2154בפרקי אבות- לכל משנה יש מקור בתורה!לתקציר
שונה "משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי, וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ, וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים, וּזְקֵנִים לִנְבִיאִים, וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה הֵם אָמְרוּ..." במסכת זו ולא בפתיחה לתורה שבעל פה - מסכת ברכות?! ומנין נדע שלכל משנה בפרקי אבות, יש לה מקור בתורה!...
2155פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה א'לתקציר
פרק א של מסכת אבות" מתוך ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד: "סיפורו של משה רבנו על פי המדרש" הולדת משה, השהות בארמון של פרעה, הבריחה לבית פרעה, משה עולה לשמים להביא את התורה. "מי היו ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות?" שנתנבאו להם לישראל עד אנשי כנסת הגדולה.
2156פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ב'לתקציר
פרק א של מסכת אבות" מתוך ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד: שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון, מה ראו היהודים לקרוא לילדים שנולדו "אלכסנדר" על שמו?! הניסים שהיו במשך ארבעים שנה ששימש שמעון הצדיק בכהונה הגדולה, פטירתו של שמעון הצדיק.
2157פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ג'לתקציר
פרק א של מסכת אבות" מתוך ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד: אנטיגנוס איש סוכו ושני תלמידיו צדוק ובייתוס, מהיכן יצאו הצדוקים והבייתוסים?, מדוע נקרא רבי יוסי בן פזי בשם זה?, "סיפור על הגאון רבי אליהו מוילנא" והדרך בה קיים מצווה שלא על מנת לקבל פרס...
2158פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ד'לתקציר
פרק א של מסכת אבות" מתוך ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד: קורות חייהם של יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן, מי נקרא "חסיד שבכהונה"? ומדוע נקראו הם "אנשי אשכולות"?, הסיפור עם יקום איש צרורות בן אחותו של יוסי בן יועזר, "למה נמשלו ישראל – לדגים"?.
2159פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ה'לתקציר
פרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מה תיקן אברהם באכילה שתייה ולוויה?, מניין שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה"? מעשה ברבי שמעון בן אנטיפטרס ורבי יהושוע, מעשה ברבי יוסי הגלילי, כיצד הצליח רבי יהושע ליב דיסקין זצ"ל להדריך חתן ללא מילים?, "סיפור על הגאון רבי משה פינשטיין" זצ"ל כיצד נהג עם רעייתו ואיך העדיף שמשמשו יהיה עם אשתו בבית מאשר שיעזור לו...
2160פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ו'לתקציר
פרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": קורות חייו של יהושע בן פרחיה ובריחתו מינאי המלך, כיצד החזיר שמעון בן שטח את רבו יהושע בן פרחיה לישראל?, נידויו של יש"ו ויציאתו לתרבות רעה, תובנות של יהושע בן פרחיה לפני שעלה לגדולה ואחרי שנהיה נשיא, "סיפור איך לדון לכף זכות".
2161פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ז'לתקציר
פרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": על רבי אלעזר בן ערך ששכח את כל תלמודו בעקבות מעבר דירה, משל ונמשל המובאים בפרקי דרבי אלעזר וממחישים את מימרתו של אביי: "אוי לרשע ואוי לשכנו, טוב לצדיק טוב לשכנו"
2162פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ח'לתקציר
פרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": איך הצליח דוד לעשות משפט וצדקה לכל עמו?!, אזהרה לדיין מדברי רב פפא, הדין של "לא תגורו מפני איש" לדעת ריש לקיש, מעשה שהיה בימי שלמה המלך שבחכמתו בדרך משל הצליח לעלות על גנב שחמד את כספם של חבריו.
2163פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ט'לתקציר
פרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": חכמתו של רבי שמעון בן שטח, כיצד הצליח לממן ל-300 נזירים את הקורבנות שנדרו על עצמם, בריחתו מינאי המלך ושובו לבקשת אנשים חשובים ממלכות פרס, כיצד גזר מיתה על הסנהדרין ולא פחד מינאי המלך, כיצד הצליח רבי שמעון בן שטח כשנתמנה לנשיא, להביא לחיסולן של שמונים נשים מכשפות ששהו במערה באשקלון, סיפור רבי שמעון בן שטח והאבן שנמצאה על החמור שקנו לו תלמידיו מהגוי.
2164פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה י'לתקציר
פרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה בכהן גדול שיצא מבית המקדש ביום הכיפורים והלכו כל העם ללוותו, בדרך עברו שמעיה ואבטליון עזבו את הכהן הגדול והלכו אחרי שמעיה ואבטליון. דעות חז"ל בנוגע למלאכתו של אדם ו"מדוע העלים הקדוש ברוך הוא מלבות בני האדם את יום המיתה"?
2165פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה יא'לתקציר
בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מדוע נקרא אבטליון בשם זה?, ביאורים נפלאים בדברי אבטליון לאזהרה לחכמים שיזהרו בדבריהם: הזהירות במה הם אומרים לאחרים, הזהירות לדיינים שלא יגלו סוד, הזהירות שלא לגרום לעמי הארץ לבזותם וההסבר מדוע אלו שלא נזהרים מביאים חובת גלות.
2166פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה יב'לתקציר
בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מסירות נפש ללימוד התורה שהייתה בהילל, הסיבה שגרמה לפרסום חכמתו ולעלייתו לנשיאות של הילל, הלל למד תורה מתוך עוני ומסירות נפש, קרוב של הילל ליהדות, הילל לא מתעצבן: "כדאי הוא הלל, שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז, והלל לא יקפיד", 80 תלמידיו ומעלתם, אחריתו של הילל.
2167פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה יג'לתקציר
בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו", "מהי הסגולה לחכמה"? סיפור מופלא על מהרש"ל (הרב שלמה לוריא, מגדולי פוסקי אשכנז שחי לפני כ-430 שנה) ואברהם מוכר הירקות שהפך למחליפו בזכות צניעותו, סיפור על רבי טרפון שמעולם לא רצה ליהנות מכתרה של תורה...
2168פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה יד'לתקציר
בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מדוע זכו בית הלל שהלכה נפסקה כמותם?", מהי התקנה שתיקן הילל הנקראת תקנת "הפרוזבול"?, המעשה עם רבי אלעזר בן דורדיא שחזר בתשובה עד שיצאה בת קול ואמרה: רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא!
2169פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה טו'לתקציר
בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": קורות חייו והנהגתו של שמאי הזקן, מיקומם של הילל ושמאי בסדר הזוגות, מעלת הקדמת שלום לכל אדם ולקבל כל אחד בסבר פנים יפות, מעשה עם רבי שמעון בן אלעזר שהייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד הרבה תורה וזילזל באיש מכוער...
2170פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה טז'לתקציר
בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מדוע נקרא רבן גמליאל בתואר רבן"?, מהם התקנות שהתקין רבן גמליאל?, שאלתו של קיסר רומי לרבן גמליאל והתשובה שענתה ביתו בדרך של משל ונמשל, תלותה של המלכה ברבן גמליאל והסיפור עם לטאה מתה בבית המטבחיים שבארמון המלך...
2171פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה יז'לתקציר
בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל , מדוע לוקה מדבר לשון הרע בצרעת שמתפשטת בכל גופו? ביאורו של המהר"ל, בגנות לשון הרע, מעשה על כוחה של הלשון ותשובה לשאלה: מה אומנותו של האדם בעולם הזה?
2172פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה יח'לתקציר
בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מדוע קראו לרבי מאיר קראו בשם "אחרים"?, מדוע קראו לרבי נתן קראו בשם "יש אומרים"?, ענוותנותו של רבן שמעון בן גמליאל, מדוע נקראת העיר קושתא בשם זה?, איך להיזהר שלא ללמד את הלשון לדבר שקר, "נוח לו לאדם שתצא נשמתו מגופו, ואל יצא דבר שקר מפיו", מאמרי חז"ל נאמרו בשבח האמת ובגנות השקר, הראייה מחולדה ובור.
2173פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה א'לתקציר
פרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": קורות חייו של רבי - רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא ואנטונינוס, רבי יהודה הנשיא מסדר את המשנה וחותם אותה. עושרו וייסוריו של רבי יהודה הנשיא, צוואתו של רבי יהודה הנשיא, פטירתו של רבי יהודה הנשיא, מאימרותיו של רבי יהודה הנשיא.
2174פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ב'לתקציר
פרק ב של מסכת אבות" מתוך ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד: צוואת רבי יהודה הנשיא לבנו רבן גמליאל על הדרך בה עליו לנהוג שיורש הנשיאות, "סיפור על עשיר" שבחכמתו הצליח להחיות את בנו גם לאחר שאיבד את כל נכסיו...
2175פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ג'לתקציר
פרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": אזהרתו של רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא לנבחרי הציבור - (שלא להגזים אם בכלל) בהתקרבות והתחבבות על האנשים שייתגלו לבסוף ככפויי טובה...
2176פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ד'לתקציר
פרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": עצתו של רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא לזכייה שהקדוש ברוך הוא יבטל רצון אחרים מפני רצוננו, "סיפור על רבי חנינא בן דוסא", מעשה בהורדוס שהרג את החכמים וכדי לכפר על חטאו בנה את בית המקדש, כעצת בבא בן בוטא.
2177פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ה'לתקציר
פרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": איך חינך ה"חפץ חיים" את מחלל השבת"?, סיפור על רבי פרידא והסבלנות ללמד את ילדי ישראל,
2178פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ו'לתקציר
פרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": הנהגת הקב"ה בבריאה במידה כנגד מידה, "מה המשותף בין שמשון לאבשלום"?, "מה המשותף בין מרים הנביאה ליוסף"?, סיפור מזעזע על אכזרי שה' השיב לו במידת אכזריותו...
2179פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ז'לתקציר
פרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעלת הצדקה והחסד, סיפור בעניין נתינת הצדקה, כיצד הצליח גבאי צדקה במעשה חסד אחד לקרוע שטר חוב, להינצל ממיתה ולחיות עוד 22 שנה...
2180פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ח'לתקציר
פרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה ברבי חנינא בן דוסא "מפני מה החמירה התורה בגנב שמשלם כפל וארבעה וחמשה יותר מהגזלן"?, מימרות ועצות בשם רבי יוחנן לגביי מיתתו של האדם והזמן המומלץ...
2181פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ט'לתקציר
פרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "סיפור על חברות טובה" שגם המלך מעוניין להיות שותף בה, טוב שיהיה לו לאדם חברים ושכנים טובים שעל ידי כך ישפיעו עליו לטובה...
2182פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה י'לתקציר
פרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": הרצון החזק של רבי אליעזר בן הורקנוס ללימוד התורה, שקידתו העצומה של רבי אליעזר בתורה, מחלוקת רבי אליעזר וחכמים בדבר תנורו של עכנאי, נידויו של רבי אלעזר בן הורקנוס, מימרות בשמו של רבי אלעזר בן הורקנוס.
2183פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה יא'לתקציר
בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי יהושע בן חנניה הצטיין בחכמה יתירה ובמענה לשון, סיפורים על רבי יהושוע ואדריאנוס קיסר, "משמת רבי יהושע בן חנניה בטלה עצה ומחשבה".
2184פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה יב'לתקציר
בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה ברבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן המוכיח את גדולתן, מעשה בבלוריא הגיורת שביקשה תשובה לשאלתה מרבן גמליאל ומשל לה משל.., "הזהירות בממון חבר" "סיפור עם רב הונא שהחמיצו לו 400 חביות יין"...
2185פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה יג'לתקציר
בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": התנא רבי שמעון בן נתנאל שזכה לכינוי "ירא חטא", מהי היא תפילה חביבה לפני הקדוש ברוך הוא?, הסיפור על דניאל איש חמודות - "דניאל בגוב האריות"...
2186פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה יד'לתקציר
בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי אלעזר בן ערך דורש לפני רבן יוחנן בן זכאי במעשה מרכבה. הניחומים של רבן יוחנן בן זכאי כאשר מת בנו, הסיפור עם רבי אלעזר בן ערך ששכח את כל תלמודו.
2187פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה טו'לתקציר
בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי טרפון וגדולתו בתורה, מעשה באמו של רבי טרפון, עשירותו של רבי טרפון ומידת סלחנותו, רבי טרפון ורבי עקיבא, רבי יהודה הנשיא ורבי טרפון, רבי טרפון היה כהן וזכה גם לעבוד בבית המקדש, ממימרות בשם רבי טרפון.
2188פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה טז'לתקציר
בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": סיפור עם תלמיד אחד של רבי שמעון בר יוחאי שנתעשר, מעשה ברבי שמעון בן חלפתא שלקח משמיים רגל זהב ונאלץ להחזירה לדרישת אשתו, ואף הודה לה רבי יהודה הנשיא על כך - "גדול הנס האחרון מן הנס הראשון"...
2189פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה א' לתקציר
פרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": גדולתו של עקביא בן מהללאל, שמירתו על עקרונותיו עד שהעיד עליו רבי יהודה ברבי אלעאי: לא נמצא בין כולם גדול בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל. אימרות חז"ל ועצתם לניצחון היצר הרע ושבח למתגבר עליו. נוהגים לומר משנה זו קודם הלווייתו של אדם לקבורה.
2190פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ב'לתקציר
פרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": תפקידו וסופו של רבי חנינא סגן הכוהנים, פעולותיו של רבי חנינא בן תרדיון ומסירותו ללימוד התורה, "הוצאתו להורג של רבי חנינא בן תרדיון". "כיצד ניצל רבי אלעזר בן פרטא"?.
2191פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ג'לתקציר
פרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רשב"י - רבי שמעון בר יוחאי ההלשנה, הבריחה, השהות במערה והיציאה ממנה. "ספר הזוהר" וספר "תיקוני הזוהר". רבי שמעון מבקש מבנו להתברך מתלמידי החכמים. "סיפורים על רבי שמעון בר יוחאי". "אימרות בשם רבי שמעון בר יוחאי".
2192פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ד' לתקציר
פרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": שקידתו של רבי חנינא בן חכינאי ואיך בתפילתו החייה את אישתו. רבי חנינא בן חכינאי היה מתלמידי רבי עקיבא ואחד מעשרה הרוגי מלכות. רוב ימיו של רבי חנינא בן חכינאי היו בתענית ואפילו לפני הריגתו לא הסכם לטעום מאומה.
2193פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ה' לתקציר
פרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי נחוניא בן הקנה זכה לאריכות ימים בזכות כך שהיה חסיד גדול, נוח לבריות ומעביר על מידותיו. תפילת בית המדרש שהיה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו.
2194פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ו' לתקציר
פרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי חלפתא בן דוסא איש מכפר חנניה. "טובה תורה מכל סחורה" סיפור על שוויה של התורה אל מול הסחורות האחרות... "האם ללמוד לבד זה טוב או לא"?!...
2195פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ז'לתקציר
פרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי אלעזר איש ברתותא דרשתו ומעשיו בגודל מעלת הצדקה. כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה.
2196פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ח'לתקציר
פרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי דוסתאי ברבי ינאי מפני מה האיש מחזר אחר האישה ואין האישה מחזרת אחרי האיש?, מפני מה קולה של האישה ערב ואין קולו של האיש ערב?, מעשה בזבדי בן לוי, אימרות בשם אמר רבי דוסתאי ברבי ינאי.
2197פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ט'לתקציר
פרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי חנינא בן דוסא מופלא בחסידותו ובצדיקותו ומלומד בניסים בכוח תפילתו. רבי חנינא בן דוסא ואשתו. רבי חנינא בן דוסא וביתו. רבי חנינא בן דוסא והערוד. רבי חנינא בן דוסא והעיזים.מעשה בחמורו של רבי חנינא בן דוסא. סיפור על "פרה שומרת שבת". מעשיות על רבי חנינא בן דוסא.
2198פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה י'לתקציר
פרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי חנינא בן דוסא: על האדם להתאמץ בכל כוחותיו למצוא חן גם בעיני הבריות. רבי דוסא בן הרכינס: כל שלשה ושלשה שעמדו בבית דין על ישראל, הרי הם כבית דינו של משה רבינו. דין "צרת הבת".
2199פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה יא'לתקציר
בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": סיפור הריגתו של רבי אלעזר המודעי על ידי בר כוכבא על לא עוול בכפו. מעשיות המובאות בתלמוד כיצד חכמי ישראל נזהרו בכבוד חברם. סיפור עם רבי ישראל מסלנט שטעם נפט במרק, למה גימגם רבי ישראל מסלנט כשעלה לדוכן כשליח ציבור?. מעשה בענין הזהירות בכבוד החבר עם רבי חיים חזקיהו מדיני.
2200פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה יב'לתקציר
בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי ופדה את רבי ישמעאל בן אלישע. מדוע בכו בנות ישראל כנפטר רבי ישמעאל?, "מי היו עשרה הרוגי מלכות"?, כיצד הרגו את רבי ישמעאל בן אלישע?, מעשה בבנו ובבתו של רבי ישמעאל בן אלישע, מאימרותיו של רבי ישמעאל.
2201פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה יג'לתקציר
בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הסיפור על רבי עקיבא ואשתו רחל", "כיצד הגיע עקיבא להיות רבי עקיבא"? "רבי עקיבא ומת מצווה", "עושרו של רבי עקיבא", "טרונסרופוס ורבי עקיבא", "רבי עקיבא מבקר חולים", ההוכחה של רבי עקיבא לשאלה: "מי ברא את העולם?"
2202פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה יד'לתקציר
בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הסיפור על רבי נחום איש גם זו", ומפני מה קראו לו "נחום איש גם זו"?, "הסיפור עם רבי עקיבא עם החמור, התרנגול והנר" - "כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד", רבי עקיבא מציל אדם מהגיהנום ע"י שמלמד את בנושל הנפטר לומר קדיש. מעשה ברבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא שניחם אותם עד שאמרו: עקיבא, ניחמתנו! עקיבא ניחמתנו!.
2203פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה טו'לתקציר
בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מה הפירוש: הַכֹּל צָפוּי, וְהָרְשׁוּת נְתוּנָה"?, "משה רבינו ורבי עקיבא, מיהו רבי נתן דצוציתא?, רבי עקיבא ומיתת בנו.
2204פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה טז'לתקציר
בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": העולם הזה הוא כמו חנות מכולת, למה רבי עקיבא דומה?, "ארבעה שנכנסו לפרדס", "ואהבת לרעך כמוך" רבי עקיבא אומר: זהו כלל גדול בתורה, רבי עקיבא ופפוס בן יהודה, מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים, רבי עקיבא מוצא להורג על ידי הרומאים, יצאה נשמתו ב"אחד", מאימרותיו של רבי עקיבא.
2205פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה יז'לתקציר
בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי אלעזר בן עזריה "הרי אני כבן שבעים שנה" שנתמלא ראשו בשערות שיבה שנראה כבן שבעים שנה. רבי אלעזר בן עזריה ממונה לנשיאות ומשנה מסדרי בית המדרש, מה הטעם שכל האומר אין לו אלא תורה – אפילו תורה אין לו.
2206פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה יח'לתקציר
בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע שהיו מפליגים בספינה, השררה היא עבדות לאדם לפי שמוטל עליו עול רבים, רבי אלעזר חיסמא מהי הסיבה לכינויו "חיסמא"?.
2207פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה א'לתקציר
פרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "אֵיזֶהוּ חָכָם? הַלּוֹמֵד מִכָּל אָדָם", "אֵיזֶהוּ גִבּוֹר? הַכּוֹבֵשׁ אֶת יִצְרוֹ", "אֵיזֶהוּ עָשִׁיר? הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ", אֵיזֶהוּ מְכֻבָּד? הַמְכַבֵּד אֶת הַבְּרִיּוֹת". "ארבעה נכנסו לפרדס" . "מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהיה עומד על גבי מעלה בהר הבית". בן זומא הדרשן הגדול. "החולצה של האיש המאושר בעולם". מאימרותיו של בן זומא.
2208פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ב'לתקציר
פרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה, בן עזאי אומר: כאילו שופך דמים וממעט הדמות". מעשה בבן עזאי שהיה יושב ודורש והאש הייתה מלהטת מסביבו, "בן עזאי הציץ ומת". "מים ראשונים האכילו בשר חזיר". "איזהו עם הארץ"? "חייב אדם ללמד את בתו תורה". מאימרותיו של בן עזאי.
2209פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ג'לתקציר
פרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "לא לזלזל באף רומאי ואפילו קטן שבקטנים". דוד המלך מגנה את השטות ולבסוף צריך לה. דוד המלך מזלזל בצרעה ובעכביש ולימים נזקק להם.
2210פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ד'לתקציר
פרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": ענוותנותו של לוי בר סיסי, דוד המלך והצפרדע, מי אומר יותר שירה פני הקב"ה?. העושר עלול להביא את האדם לידי מידת הגאווה. מעשה ברבי עקיבא שיצא פעם לשוק למכור מרגלית אחת... חלק מחמש עשרה דרכים (כמנין "גאוה") שעל ידם לא יבוא אדם לידי גאווה...
2211פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ה'לתקציר
פרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": סיפור על הרב שהוכיח את בני עירו בדרך מיוחדת על שאמרו "העיקר הוא הלב" ובכך פטרו עצמם מקיום המצוות. "הצלת רבי צדוק", רבי צדוק כובש את יצרו, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק, מעשה ברבי צדוק, שתבעתו מטרוניתא אחת לדבר עבירה.
2212פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ו'לתקציר
פרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "רבי יוסי נימוקו עימו", רבי יוסי היה שונא את המחלוקת ופירוד הדעות, רבי יוסי מוכיח את מוכיחו עוד כשהיה נער, רבי יוסי והעיוור עם האבוקה ביד, מעשה ברבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי שהלכו בדרך והמארח כידור, "מים אחרונים הרגו את הנפש". רבי יוסי בן חלפתא משבח את רבי מאיר לפני אנשי ציפורי, רבי יוסי והמטרוניתא שניסתה לזווג זיווגין, "למה הקב"ה נתן חכמה לחכמים ולא לטיפשים?!", רבי יוסי נכנס לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, משמת רבי יוסי בן חלפתא פסקה הבינה, מאימרותיו של רבי יוסי.
2213פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ז'לתקציר
פרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי ישמעאל ברבי יוסי נזהר מאוד מאבק שוחד, רבי ישמעאל ברבי יוסי משכין שלום בן איש לאשתו ומתיר את הנדר, מהו משפט שלום?
2214פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ח'לתקציר
פרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מעשה ברבי ישמעאל ברבי יוסי" והאיש שביקש שיטעינו עצים. "מעשה ברבי ישמעאל ברבי יוסי" שהלך להר גריזים וברח משם שלא יהרגוהו. מי שמפחד זה סימן שהוא חוטא?!
2215פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ט'לתקציר
פרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי יונתן היה תלמידו של רבי ישמעאל, מעשה באשה אחת שהיה לה דין אצל רבי יונתן ונזהר שלא יחשדוהו שקיבל שוחד. מה היה רבי יונתן נוהג לעשות כשהיה רואה שר גדול בא לתוך העיר?, דברי האור החיים הקדוש בעניין מעלת התורה.
2216פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה י'לתקציר
פרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "רבי מאיר רימון מצא – תוכו אכל וקליפתו זרק", "סתם משנה – רבי מאיר אליבא דרבי עקיבא", "כל הרואה את רבי מאיר בבית המדרש, כאילו עוקר הרי הרים וטוחנן זה בזה", לא יכלו חבריו של רבי מאיר לעמוד על סוף דעתו, אשתו של רבי מאיר הייתה ברוריה בתו של התנא רבי חנניה בן תרדיון. מותם של שני בניו של רבי מאיר. "סיפורים על רבי מאיר בעל הנס". "למה קוראים לו קוראים לרבי מאיר בעל הנס"? "אלהא דמאיר ענני"!. "סגולה מהבעל שם טוב למי שצריך לנס". "מדוע זכה התנא הקדוש, רבי מאיר, שיהיו נודרים לו נדרים ונדבות על שמו ולא על שם תנא אחר?, רבי מאיר היה אוהב שלום ורודף שלום. הבריונים שכניו של רבי מאיר. אח של רבי מאיר "כי טוב". מאימרותיו של רבי מאיר. "רבי נהוראי הוא רבי מאיר".
2217פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יא'לתקציר
בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": ענוותנותו של רבי אליעזר בן יעקב, מה עשה רבי אלעזר בן יעקב על מנת שייתייחסו לעיוור עני?, מה קרה לתלמידו של רבי אלעזר בן יעקב שלאחר שלש שנים שכח את תלמודו?, מאימרותיו של רבי אלעזר בן יעקב. רבי יוחנן הסנדלר. למה כונה רבי יוחנן הסנדלר בשם סנדלר?, תושייתו של רבי יוחנן הסנדלר וכיצד שאל את רבי עקיבא שאלה למרות שהיה בבית האסורים?. מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר.
2218פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יב'לתקציר
בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי אלעזר בן שמוע, רבי אלעזר מרבותיו של רבי יהודה הנשיא. מעשה ברבי אלעזר בן שמוע שהיה מטייל על שפת הים הגדול ובזכות רחמנותו ניצלו כל בני המדינה. רבי אלעזר בן שמוע היה אחד מעשרת הרוגי מלכות ונהרג ביום הכיפורים, מאימרותיו של רבי אלעזר בן שמוע.
2219פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יג'לתקציר
בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי יהודה בר אלעאי - רבי יהודה נקרא ראש המדברים בכל מקום. מעשה באיש אחד שכעס על אשתו
2220פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יד'לתקציר
בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מי היה רבי נהוראי?, סיפור על אליהו הנביא שהיה מצוי בבית מדרשו של רבי נהוראי, והיו לומדים ביחד תורה. מאימרותיו של רבי נהוראי.
2221פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה טו'לתקציר
בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה ברבי ינאי שהיה יושב ודורש בפתח עירו,רבי ינאי היה לובש בגדיו היפים בערב שבת ואומר: בואי כלה בואי כלה, מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך והוכיחו עשיר אחד על שקרא לו כלב - "מורשה קהילת ינאי". מעשה ברוכל אחד שהיה מחזר בעיירות הסמוכות לציפורי ומכר סם חיים. מעשה ברבי ינאי שהיה לו אילן נטוע בתוך שדהו ונופו נוטה לרשות הרבים ופסק הלכה לאחר שגדעו... מאימרותיו של רבי ינאי. מעשה ברבי מתיא בן חרש שעיוור את שני עיניו בשביל לא לחטוא.
2222פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה טז'לתקציר
בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": כיצד הצליח רבי יעקב בן קורשאי להציל את נשיאותו של רבן שמעון בן גמליאל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה כפי שכתב הרמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו בתחילת ספרו מסילת ישרים. "סיפור על החפץ חיים" שהרגיש שהוא רק אורח כאן בעולם הזה, אבל ידע מה שמור לו בעולם הבא. מה המשותף בין הכוכבים ליהודים עניים? תשובתו של הבעל שם טוב...
2223פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יז'לתקציר
בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": יש אדם שזוכה וקונה את כל עולמו הבא בשעה אחת: "מעשה על רבי אלעזר בן דורדיא". מעשה ברבי חנינא בן תרדיון.
2224פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יח'לתקציר
בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה עם רבי שמעון בן אלעזר שהקניט מכוער אחד בשעה שדעתו הייתה גסה עליו. מאימרותיו של רבי שמעון בן אלעזר
2225פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יט'לתקציר
בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "שמואל הקטן - מדוע נקרא קטן"?, מה ההבדל בין אויב ישראל לאויב נכרי?, יצאה בת קול מן השמים ואמרה: יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. "מי חיבר את ברכת למינים ולמלשינים"?, מעשה בשמואל הקטן שגזר תענית על עצירת גשמים. פטירתו של שמואל הקטן. בשעת מיתתו התנבא על עשרת הרוגי מלכות ועל החורבן...
2226פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה כ'לתקציר
פרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר בעל הנס ש"קיצץ בנטיעות", הטעמים השונים ליציאתו של "אַחֵר" לתרבות רעה, מעשה בְּאַחֵר (זה אלישע בן אבויה) שהיה רוכב על הסוס בשבת, מותו של אלישע בן אבויה. מעשה בבתו של אַחֵר שבאה לפני רבי יהודה הנשיא, מאימרותיו של אלישע בן אבויה.
2227פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה כא'לתקציר
בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם", מעשה באנשים שהיו חופרים בשדה של רב נחמן, "מי היא האחות של הקנאה"?, "משל על הקנאה והתאווה", "משל השועל והכרם", דומה התאווה למים מלוחים ולקרן אור, "הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל החמדות והתשוקות שבעולם"...
2228פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה כב'לתקציר
בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": שאלתו של הגאון מוילנא מדוע האדם יצטרך לתת דין וחשבון אם על כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה חי?!, "משל ונמשל של המגיד מדובנא" המבאר שהמגלה את דעתו שהוא חפץ בחיים בדין הוא שישלם בעד מעשיו שעשה במשך כל ימי חייו...
2229פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה א'לתקציר
פרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": העולם נברא בעשרה מאמרות מדוע?, "מעשה עם מין אחד שבא לרבי עקיבא", כשם שהבית מודיע על הבנאי, והבגד מודיע על האורג, והדלת על הנגר, כך העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו..."מעשה עם רבי יהודה הלוי" כיצד הצליח רבי יהודה הלוי להוכיח לשכנו הגוי שה' ברא את העולם?, "מה הייתה המטרה של הקב"ה בבריאת העולם"? תשובתו של הרמח"ל
2230פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ב'לתקציר
פרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מי הם העשרה דורות מאדם ועד נח"? "מי הם העשרה דורות מנח ועד אברהם"?, תולדות חייו של אדם הראשון, תולדות חייו של נח, מידת אריכות אפיים של הקב"ה סיפור על אברהם אבינו שבסבלנות הביא עובד אלילים להכרה בה'
2231פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ג'לתקציר
פרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": אברהם אבינו מתנסה בעשרה ניסיונות כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. עניין הניסיון שמנסה הקב"ה את האדם הוא לתועלת האדם המנוסה... תולדות חייו של אברהם אבינו, אברהם אבינו מפרסם את שמו של ה' בעולם, אברהם ונמרוד, אברהם וכבשן האש, ספר היצירה
2232פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ד'לתקציר
פרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": עשרה הנסים שנעשו לאבותינו במצרים, עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים, עשרה נסיונות ניסו אבותינו את המקום ברוך הוא במשך הארבעים שנה שהיו במדבר, מאמרים על עשרת המכות: למה לא לקו המים על ידי משה?, למה הביא הקדוש ברוך הוא מכת דם בתחילה?, כיצד ממכת דם העשירו ישראל?, למה הביא עליהם הקב"ה את מכת החושך?, מי שמח יותר ביציאת מצרים עם ישראל או מצרים?
2233פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ה'לתקציר
פרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": בנייתו של בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך ע"ה, עשרה הניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, משל ונמשל המבארים: מפני מה זכה בנימין שתשרה השכינה בחלקו?,
2234פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ו'לתקציר
פרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "עשרה הדברים נבראו בערב שבת בין השמשות", כיצד השיג שלמה המלך את תולעת השמיר?, "סיפור על שלמה המלך ותולעת השמיר", הדו-שיח בין בניהו לאשמדאי שר השדים. "מהיכן לקח משה רבינו את המטה שבו עשה את האותות"?, "מדוע נתן יתרו את ציפורה ביתו למשה"?...
2235פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ז'לתקציר
פרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "שבעה דברים טובים שיש בחכם", מעלתה של החכמה והדעת באדם, "דעת קנית – מה חסרת? דעת חסרת – מה קנית?!", שאלתה של מטרוניתא אחת לרבי יוסי בן חלפתא ותשובתו בדרך של משל ונמשל. "מה יעשה אדם ויחכם"? תשובתו של רבי יהושע בן חנניה לאנשי אלכסנדריה, "מהי דרכו של תלמיד חכם"?...
2236פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ח'לתקציר
פרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מדוע יש שנת בצורת"? "למה יש רעב בעולם"?, "הסיפור עם חוני המעגל", פעם אחת נצרך העולם לגשמים והלכו לנכדו של חוני המעגל רבי אבא חילקיא, תפילתו של אבא חילקיא ואשתו. מיהו "חנן הנחבא"?.
2237פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ט'לתקציר
פרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מדוע באה חיה רעה לעולם?, על אלו דברים גלות באה על עם ישראל?, אלו שנים מועדות לפורענות ומפני מה?, חומרתה של שבועת שווא עד כדי שאפילו על אמת אין יפה לאדם להישבע... סיפור על שבועה שהרגה את בניה של הנשבעת.
2238פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה י'לתקציר
פרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מהם ארבע המידות באדם"? "מה עשו אנשי סדום שנחרבה"? "מי היו ארבעת הדיינים היו בסדום"?, "אליעזר עבד אברהם בא לסדום", מנהג רע שהיו נוהגים אנשי סדום ותושייתו של אליעזר...
2239פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יא'לתקציר
בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": ארבע מידות בדעות - בתכונות רוחו של האדם, כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו. הכעסן יכול להיכשל בעוונות חמורים לאין מספר, "עצות לאדם כדי להינצל ממידת הכעס", המתנה בשעת כעס הצילה את הילד ואימו, סיפור על תפילין שהוחלפו באתרוג, התאפקות של החפץ חיים ומידותיו הנאצלות...
2240פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יב'לתקציר
בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "ארבעת המידות בתלמידים", "יגעת ומצאת תאמין", הסיפור על רבי פרידא עם התלמיד שהיה קשה הבנה,
2241פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יג'לתקציר
בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "ארבעת המידות בנותני צדקה", בגודל מעלת הנתינה - צדקה. "שקולה צדקה כנגד כל המצוות", גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות. "הסיפור על מונבז המלך", "מהם עשרה הדברים הקשים שנבראו בעולם"? ומה הפתרון לשבר אותם?... מעשה באבא יהודה והתנאים רבי אליעזר רבי יהושע ורבי עקיבא. "הניסיון הגדול של אבא יהודה", "מי שמתאמץ - מרוויח", "ברכת חכמים מתקיימת"
2242פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יד'לתקציר
בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "ארבעת המידות בהולכים לבית המדרש", "מי חייב בלימוד תורה"?, "האם ניתן לפטור את עצמו מחיוב תלמוד תורה בטענה שאין לו שכל ללמוד תורה"?, "הסיפור שהביא אליהו הנביא בספרו תנא דבי אליהו", הדייג שחשב לפתור את עצמו מלימוד תורה...
2243פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה טו'לתקציר
בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "ארבעת המידות באלו שיושבים לפני החכמים", "מעלת לימוד תינוקות של בית רבן", "כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה". מעשה ברב שנזדמן למקום אחד ולא ירדו שם גשמים וירדו בזכות היותו מלמד תשב"ר, "מי הם הערבים לנתינת התורה"?...
2244פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה טז'לתקציר
בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מהי אהבה שמתקיימת"?, "דוגמה לאהבת הזולת". על ידי האהבה שיאהב האדם את חבירו, ינצל מאיסורים חמורים. ככל שהאדם מגדיל אהבתו לישראל – גם הקדוש ברוך הוא מגדיל אהבתו אליו.
2245פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יז'לתקציר
בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": גדול השלום ושנואה המחלוקת בעיני הקדוש ברוך הוא. "מי הם הארבעה שנקראו רשעים"?. גדול השלום שאף העליונים צריכים שלום, "הסיפור עם רב ברוקא חוזאה ואליהו הנביא"...
2246פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יח'לתקציר
בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מעלתם של מזכי הרבים", "ההבדל בין משה רבינו לירבעם בו נבט". "מדוע קילל הנביא אחיה השילוני את ירבעם"? ומה הייתה ההשלכה של קללה זו?. מי גדול יותר מלאך או מזכה הרבים"? משל ונמשל שמביא רבנו בחיי... "מה יעשה אדם שאין באפשרותו לזכות את הרבים"?
2247פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יט'לתקציר
בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מה ההבדל בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע"?, "מה ההבדל בין אברהם אבינו לבלעם הרשע"?, "במה ברך ה' את אברהם אבינו"? "משל ונמשל של רבי לוי בשם רבי יוחנן" לביאור ברכת הקב"ה לאברהם אבינו...
2248פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה כ'לתקציר
פרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "דרשתו של רבי יהודה בן תימא" העזות מביאה את האדם לירש גיהנם והבושת פנים מזכה אותו לירש גן עדן. כל המתבייש לא במהרה הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני... שלשת הסימנים שבעם ישראל: "רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים"
2249פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה כא'לתקציר
בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל", "שבעת ההבלים שאמר קהלת כנגד שבעת העולמות שאדם רואה בימי חייו". "מלך שהפך לקוף" לעומת מלך שנשאר מלך"... "על מה צריך האדם להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא לכשיתבגר ויזדקן"?, "מי היה הזקן הראשון"?...
2250פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה כב'לתקציר
בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הכל נמצא בתורה הקדושה"! - "הפוך בה והפוך בה דכולא בה". חכמינו זכרונם לברכה שלטו בכל חכמות המדע והטבע, לפי שכל חכמות העולם נרמזו בתורה הקדושה. דוגמאות לידיעות חז"ל שחוקרים עד היום...
2251פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה כג'לתקציר
בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "לפום צערא אגרא" - "לפי גודל הצער יינתן השכר". בן הא הא ובן בג בג גרים היו - מדוע נקראו כך?, מדוע "במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד"?!. "משל ונמשל המבארים את מעלתם של החוזרים בתשובה".
2252פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה א' לתקציר
פרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "למה זוכה הלומד תורה לשמה"?, מי נקרא חבר של הקב"ה?, "מי הוא זה שה' אוהב אותו מאד"? "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה"– וכי יש תורה של חסד, ויש תורה שאינה של חסד?! "מתוך שלא לשמה בא לשמה"...
2253פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ב'לתקציר
פרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "רבי יהושע בן לוי ואליהו הנביא", "מעשה ברבי חנינא ורבי יהושע בן לוי שהלכו אל השר של העיר קיסרי", "רבי יהושע בן לוי למד תורה במסירות נפש","החשיבות לשמוע תורה מפי הבן או הנכד", רבי יהושע בן לוי זוכה לפגוש את המשיח בחייו. "רבי יהושע בן לוי זכה שלא טעם טעם מיתה ובחייו נכנס לגן עדן", "מאמרותיו של רבי יהושע בן לוי".
2254פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ג'לתקציר
פרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מעלת הרב והחיוב בכבודו", "כל החולק על רבו כחולק על השכינה", מהי הסיבה לכך שצריך האדם לכבד את תלמידי החכמים"?!, "כמה טיפשים אותם אנשים, שקמים מפני ספר תורה ולא קמים מפני תלמידי חכמים שהם ספר תורה חי"...
2255פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ד'לתקציר
פרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מהי דרכה של תורה"?, "שלשת המתנות הטובות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל", מהי הייחודיות של לומד התורה מתוך צער?, משה רבנו אומר: "כשם שלמדתי אותה בצער כך תהיו אתם למדים אותה בצער", "איזו תורה התקיימה בשלמה המלך"?, "סיפור על מסירות נפש לתתורה של רבי יוסף טאיטאצק"
2256פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ה'לתקציר
פרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מהם 48 קנייני התורה"? עשרים וארבעה קנייני תורה הראשונים, "את מי פודין קודם חכם , מלך כהן גדול או נביא"?, "התורה היא התרופה היחידה נגד היצר הרע". "מי שברא את היצר הרע ברא גם תרופה כנגדו... "האם צריך ללמד תורה בחינם"? תשובתו הנפלאה של ספר ענף עץ אבות.
2257פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ו'לתקציר
פרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": 24 קנייני התורה האחרונים, "סיפור עם מוסר השכל" הממחיש כי "מי שלא שמח בחלקו איננו יכול לקנות תורה!", "סיפור על המהרש"ל הממחיש כיצד אהבו גדולי ישראל את התוכחה". "כיצד הוכיח סוחר פשוט את הגאון מווילנא"?
2258פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ז'לתקציר
פרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "גדולה וחשובה התורה שכל מי שלומד אותה ומקיים מצותיה, זוכה לאכול מפירותיה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא", "כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה לא מנחה לא חטאת ולא אשם", "דברי תורה נמשלו כמים", "ההשוואה בין מים לתורה", "דברי תורה נמשלו כאש", "מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה"...
2259פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ח'לתקציר
פרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מהם שבעת הדברים שנאים לצדיקים ונאים לעולם"?, "מהם הדברים שנתקיימו ברבי ובבניו"?, "ההשוואה בין דברים המועילים לרשעים ומזיקים לצדיקים לבין דברים המזיקים לרשעים אך מועילים לצדיקים... "חבל על משרת גדול שאבד מן העולם". מי הוא המשרת הזה?...
2260פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ט'לתקציר
פרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הסיפור עם רבי יוסי בן קיסמא" שלא רצה לעבור ממקום של תורה בעד מליון דינרי זהב. "מדוע לא הסכים רבי יוסי בן קיסמא ללכת לעירו של אותו עשיר, והלא הוא יכל לזכות את כל תושבי המקום בלימוד התורה הקדושה"?. "רבי יוסי בן קיסמא מנבא את מותו של רבי חנינא בן תרדיון", "רבי יוסי בן קיסמא מנבא את עתידו של בית כנסת שיהפוך לבית עבודה זרה". "רבי יוסי בן קיסמא מחלץ את שני בניו מהשבי". מאימרותיו של רבי יוסי בן קיסמא: "טובים השתיים מן השלוש אוי לה לאחת שהולכת ואינה חוזרת!".
2261פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה י'לתקציר
פרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מהם חמשת הקניינים שיש להקב"ה בעולם?, "ישראל הם אחד מקנייניו של הקדוש ברוך הוא בעולמו", "ישראל גדולים ממלאכי השרת", "מי קודם בחשיבותו ישראל או התורה"?, "מי נברא בשביל מי: התורה בשביל ישראל, או ישראל בשביל התורה"?, "עם ישראל והאגוז", "עם ישראל והשמן", "עם ישראל והעפר", עם ישראל והכוכבים", "שלשת הסימנים שיש לבני ישראל".
2262פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה יא'לתקציר
בפרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הבריאה מעידה על גדולתו ורוממותו של הקדוש ברוך הוא", "ששת המצוות שניתנו לאדם הראשון", "משל ונמשל המבארים מדוע לישראל ניתנו כל כך הרבה מצוות ואילו ואומות העולם רק מעט"... "רמ"ח מצוות עשה בתורה כנגד רמ"ח אברים שבאדם"