833תזריע- הרעה מדיבור מיותרלתקציר
.. מעשה שמביאה הגמרא כדי לעמוד על הסכנה שבדיבור מיותר. בנוסף "סיפור לפרשת תזריע" על גברת אחת שלימדה לקח שתי נשים שדיברו לשון הרע באוטובוס...
834תזריע- רבי תנחומא בגוב האריותלתקציר
רבי תנחומא מגוב האריות בעקבות ניצחון בוויכוח מול קיסר רומי... "כוחו של כורת הברית עם הקבה" מתאים לשלב כ- "דבר תורה לפרשת תזריע"
835תזריע - הגדולה בברית המילהלתקציר
סיפור על הרב יצחק סולובייציק זצ"ל הממחיש מהי הגדולה והחשיבות שבברית המילה. מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת תזריע"
836תזריע- צירוף האדם למעשה הבריאהלתקציר
הרשע את רבי עקיבא: מעשיו של מי נאים יותר של הקב"ה או של האדם? ותשובתו של רבי עקיבא על ברית המילה כהוכחה שהקב"ה מעוניין לצרף את האדם למעשה הבריאה...
837תזריע- חיזוק האמונה מנגעי השיערלתקציר
דים בצבעו של השיער. סיפור יפה שמביא המדרש על אשת כהן שלימדה אותו על אמונה וביטחון בהקב"ה ומנעה ממנו בחכמתה לטוס לחו"ל לחפש פרנסה שם...
838תזריע- לאבא קשה להכות את בנולתקציר
תורה שיתכנו נגעים לאדם: בקירות הבית, בבגד ובגוף. משל ונמשל המבארים כמה הקב"ה הוא אבא חנון ורחום...
839תזריע- שהכל לבן אין טומאהלתקציר
תם סופר" על היתכנות שמשיח יבוא בדור שכולו חייב וההוכחה לזה מפרשת השבוע...
840תזריע- ללמוד מהי הדרך הנכונהלתקציר
ים את האדם בהתעלות בעבודת הבורא. והצורך ללכת לרב ומורה הוראה על מנת שיתווה לנו את הדרך הנכונה שהקב"ה רוצה שנלך בה מפסוק בפרשת השבוע...
841תזריע- מי שידו משגת, שיביא!לתקציר
ק: "ואם דל הוא ואין ידו משגת" הרי ברור שאם האיש דל = עני, הרי שאין ידו משגת? וכן ההפך, אם אין ידו משגת הרי בידוע שהחוטא דל. בנוסף "מליצה לפרשת תזריע". אם כך לשם מה כפלה התורה ואמרה: "ואם דל הוא ואין ידו משגת"?! בנוסף מליצה מחכימה...
842תזריע- הסמיכות לפרשת שמינילתקציר
תזריע לפרשת שמיני"? שני ביאורים נפלאים בדבר הסמיכות בין פרשת תזריע לפרשת שמיני. ובנוסף "מליצה בדברי דוד המלך" שאמר: "ואנוכי תולעת ולא איש" הייתכן?!...
843תזריע- צריכים לתכנן אותך!לתקציר
ובא במדרש שהאישה מזרעת בא מלאך לוקח את הטיפה עולה להקב"ה ושואל: "טיפה זו מה יהא נגזר עליה"? מיד הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה מה יהא בסופה אם זכר אם נקבה, אם חלש גיבור, אם עני אם עשיר, אם קצר או ארוך, אם מכוער או נאה... מה אכפת למלאך מה יהיה איתו תחכה ותראה?... ועוד למה ה' לא אומר אם הוא יהיה צדיק או רשע?!... ביאור נפלא של הספר 'אוהל שם'.
844תזריע- "עזרה לזולת" ונאמנותלתקציר
הבית? מהו הטעם לנגעי בתים? אחת הסיבות היא החשיפה של הציוד בפני השכנים (בשעה שהכהן אומר לפנות את הבית) על מנת שאו יראו מה יש לו והוא לא רצה להשאיל בטענה ש"אין לי" כעת נחשפת לא מידת הנתינה אלא גם מהימנותו... "סיפור עם מוסר השכל על מהימנות ונאמנות"
845תזריע- כל החיים שלך נמצאים בפה!לתקציר
מדברת בדיני הטומאה של היולדת ומיד עוברת לעיקר הפרשה העוסקת בנושא נגע צרעת. למה פותחת התורה בדיני יולדת, ומשם עוברת לעסוק בדיני הצרעת מה הקשר בין יולדת למצורע?! ביאור נפלא של הרב רוזנבלום
846דקדוקי רש"י בפרשת תזריעלתקציר
שוטה לכל הפסוקים בפרשת תזריע בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
847תזריע- מילה גדולה משבת!לתקציר
אור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת תזריע"...
848תזריע- מחסום נוסף!לתקציר
שלמה קלוגר לסיבה של הציווי "ועל שפם יעטה"...
849תזריע- כוחה של רכילותלתקציר
ר לסובבים אותו מהי כוחה של רכילות...
850תזריע- מנחת עני והמצורעלתקציר
ורע? ביאור נפלא של הספר דודאי יעקב..
851פרשת תזריע ושבת החודשלתקציר
ורה ששבת החודש תחול בפרשת תזריע. ואם הן ביחד חייב שיהיה קשר בניהם. "מה הקשר בים פרשת תזריע לשבת החודש"? ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום.
852תזריע- "שבת החודש"לתקציר
וסף ונקרא בו בפרשת החודש. מדוע נקרא ניסן ראש החודשים בשם "חודש האביב". בנוסף סיפור מליצי לחודש ניסן. מתאים גם כ- "דבר תורה לשבת החודש"
853תזריע- להתחדש בשבת החודשלתקציר
וא דווקא "החודש הזה לכם ראש חודשים - ראשון הוא לכם לחודשי השנה" ורש"י מביא: "ר' יצחק אומר לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם" מה אם כן מיוחד במצווה הזו? ועוד בשלשה מקומות נאמר בשולחן ערוך שצריך לרקוד: שמחת תורה, שמחת חתן וברכת הלבנה מדוע? ביאור נפלא...
854שבת החודש - המצה עדות לחיפזוןלתקציר
ם, עַל שׁוּם מָה? שאלה ותשובה של האברבנל המבארים שהמצה שאנו אוכלים היא לזכר החיפזון שיצאנו ממצרים ולא הספיק בצקנו להחמיץ... בכמה זמן הייתה גאולת מצרים? תוך כמה זמן היו כול בני ישראל מחוץ למצרים? בדרך החוצה?