942בהר- דרור לכולם!לתקציר
אובן קרלשטיין לשאלה: איך התורה מבטיחה חופש לכל האנשים בשנת היובל? הלא יש אנשים שאין להם קרקע או אין להם עבדים?!
943בהר- אתה כאן רק אורחלתקציר
שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה" לשם מה האריכות הזו?! "משל ונמשל לפרשת בהר" שמביא המגיד מדובנא זצ"ל המבאר שאין אנו אדונים בעולם הזה...
944בהר- בזכות הקפדה על השמיטהלתקציר
'". "סיפור על שמירה של שנת השמיטה" על איך שהקפדה על שנת השמיטה הצילה את ממון יקר וחשוב מפני גניבה של תכשיטים יקרים... "לשמוע בקול הרב"...
945בהר- הזהירות בהונאת דבריםלתקציר
רות שנהגו בו גדולי ישראל... סיפור על ה"חפץ חיים" ורעיון נפלא של הצדיק רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל האוסר על האדם להונות גם את עצמו...
946בהר- "גיבורי כוח עושי דברו"לתקציר
ם שבכל שנת השמיטה מתגברים על הרצון לטפל בקרקע עליהם נאמר: "גיבורי כוח עושי דברו" "סיפור המוכיח שאדם המקיים את מצוות הקב"ה ירוויח הוא כפל כפליים...
947בהר- ועשת את התבואה לשֹלש השניםלתקציר
מושב קוממיות". סיפור ידוע המובא בספרו של הרב רבנשטיין המביא כיצד הבטחת ה' לשומרי השמיטה: "ועשת את התבואה לשֹלש השנים" התקיימה במלואה במושב קוממיות...
948בהר- להרוויח לא ממה שמחסר לשנילתקציר
הכסף?". מה הקושי של אדם להבין שאסור לקחת ריבית? למה אסור שיהיה נשך ומרבית, בעוד על מסחר מותר לך להרוויח?! ובכלל מדוע הקב"ה לא מרשה לך לקחת ריבית?!
949בהר- לא יכול להשתחרר - תשלם!לתקציר
וב?". אם הוא תרם והוא חושב שיש משהו יותר טוב מה הבעיה שהוא יחליף?!. בנוסף אדם שתרם חפץ לבית המקדש ורוצה לפדותו בחזרה - עליו לשלם תוספת קנס של 20 אחוז מערך החפץ, בעוד שאם חברו יזכה בו הרי שישלם את המחיר הרגיל. היכן ההיגיון?!
950בהר - שומר שמיטה? אתה גיבור!לתקציר
יעית? והלא לכל מורה יש גם שנת שבתון (כל שש שנים שנה אחת הוא בחופשה) ואף אחד לא אמר על המורים בישראל "גיבורים"?! "סיפור על חקלאי שומר שמיטה" שהייתה לו תשובה ניצחת מדוע הוא ראוי לתואר "גיבור"!
951בהר- האמונה עדיפה על פחד!לתקציר
האדם? ישא ויתן עם בני אדם באמונה ולא יאנה את הבריות. שאלתו של הבאר משה מאושרוב: אדם שלא נושא ונותן באמונה, הוא גנב! הוא גזלן?! ותשובתו הנפלאה...
952בהר- אי אפשר לקיים? לפחות תלמד!לתקציר
שת בהר": כל המצוות והפרטים נאמרו בהר סיני, אבל למה בחרו דווקא את מצות השמיטה לצוות עליה במעמד הר סיני?! ובפרט שזו מצווה שהחיוב שלה יהיה רק בעוד שישים ואחת שנים?! ביאור נפלא "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"
953בהר- שמיטה אצל הר סיני!לתקציר
על הערוך לנר": מדוע מכל המצוות כולם, המצוות הנוספות שנאמרו לפני מעמד הר סיני, היו שמיטה ויובל? כפי ששואל רש"י - מה עניין שמטה אצל הר סיני, והלא כל המצות נאמרו מסיני? ומסקנתו על פי דברי המכילתא - 'שמיטה אצל הר סיני'
954בהר- שואבים כוחותלתקציר
אם בשביל לקיימה צריך גבורה של מלאך?!. מה הקשר בין מצוות השמיטה למעמד הר סיני בו אמרנו "נעשה ונשמע"? פרשת בהר, רובה ככולה, עוסקת במצוות הקשורות לעניינים של שמיטה ויובל. מה לענייני שמיטה ויובל לכוהנים?! אדרבה, הדבר שהכי לא קשור לכוהנים, זה שמיטה ויובל, כי אין להם חלק בארץ, הם לא מקבלים נחלה... למה נכנסה כאן דווקא, מצות שמיטה ויובל?! ביאור נפלא של הבאר יוסף להבנת העניין...
955בהר- היובל והכוהניםלתקציר
ומש ויקרא המוגדר כ"תורת כוהנים?. "מהי שנת היובל". במה שווה שנת היובל לספירת הטומר? ובמה היא שונה?. "מהו הנוסח של ברכת היובל?". "מי מברך את ברכת היובל?...
956בהר- מעמד הר סיני והיובללתקציר
נת היובל"?. "הקבלה בין מעמד הר סיני והיובל" נקודות החיבור שמביא הרב רוזנבלום בין שנת היובל למעמד הר סיני - חירות גופנית וחירות רוחנית אל מול חירות גשמית וחירות רוחנית...
957בהר- שנת היובל משחררת את כולם!לתקציר
השם יובל"?. מהי המחלוקת בין רש"י והרמב"ן לגביי המשמעות של המילה יובל?. מדוע נאמר: "וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-יֹֽשְׁבֶיהָ"? היה צריך לומר וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-עבדיה?! ביאור נפלא של ספר 'הכתב והקבלה'...
958בהר- מי המלך שלך?לתקציר
מצווים לשחרר עבדים. לא מצאת יום להתעסק בשחרור עבדים ושחרור קרקעות, רק ביום הכיפורים?!. אם כבר אתה רוצה לשחרר אותם?! תשחרר אותם יום לפני ראש השנה! ביאור נפלא של המהר"ל...
959בהר- רק מלאך יכול לעמוד ביובל!לתקציר
בתשרי, או ביום הכיפורים?!. אם מקדשים אותה בראש השנה, אז מה קורה במהלך עשרה ימים האלה?. "שנת היובל היא תהליך נפשי לאדון". רק מלאך יכול לשחרר עבד ולא לעבוד שנתיים רצופות בקרקע...
960בהר- הונאה גזל שלא מרגישים!לתקציר
דווקא על עוו הגזל? הרי הם גם לא אכלו חזיר וקיימו את כל התורה?! גזל של הזולת איננו בהכרח פריצה או גניבת מכונית. גזל יכול להיות בעיקר על ידי הונאת דברים. מספר דוגמאות להונאה שמביא הרב ברוך רוזנבלום...
961בהר- לא לזלזל באף אחד!לתקציר
ר השכל" המלמד שלעולם אל תזלזל במישהו אחר, אין לך לדעת מי הוא העומד לפניך. יהיה בעינך כגדול אף אם הוא קטן...
962בהר- צדקה היא דרך מילוט מיום רעהלתקציר
בו זמנית המובא בספר "טובך יביעו הממחיש מהו השכר שהשם נותן לאדם שנותן צדקה לעני ואיך הנותן צדקה נמלט בעבור מצווה זו מיום רעה...
963בהר- הקב"ה נצרך תמידלתקציר
אומרים לי לחלל שבת עלי לשמוע בקול ה'? הרי שלשה שותפים באדם וההורים הם הרוב?!... ביאוש של הספר 'שער בת רבים' על דרך "משל ונמשל לפרשת בהר"...
964בהר- אתה רק אורח...לתקציר
י האדם בעולם הזה, נדמה לאדם שרבים ועצומים ימי חייו בעולם הזה, כיון שעושה את החשבון לפי מספר ימים, אך אם יעשה זאת בשמיטות יבין שהוא רק אורח כאן...
965בהר- ההבדל בין צדיק לחסידלתקציר
ת ההבדל בין צדיק לחסיד על פי משנתו של האדמו"ר מקוצק...
966בהר- זהירות בכבוד הזולתלתקציר
כיצד נזהר בכבודו של רב אחד שהיה בטוח שהוא צודק גם במחיר שהשני יחשוב שהוא טועה...
967בהר- מלווה בריבית כופר בעיקר!לתקציר
בנת מאמר חז"ל שכל המלווה בריבית כאילו כותב שטר ומחתים אותו שתוכן השטר שהוא כופר באלוקי ישראל...
968בהר- מלווה בריבית לא יקום!לתקציר
ית המתים". ביאורו הנפלא של הכתב סופר לפרשת בהר
969בהר בחוקותי- החיבור בין פרשת בהר לבחוקותילתקציר
ותי מחוברות. כל דבר שמחברים, צריך לדעת שזה לא סתם שבחרו חז"ל לחבר דווקא את הפרשיות הללו. "מהו החיבור שיש בין פרשת בהר לבחוקותי?". החיוב והעונש...
970בהר בחוקותי- להתנתק מהגשמיות ולהתחבר לרוחניות!לתקציר
שבפרשה: שמיטה, יובל וריבית? ואיך אלו קשורות להכנה לחג מתן תורה?. ביאור נפלא של האדמו"ר מאיזביצא - הקב"ה בחר בשלושת המצוות המופיעות כאן בפרשה – שמיטה, יובל וריבית כדי לנתק אותנו מהם ולחבר אותנו לחג השבועות...
971בהר בחוקותי- התרופה לחמדת הממוןלתקציר
ותר - אין לך מחלה ממאירה יותר מהרדיפה של האדם אחרי הכסף! הקב"ה ידע שהכסף בנפשו של האדם, הוא ידע שזו התכונה של האדם - הוא ידע את גודל המחלה. לכן הוא גם נתן לה אמצעי הגנה ותרופות. מהי התרופה לתאוות הממון?