874אחרי מות- "צוחק - מי שצוחק אחרון"לתקציר
גּוֹרָל אֶחָד לַה', וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל. בואו ננסה להיכנס לראשו של השעיר שהולך לעזאזל... ביאור נפלא של "הרשר הירש לפרשת אחרי מות". בו ניתן להבין את הביטוי הרווח בפי העם: "צוחק מי שצוחק אחרון...
875אחרי מות- לאיזו דרגה רוחנית יכולנו להגיע?לתקציר
ב ואביהוא? מדוע צריך לבכות על פטירתם של נדב ואביהוא והרי אנחנו לא נוהגים אבלות, יותר מתקופה של שנה? כמו כן מדוע מתאבלים בימים אלו על פטירתם של תלמידי רבי עקיבא?! ביאור נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום לפרשת אחרי-מות.
876אחרי מות- זריזות בקיום דבר הבוראלתקציר
י הזכרת מותם של שני בני אהרון כזירוז לקיום דברו. ו"משל ונמשל שהביא רבי אלעזר בן עזריה" לביאור הדברים...
877אחרי מות- למרות שטמאים הם שכינה בינהםלתקציר
עה (על פי דברי רש"י): "אף על פי שהם טמאים שכינה בינהם" סיפור נפלא על הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל שראה זאת הלכה למעשה...
878אחרי מות- תשובה, תפילה וצדקה לתקציר
נא" על הפסוק: "בזאת יבוא אהרון אל הקודש" המבאר שבתשובה ותפילה וצדקה ניתן לבטל את רוע הגזירה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת אחרי-מות".
879אחרי מות- אליהו נדב ואביהואלתקציר
ב ואביהוא, לומר לנו, שבזכות פטירת נדב ואביהוא, יכול הכהן הגדול להיכנס לקדש הקדשים ולהקטיר את הקטורת. ביאור הספר אור גדלי לזכות של הכהן הגדול, להיכנס לקדש הקדשים ביום הכיפורים, וכיצד היא יונקת מנדב ואביהוא. מעובד מ- "שיחתו של הרב רוזנבלום לפרשת אחרי מות"
880אחרי מות- גורלות שוויםלתקציר
הוג בהעדפה של הדברים הגשמיים ודברים הרוחניים. מי יותר חשוב ולהשקיע בו את כל המשאבים... "סיפור מליצי לשולחן שבת פרשת אחרי-מות" שממחיש זאת...
881אחרי מות- מיתת צדיקים בגלל יוה"כלתקציר
התורה לפתוח את הפרשה המדברת על יום הכיפורים במיתתם של שני בני אהרון?! ביאור נפלא על הקשר שבין מיתת הצדיקים לבקשת הסליחה ביום הכיפורים...
882דקדוקי רש"י בפרשת אחרי מותלתקציר
ה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת אחרי מות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
883הקשר בין פרשת אחרי מות לפסחלתקציר
אחרי מות לפסח"? השוואה בין עורך הסדר לכהן הגדול על פי דברי המהר"ל מחברת את פרשת אחרי מות עם חג הפסח כדברי ר' צדוק הכהן מלובלין: בכל שבת שחל בה חג או מועד באותו השבוע, חייב להיות קשר בין הפרשה למועד.