1867שמחת תורה- בזכות הסוכה זוכים לתורהלתקציר
של החידושי הרי"ם המבאר מדוע שמחת תורה מגיע דווקא לאחר חג הסוכות? ומסקנתו הברורה: כשהאדם מכתת רגליו, טורח ויוצא מביתו אל הסוכה, זוכה על ידי כך לתורה!...
1868שמחת תורה- שותפות מלאהלתקציר
ועדי המבאר ששמחת תורה היא לכל עם ישראל ולא רק ללומדי התורה בלבד! תשובה ניצחת שהשיב סנדלר פשוט לדיין חשוב שניסה להבין מדוע הוא שמח ב"שמחת תורה" אם אין לו יכולת ללמוד תורה...
1869שמחת תורה- שאח עושה שמחה גם אני שמח!לתקציר
סבל פשוט לר' נפתלי מרופשיץ שתמהה מדוע הוא רוקד בשמחת תורה והרי לא למד תורה מעודו?! "סיפור מחזק לשמחת תורה"...
1870שמחת תורה- עצרת ביום השמינילתקציר
הם מועדי המבארים את הצורך ב"שמיני עצרת" דווקא לאחר הקרבת 70 קורבנות כנגד 70 אומות העולם, מבקש הקב"ה קורבן וחג נוסף - שמיני עצרת! תוך הדגשה "עצרת תהיה לכם"...
1871שמחת תורה- מחילת עוונותלתקציר
כיצד בשמחת תורה מסוגל האדם למחוק את כל עוונותיו בעצם הריקוד לכבודה של תורה!...
1872שמחת תורה- לשמור ולעשות ולקייםלתקציר
זצ"ל המבארים כי כבודה של תורה הוא בעיקר בקיום המצוות שבה. ושבחם של קהילות העניות שבישראל, אמנם אין ביכולתם לפאר את התורה בבגדי משי, אולם נוהגים בה כבוד גדול, ומקיימים כל תג ותג שבה.
1873שמחת תורה- אשריך ישראל מי כמוך!!!לתקציר
ישיבת מיר, ר' ירוחם הלוי ליבוביץ' זצ"ל בעת ההקפות לכבודה של תורה, המבאר אנו שרים בשעת ההקפות: "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'!"...
1874שמחת תורה- מזכירים גבורות גשמיםלתקציר
סוכות עלינו ועל רצוננו להשתנות היא דווקא בהתנה עד ז' במרחשוון, עד שיגיע אחרון שיצא מירושלים אל ביתו שבקצה השני של הארץ...
1875שמחת תורה- מהי השמחה? ומדוע בסוף המועדים?לתקציר
תורה בסוף המועדים? מדוע לאחר שזוכה האדם לבהירות הדעת לאחר הימים הנוראים, מתמלא לבו שמחה בחג הסוכות אם כן מדוע ששוב ליבו יתמלא שמחה ביום סיום התורה?! רעיון נפלא וההקבלה לברכת השיבנו שבתפילת שמונה עשרה...
1876שמחת תורה- חזרה לשגרהלתקציר
דות המאפיינות אותו כרגל עצמאי. כל האפיון שלו זה שאין יושבים בו בסוכה - רגל בפני עצמו. מה המשמעות של שמיני עצרת?! הוספת מימד נוסף לחג הסוכות בכוחה לעצור התדרדרות שבאה לאחר התעלות רוחנית כה גבוהה...
1877למה זוכה מי ששמח בשמחת התורהלתקציר
א זצ"ל על השכר שקיבל חכם יעקב עובדיה ז"ל שהשתדל לרקוד בכל כוחו בהקפות של שמחת תורה לכבודה של תורה...
1878למה נקרא שמו: "חתן תורה"?לתקציר
רש שיר השירים המבאר בדרך של משל ונמשל, מדוע מכנים את העולה לתורה בשמחת תורה בשם: "חתן תורה"... (חג הסוכות בהלכה ובאגדה)
1879שמיני עצרת ושמחת תורהלתקציר
ה אומר: עשו לפני יום אחד רק אתם ואני משל ונמשל שמביא המדרש לביאור העניין. "איך אפשר לשמוח בשמחת תורה"? רעיון נפלא של האדמו"ר מברסלב המבאר: שבעצם הריקוד לכבוד התורה הוא מנער מעלינו הרבה מן העוונות...
1880הכי מתאים לעשות שמחת תורה לאחר סוכות!לתקציר
ה שלתורה יש ערך מיוחד כי מלבד ההוראות יש בה גם מורשת אבות... מה מיוחד בתורה שקישרוה לקהילת יעקב?! ביאורו הנפלא של הרב משה פיינשטיין זצ"ל המביא שהכי מתאים לעשות שמחת תורה לאחר סוכות!...
1881שמחת תורה- למה דווקא לאחר כיפור?לתקציר
אחר סוכות ורק לאחר שמסיימים את התורה? והלא ראוי היה לחגוג כשמקבלים את התורה- בחג השבועות?! משל ונמשל המבארים את השמחה שבשמחת תורה דווקא לאחר יום הכיפורים...
1882מה קרה בשמיני עצרת?לתקציר
סוגים של יהודים, אנחנו לוקחים את כולם ומחברים אותם ביחד שיתעוררו להתאחד, עובר השבוע והמלך אומר "קשה עלי פרידתכם" האם אתם עדיין כארבעה סוגים נפרדים או כיחידה אחת?! ביאור נפלא של הרבי מלובביץ' זצ"ל
1883שמחת תורה- שמחה והתחדשות מתוך ארעיותלתקציר
מיד לאחר חג הסוכות?". "סיפור לשמחת תורה" המבאר "מדוע רק בשפל המדרגה ניתן להגיע לשמחה אמיתית?"... "משל ונמשל לשמחת תורה" המביאים לתובנה שדברים שמתנהלים במשך שנים - לא בהכרח נכונים הם... וההוכחה שדווקא מתוך ארעיות - מתוך הבנה שהכול זמני כאן - ניתן להגיע לשמחה אמיתית.
1884שמחת תורה- "המקור לשמחת תורה"לתקציר
ן שהנהגת הקב"ה, היא בדיוק להפך ממידת בשר ודם?". ביאור נפלא מתוך שיחה של הרב רוזנבלום שליט"א לטעם של עשיית סעודה לגומרה של תורה... שלמה המלך קיבל לב שומע, כלי הקיבול שלו, הפך להיות כלי מלא. ההנהגה של הקב"ה הפוכה מזו של האדם. 'כלי מלא', יש לו את היכולת ללמוד עוד ועוד תורה.
1885שמחת תורה- שיא השיאים לתקציר
וכיצד היא באה לידי ביטוי? ביאר נפלא של הרב שך זצ"ל שיא השיאים של חמישים ואחד הימים הוא בשמחת תורה. פותחים את ארון הקודש מוצאים את כל ספרי התורה ולא מניחים אותם!
1886שמחת תורה- תשלומים בריקודיםלתקציר
מדוע הריקודים והשמחה בשמחת תורה באופן מיוחד. ומה עושים כאשר מבטיחים להקב"ה להיטיב את מעשינו, ובהגיע יום שמחת תורה ואין לנו מה לשלם...
1887שמחת תורה- שהתורה תשמח בך!לתקציר
ה" ולא "שמחה בתורה"? "וורט קצר של הרב הקדוש בעל הלב שמחה מגור לשמחת תורה"
1888שמחת תורה- נפרדים עם שמחת תורהלתקציר
לאחר שמחת תורה?. בסיום הימים הנוראים - "מה צריך לבקש בשמחת תורה?". "משל ונמשל לשמחת תורה" שמביא האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל על החשש מהפרידה. ומדוע בחר הקב"ה – להיפרד דווקא בשמחת תורה?. הבקשה הראויה בשמחת תורה כדי "להישאר מחוברים אל הבורא יתברך"...
1889הלכות לשמחת תורהלתקציר
מיני עצרת - שמחת תורה המובאים ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: התפילות בשמחת תורה ומנהג ההקפות, מעלת הריקודים והשמחה לכבודה של תורה, האם צריך לעמוד בזמן ההקפות?, קריאת התורה בליל שמיני עצרת, הקידוש בליל שמחת תורה וקריאת שנים מקרא ואחד תרגום, דיני תפילת שחרית וקריאת התורה ביום שמחת תורה, חתנים וסדר העולים ביום שמחת תורה, האם שני כוהנים יכולים לעלות בזה אחר זה בשמחת תורה?, "משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילת המוסף, סעודת חתנים והקפות ביום שמחת תורה
1890הלכות ודיני מוצאי שמחת תורהלתקציר
י מוצאי שמחת תורה המובאים ב- "שער ההלכה" בחוברת חג הסוכות בהלכה ובאגדה: מנהג "הקפות שניות", דין תושב חו"ל שנמצא בישראל בזמן שמחת תורה, ביעור האתרוג של שמיטה, סגולות מיוחדות עם ארבעת המינים לאחר החג...