884קדושים- נקימה ונטירהלתקציר
מדוע חש הנוקם את הצורך לנקום? רעיון נפלא של ספר החינוך שכל הנקימה שורשה הוא באמונה... משל הכלב והמקל בהקשר לנקימה ונטירה....
885קדושים- למה אסור לקלל חרש?לתקציר
״ה ״לא תקלל חרש״ הרי שום נזק לא נגרם לו מהדבר? שהרי איננו שומע?! סיפור המביא לתובנה שהמצוות שבין אדם לחברו, אינם בשביל החבר אלא בשבילנו...
886קדושים- לא לתת מכשול לפני עיוורלתקציר
בע של מחצית השקל שהייתה ברשות הכתב סופר ואבדה. וכיצד רבי יהודה אסאד זצ"ל קיים את הציווי התורה: "ולפני עיוור לא תיתן מכשול"...
887קדושים - מהי יראה מההורים?לתקציר
ה מהורה? סיפור נפלא שסיפר ה"בבא סאלי" על אחיו רבי דוד זצ"ל שהתנהג בצורה לא מכבדת לאביו, תגובת הצדיק והדרך חזרה... מתאים כ- "דבר תורה לשולחן שבת לפרשת קדושים".
888קדושים- כיבוד הורים בשביל עצמךלתקציר
שמעבר לחשיבות של קיום ציווי הבורא בכיבוד הורים והכרת הטוב לאלה שגידלונו, יש מימד נוסף והוא המסר שאנו מעבירים לילדנו כיצד לנהוג בנו לכשנתבגר...
889קדושים- עשרת הדיברות בפרשהלתקציר
ור החיים" לביאור דברי רש"י על החשיבות שבפרשת השבוע שנאמרה לכל ישראל גברים נשים וטף לפי שכל עשרת הדיברות נמצאים בפרשת השבוע הדורשת מאיתנו: "קדושים תהיו..."
890קדושים- איך אפשר להגיע לתואר "קדושים"לתקציר
צד ניתן להגיע לתואר "קדוש"?! האם כדאי להתבודד כדי להיות "קדוש" או עדיף להיות בחברה שתעזור לי בזה? רעיון נפלא בביאור העניין של ספר "אזור אליהו"...
891קדושים- החכמה לקום לאחר הנפילהלתקציר
מרבנים וגדולי ישראל שהצליחו להגיע לקדושה כה גדולה שניכרה בהליכותיהם ובפניהם הטהורות? למה אנחנו לא מגיעים לקדושה שהם זכו לה? "משל ונמשל לפרשת קדושים" הממחיש את ההבדל..
892קדושים- להיות קדוש לא מנותק!לתקציר
ת כל ישראל בשביל למסור להם שעליהם להיות קדושים"?. מה הסיבה לציווי "קדושים תהיו" דווקא בהקהל? ביאור של ה'תפארת יהונתן' על המשמעות של "קדוש" האם הפירוש להיות מנותק?...
893קדושים- וקדושים בכל יום יהללוך סלהלתקציר
מים ביום: "אַתָּה קָדוֹשׁ, וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ, וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה... למי הכוונה וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה?. ביאור נפלא בשם ספר אזור אליהו המלמד שכוחם של עם ישראל הוא באחדותם - ניתן להגיע לקדושה רק עם כולם ביחד!
894קדושים- הסתכלות אחרתלתקציר
זלמל'ה מוולוז'ין בעת שנגנבה לו חולצתו. האיך צריך אדם לדון לכף זכות ולהשתדל עד כמה שאפשר לראות את הטוב אפילו ביהודי שמעד...
895קדושים- מחשבה שמקלקלתלתקציר
ל הסמיכות של הפסוקים והציוויים של כיבוד הורים ועבודה זרה. באיזה אופן יכול אדם להפסיד את שכר המצווה של כיבוד הורים בה הובטחה אריכות ימים?...
896קדושים- לאהוב את אלו שכמוךלתקציר
תמוהה איך ניתן בכלל להשוות בין אהבת הריע לאהבת עצמו לא פחות ולא יותר?! ביאור נפלא של הספר "ערבי נחל" לאור מחלוקתם של הפילוסופים אפלטון ואריסטו...
897דקדוקי רש"י בפרשת קדושיםלתקציר
פשוטה לכל הפסוקים בפרשת קדושים בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
898קדושים- המתווך השקרןלתקציר
זילברשטיין שליט"א על מתווך דירות שניסה לשקר ובתחבולה לשלשל לכיסו סכום גדול...
899קדושים- בית הכנסת הוא חדר יחודלתקציר
לאפון לבית הכנסת - אין צורך לומר כולנו רואים כיצד אנשים עונים לשיחות במהלך התפילה וטורדים את כוונתם של יתר המתפללים הן בצילצול והן בדיבורים המיותרים. על חשיבות העניין מתוך סיפור שהביא ספר "מתוק האור" של הרב שלמה לוינשטיין שליט"א
900קדושים- אל תוסיף יותר מדי!לתקציר
א שאול זצ"ל על השאלה איך יתכן שהקב"ה בוכה על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק למה הקב"ה בוכה עליו? הרי צריך דווקא לשמוח?!...
901קדושים- רק שלא ילעגו לילתקציר
רבי מאיר מארים זצ"ל הירבה לסלוח למתגרים בו ולאנשים שפגעו בכבודו? הרי הוא היה תלמיד חכם ו-"כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם"?! תשובתו הנפלאה לשאלת תלמידיו
902קדושים- להתעורר בזמןלתקציר
ורר בזמן וללחזור בתשובה לפני שמגיעה הזקנה אם בכלל...
903קדושים- כיבוד הורים של ילדלתקציר
על כיבוד הורים של הרב טולידנו בעת שהיה ילד בן עשר...
904קדושים- "המעיל הקרוע"לתקציר
צליח בחכמתו להביא לאביו תובנה ולחייבו במצוות כיבוד הורים...
905קדושים- "מעלת הזקן"לתקציר
צחק מאלכסנדר זצ"ל את אחד מחסידיו שגילח זקנו? שבעקבותיה קיבל על עצמו לא לנגוע בזקן...