעיתים תכופות)והוכחתו מפרשת השבוע...
815שמיני- בקרובי אקדש מה הפסדנו...לתקציר
מפרשים המבארים מה הפסדנו במיתתם של נדב ואביהו ומדוע מזכירים את מיתתם עד היום, ביום הכיפורים. והקשר למיתתם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא...
816שמיני- כוחו של הרגל במורא מקדשלתקציר
"? מגוון מפרשים העונים על שאלה הזו ומסקנה אחת ברורה: ההרגל מביא את האדם לטשטש את היראה שלו מדברים שבקדושה... "רעיון לדבר תורה לפרשת שמיני".
817שמיני- כוחו של המספר שמונהלתקציר
ְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" ולא אומרת באחד לחודש ניסן? רעיון נפחלא של הכלי יקר בביאור הדברים ועל עוצמתו של המספר 8. מתאים כ- "דבר-תורה לפרשת שמיני".
818שמיני- לקדש שם שמים ברבים לתקציר
?! וכי מה חשבו לעצמם שיעשו מה שהם רוצים?! ההשקפה והשליחות של צדיקים כמו רבי עקיבא ומשה רבנו הבאה לידי ביטוי לפני מיתתן...
819שמיני- לשבת שבעה לפני הלוויה הייתכן?!לתקציר
ן ומשה ישבו שבעה על נדב ואביהו לפני שהם מתו. וביאור נפלא של ה"אוזניים לתורה" על המדרש הזה המציג את חשיבותם של נדב ואביהו בעיני הקב"ה...
820שמיני- לבכות על נדב ואביהולתקציר
ת נדב ואביהו עד כדי הבטחתו של רשב"י: "וכל המצטער על מיתת בני אהרון ובוכה עליהם, מובטח לו שיקויים בו: "וסר עוונך וחטאתך תכופר" ולא ימותו בניו בחייו, יראה זרע ויאריך ימים..."?!
821שמיני- במה שקלקלנו נתקן!לתקציר
גור נעשה סנגור" הכיצד כיפר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכוהן על ידי עגל זה, על מעשה העגל שעשה?! ביאור נפלא של הספר יפה תואר...
822שמיני- טענה שלא עמדה במבחןלתקציר
ירת יוסף יש בניהם קשר מובהק. שהרי לשניהם כפרה אחת. מדוע יש לכפר על מכירת יוסף יחד עם הכפרה על מעשה העגל - כיצד שני דברים אלו קשורים?! ביאור נפלא של המהר"ד...
823שמיני- שמחה ולא מייןלתקציר
נשטיין של איסור שתיית יין לכוהנים מהטעם שהכוהנים שמשרתים בבית המקדש - מהם ה' דורש שמחה אֲמתית הנובעת מהכרה באשר הטמון במצוות התורה, ולֹא שמחה מדומה משתית יין...
824שמיני- להודות על הייןלתקציר
היין מתוך הפסוקים בפרשת השבוע...
825שמיני- לסתום טענות הגוייםלתקציר
יא הבן איש חי להסביר מדוע הקדוש ברוך הוא מוציא כרוז פעם שנייה ומכריז ואומר: "כל מי שלא אכל בשר נבילות וטריפות, שקצים ורמשים יבא וייטול שכרו"!...
826שמיני- כולם תלויין ברבן גמליאללתקציר
ם כיצד רבן גמליאל בחכמתו הצליח לטהר סעודה שלימה של המלך והמלכה משרץ טמא...
827שמיני- ברגע שפרשה נמאסתלתקציר
ם תולעת שפרשה מן הפרי, יש לה דין שרץ השורץ על הארץ חייבים עליה כמה מלקות, ואם לא פירשה מן הפרי, חשובה היא כפרי עצמה ואינה אסורה?!. ותשובתו החכמה של רבי יהונתן אייבישיץ בדרך של "משל ונמשל לפרשת שמיני"
828שמיני- פרשת פרהלתקציר
מקוצק מוסר מפסוק אחד בפרשת פרה... "אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול"
829שמיני- לעשות לכבודו של הקב"הלתקציר
זניץ זצ"ל על קיום המצוות באופן שיהיו לכבוד ה' ולא לכבד בהן את עצמנו... סיפור הממחיש זאת יפה לפרשת שמיני שסיפר "הרב פינחס קזיוף" שליט"א...
830הקשר בין פרשת שמיני לפסחלתקציר
פרשת שמיני הבאה מיד אחריו בכל שנה פשוטה. רעיון נפלא לפרשת שמיני של רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל... מהי העבודה בימים הללו של אחרי הפסח?
831פרשת פרה- עשר פרות אדומותלתקציר
שך הדורות והעשירית שתהיה במהרה בימנו אמן. מתי נעשתה כל פרה אדומה? רשימת הפרות אדומות על פי המשנה במסכת פרה פ"ג משנה ה'...
832פרשת שמיני ושבת פרהלתקציר
שבת שמיני תהיה עם שבת פרה. ונשאלת השאלה: "מה הקשר בין פרשת שמיני לפרשת פרה"? מסתבר שהקשר מאוד הדוק שהרי שתיהן נועדו לכפרה על חטא העגל ההוכחות במאמר שלפניכם..