2720שבת - מקור הברכהלתקציר
: "לקראת שבת לכו ונלכה - כי היא מקור הברכה" (פיוט לכה דודי) מה המשמעות של הברכה הזו? והיכן היא באה לידי ביטוי?
2721שבת- הגנה של השבת על שומריהלתקציר
יצל". יהודי ששומר את השבת בדבקות, השבת שומרת עליו!... "השבת שומרת על שומריה" כמה פעמים ציוותה התורה על קדושת השבת ושמירתה? דבריו של החפץ חיים על מעלת השבת והסיבה למאמר חז"ל: "כל המשמר את השבת כאלו מקיים כל התורה וכל המחלל השבת כאלו כפר בכל התורה כולה"
2722שבת- להנאות מכל העולמותלתקציר
א מקור הברכה". "שורש הפרנסה נמצא ביום השבת", ביאור נפלא כיצד בכוונה לצורך השבת ניתן להרוויח גם את העולם הזה וגם את העולם הבא... דרך חיים של התנא שמאי בקניות לצורך השבת.
2723שבת- "הקשר בין שבת לגאולה"לתקציר
בת לגאולה?" ההשוואה של שבת למנורה. רבנו בחיי בהסבר למה השבת היא באמצע השבוע ולא כפי שאנו מכנים את שישי-שבת כ- "סוף שבוע"... ומדוע מי שלא שומר את המנוחה בשבת לא יכול להישאר בארץ ישראל?!...
2724שבת- למה קידוש דווקא בגביע?לתקציר
ש בכל שבת? מדוע בחרו חז"ל דווקא בגביע ביום שבת ולא בכוס כפי שיש בליל הסדר ארבע כוסות?! רעיון נפלא לבחירה דווקא בגביע לקידוש ביום השבת והקשר ליציאת מצרים...
2725שבת- "למה אוכלים דגים בשבת"?לתקציר
ק הכהן מלובלין לאור דברי המדרש. והסבר רעיון נוסף של חז"ל: "כל האוכל דג ביום דג ניצול מדג" ומה הקשר לכך שיום שבת הוא מעין עולם הבא?...
2726שבת- הכל לאדון הכל!לתקציר
לאדון הכל" לתולדות חיי הצדיק ר' יעקב הרמן זצ"ל המשמש כעדות של הצדיק למה שקרה עם הוריו ואיך "שמירת השבת לא מפסידה מאומה"... "סיפור מחזק לשמירת השבת".
2727שבת- "משמירת שבת לא מפסידים!"לתקציר
פסידים!" כך הוכיח סוחר השטיחים לרעייתו. סיפור נפלא על יהודי סוחר שטיחים שבחרוף נפש שמר על השבת ולא איפשר למנהל האחוזה להפחידו ולוותר על קדושת השבת ואיך שלבסוף לא רק שלא הפסיד אלא גרם לקידוש שם שמים גדול...
2728שבת- השבת תתן לך ברכה!לתקציר
ה ורפואה". סיפור נפלא על עשיר שסבל הוא ומשפחתו מצרות שפקדו אותם בזה אחר זה ורק לאחר שקיבל על עצמו שמירת שבת הגיעו לפתרונן כל הבעיות הרפואיות והנפשיות כאחד...
2729שבת - שותף נאמןלתקציר
אלכסנדר להיכנס שותף בחנות עם יהודי שמחלל שבת?! סיפור על שמירת השבת ותושייתו של הרב להביא את הסוחר לסגור את חנותו בשבת והברכה כמובן לא אחרה לבוא...
2730שבת- השבת תובעת את עלבונהלתקציר
הרב יעקב ניימן זצ"ל, מעשה ששמע בעצמו מפי ה"חפץ חיים" זצ"ל על יהודי בעל בית חרושת שהתעקש לעבוד בשבת למרות אזהרותיו של החפץ חיים ולבסוף הודה ואמר: "עכשיו אני רואה שדבריו צודקים ואמתיים. אכן, יש בכוחו של פסוק בחומש לשתק את בית החרושת, לא רק ליום בשבוע, אלא לכל השבוע!"...
2731שבת- הקרב על השבת משתלם!לתקציר
שומרים והמתענגים בה. "מדוע בכל זאת ישנם אנשים שמחללים שבת - ומצליחים בעסקיהם?" משל ונמשל שהביא החפץ חיים זצ"ל לביאור העניין. הפרוטה שהרווחת בעבודתך בשבת - האם תוכל להביא ברכה, ברכת אמת, לתוך ביתך? והלוא היא צמחה רק מתוך היפך הברכה.
2732שבת- "אז תתענג על ה'..."לתקציר
לזכות להתענג על השבת? "סיפור נפלא על עונג שבת" העונה על השאלה: מה הביא את רב העיר, הצדיק רבי חיים, מחבר הספר "באר מים חיים" לברך את מוטל' בפשרה שיזכה כל ימיו לחוש עונג ומתיקות וערבות מיוחדת בשבת קודש.
2733שבת- "משחק אותה!"לתקציר
שראל לוגסי בספרו "מקור הברכה" על שחקן כדורגל שעזב בשיא הפסגה לצורך שמירת השבת ואיך כולם נעשו שומרי שבת בהשפעתו. כי אותו שחקן לא היה צריך כאן להשפיע, עצם גבורתו ואומץ ליבו וביטחונו בה' - היו ההשפעה הטובה ביותר מכל דבר אחר!
2734שבת- הבכי שהציל מחילול שבתלתקציר
כיצד החפץ חיים הציל מחילול שבת ע"י בכי יהודי בעל בית חרושת שעבד בשבת. והדבר כל כך ריגש את הרב באקש עד שהוא אמר: "עד עכשיו רועדות כל עצמותי בהיזכרי בבכיו של החפץ חיים!"
2735שבת- בזכות שמירת שבתלתקציר
קשותו של רבנו יוסף חיים לשמירת השבת גם כאשר עלה מעירו בגדאד לביקור בארץ ישראל תוך סכנת נפשות של ממש. והנס הגדול שארע בזכות העמידה על שמירת השבת של הצדיק.
2736שבת- "הכל בזכות השבת!" לתקציר
נפלא על הדרך בה ה' מנהיג את העולם. שמירת שבת איננה מספיקה בכדי לעבור את השבוע בשלום... אדם הרוצה שתשרה ברכה במעשה ידיו - שיהיו הם יפים יותר ומרשים צריך לעבוד בים חול...
2737שבת- הבית שנבנה על ידי חילול שבתלתקציר
"סיפור על רבי עקיבא איגר" ועל הדרך בה ניסה לשמור על חומות השבת לבל יפרצו, ומה קרה כאשר גביר אחד החליט להמשיך ולבנות את ביתו דווקא בשבת בניגוד לדעתו של הרב...
2738שבת- "לעלות קומה למעלה"לתקציר
שבילו זה לנסוע?". "אם שבת זה בשביל להיות עם המשפחה, למה לא לעשות על האש?!" הרבה שאלות מעין אלו יוכלו לקבל מענה מהסיפור שלפניכם המביא לתובנה: שדווקא אי עשיית מלאכה היא הדרך למנוחה ועונג... "משל ונמשל על שבת" המבארים ש: "מי ששומר שבת עולה קומה!"
2739שבת- "השבת היא מקור הברכה"לתקציר
אם כדאי לפתוח את החנות בשבת?". "סיפור עם החפץ חיים" כיצד הצליח לשכנע יהודי שרצה לפתוח את חנותו בשבת שזה פשוט לא כדאי לו בדרך של משל ונמשל...
2740שבת- "השבת שומרת על שומריה"לתקציר
ור נפלא על יהודי ששמר בעוז על קדושת השבת - לא נרתע מאחד הגנרלים הבכירים של צבא רוסיה ולבסוף סובב הקב"ה שחרוף נפשו על שמירת השבת וטוב ליבו הצילו אותו...
2741שבת- "השבת השדכנית"...לתקציר
על שכר של שמירת שבת", על נחישות של חייל לשמור את קדושת השבת ואיך קיבל את שכרו מושלם מאת ה' ובנה בית כשר ונאמן לתפארת מסורת ישראל סבא...
2742שבת- רק שומר שבת מקבל!לתקציר
ברכה משמים. יש כאלה שכל כך רוצים שהם אפילו מתפללים שלוש פעמים ביום: "ותן ברכה...". עלינו לדעת שברכת שמים מוזרמת לכל אדם ע"י השבת. רק מי ששומר שבת יכול לקבל! - "סיפור עם מוסר השכל שממחיש זאת...
2743המקור לכבוד ועונג שבת והשכרלתקציר
"מהו המקור לעונג שבת?" מתוך החוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "בזכות מה זכו העשירים לעושרם?". "שבת- סגולה לעושר". "כבוד השבת אצל גדולי ישראל". "ההבדל בין הילל לשמאי בהכנות לשבת". "הוצאות שבת - ה' מחזיר". "סיפור על הגאון רבי שמואל לניאדו זצ"ל שהתעשר בזכות אכילת דגים בשבת". "ממתקים לשבת", "החיוב על עונג שבת בגופו".
2744שבת- "איך מתכוננים לשבת?"לתקציר
"הלכות ההכנה לקראת שבת" מתובלים ב- "סיפורים ומשלים על ההכנות לערב שבת" מתוך החוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "ממתי צריך להתכונן לשבת?". "האם צריך לאפות חלות לכבוד שבת?" - "סיפור על אשתו של רבי חנינא בן דוסא". "הפרשת חלה ותרומות ומעשרות בערב שבת". "סדר וניקיון הבית לשבת". "ניקיון קורי עכביש - סגולה לשלום בית". "מפה יפה לשולחן שבת". "פרחים לשבת". "הלכות סעודת מצווה בערב שבת". "האם צריך לטעום מהתבשילים בערב שבת". "נקיון הגוף בערב שבת": תספורת, גזיזת ציפורניים, "רחיצה בערב שבת", בגדים נאים, טלית קטן, נעליים, "משמוש בכיסים בערב שבת", האם יש עניין להקדים את קבלת השבת?" - מעשה שהיה עם החפץ חיים.
2745הלכות שבת- מלאכה בערב שבתלתקציר
מתוך החוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "איסור מלאכה בערב שבת". "דיני מלאכה לצורך השבת". שני סיפורים על הזכות להפסקת מלאכה בערב שבת". "האם מותר לכתוב חידושי תורה בערב שבת?". "האם מותר להשכיר מונית בערב שבת?". "האם מותר למכור כרטיסי טיסה כשהטיסה בשבת?". "האם מותר לכתוב חידושי תורה בערב שבת?". "האם מורת להשאיר מכונת מכירה פועלת בשבת?". "האם צריך לנתק מזכירה אלקטרונית או פקס' בערב שבת?"...
2746מלאכה המסתיימת בשבתלתקציר
"הלכות מלאכת המסתיימות שבת" מתובלים ב- "סיפורים ומשלים על ההכנות לערב שבת" מתוך החוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: דיני מלאכה המתמשכת כמו כביסה, שעון שבת, שינוי בזמני השעון שבת: "האם מותר להאריך את זמן שעון השבת?", "האם מותר בשבת לקצר את פעולתו של שעון השבת?". "האם מותר לכוון שעון מעורר בשבת?". האם אפשר לכוון את השעון בפלאפון שיצלצל בשבת?". "דין הפלגה שנמשכת לשבת". "סיפורים על ניסים מופלאים עם רבי יעקב אבוחצירא"...
2747ערב שבת- "שניים מקרא ואחד תרגום"לתקציר
ההכנות לערב שבת" מתוך החוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "סגולה לאריכות ימים". "מהו מקור התרגום אונקלוס?", "האם קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, היא חובה?". "קריאה בדקדוק כראוי ובטעמי המקרא". "מהו זמן הקריאה של שניים מקרא ואחד תרגום?"."האם צריך לקרוא את ההפטרה בשניים מקרא ואחד תרגום?". "מי חייב בשניים מקרא ואחד תרגום?". "מי פטור משניים מקרא ואחד תרגום?"
2748היסודות בהדלקת נרות שבתלתקציר
רות שבת" מתוך החוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: מצות ההדלקה, בנים תלמידי חכמים בזכות הדלקת נרות, שבת חיבוב והידור המצווה, הכנת הנרות, הדלקת רוב הפתילה, כיבוי הגפרור, "סיפור על כוחה של תפילה בעת הדלקת הנרות". "האם חייבות לשים כיסוי ראש בשעת הדלקת נרות שבת?". "היכן יש להדליק נרות שבת?". "האם מותר להעביר את נרות השבת?". "מה לעשות אם כבו נרות השבת?". "במה שונה נר חנוכה מנר שבת?". "מה עושים עם מה שנשאר מהשמן?"
2749"מי הם החייבים בהדלקת נרות שבת?"לתקציר
נרות שבת מתוך החוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: החיוב של האנשים והנשים, "היכן מדליקים נרות שבת בבית מלון?". "היכן מדליקים בחורי הישיבות נרות שבת?". "היכן מדליקים חיילים נרות שבת?". "היכן מדליקים בנות בפנימיה נרות שבת?". "במה שונה נר חנוכה מנר שבת לגביי ילד הסמוך על שולחן אביו?". "כיצד מדליקים הגרים בדירה משותפת?". "האם אורחים צריכים להדליק נרות שבת?"
2750הלכות ברכת הדלקת נרות שבת לתקציר
ת האורות בבית בזמן הדלקת נרות שבת?" "נוסח ברכת הדלקת נרות שבת" והלכות נוספות מתוך החוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו זמן הברכה של נרות שבת?", "דיני טעות בברכה של הדלקת נרות שבת". "מה ההבדל בין אשכנזים לספרדים בהדלקת נרות שבת?". אם על מצוות, מברך ועובר לעשייתן "מדוע אשכנזים מדליקים נרות שבת ורק אחר כך מברכים?". "האם מרוקאים נוהגים כמו האשכנזים בהדלקת נרות שבת?" "מה הדין אם היה הפסק במהלך הדלקת נרות שבת?". "מה הדין אם שכחו לברך על נרות שבת?"
2751"דינים והלכות לכניסת השבת"לתקציר
'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהי מצוות תוספת שבת?", "מתי כדאי להתחיל מנחה בערב שבת?". "מהו זמן תוספת שבת?". "האם מותר לעשות מלאכה לאחר זמן תוספת שבת?". "דיני אכילה ושתייה לאחר תוספת שבת". "דיני בין השמשות בערב שבת"
2752"שימוש לאור הנר והחשמל בשבת"לתקציר
רת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם מותר לקרוא לאור הנר בשבת?", "באיזה אופן יהיה מותר לקרוא לאור הנר בשבת?". האם ילד בגיל 5 כבר צריך לדעת מסכת שבת על פה - "סיפור על רבי דוד אבוחצירא". "מתי כדאי להתחיל מנחה בערב שבת?". "מהם הדברים שמותר לקרוא לאור הנר בשבת?", "מהם הדברים שאסור לקרוא לאור הנר בשבת?". דינים לגביי אור הלאמפה בשבת". "דיני אור מחשמל בשבת". "האם יש לנו יכולת כיום, לגזור גזרות מדעתנו?".
2753דינים והכנת בית הכנסת לשבתלתקציר
ית הכנסת המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "סיפור על השכר של מנקה בית הכנסת". הזהירות בכבוד הציבור וזמן הדלקת התאורה. "האם מותר להביא ילדים קטנים לבית הכנסת?". "למה יש מצווה לנשק את ידי הרב" ולקבל ברכתו?
2754דינים והלכות לתפילת ערבית של שבת לתקציר
בת" המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו הזמן לתפילת ערבית של ערב שבת?". "מה הדין של נער שנעשה בר מצווה בשבת" לגביי תפילת מנחה מוקדמת? "סיפור על הבבא סאלי" כיצד הורה דרך לתועים בנועם... "מתי צריך לומר שיר השירים?". "שיר השירים ודרשה של הרב מה עדיף?", "מעלת התפילה בניגון", החשיבות בניגון מבלי לשבש את המשמעות, "האם צריך לעמוד בקדיש של ערב שבת?", "מה הדין אם טעה בברכת השכיבנו של שבת?", "מי זוכה להיות שותף של הקב"ה?" - סיפור על האדמור מזעוויל. "האם צריך השליח ציבור כורע בברכת מעין שבע?".
2755דינים והלכות ל"הכנת שולחן שבת"לתקציר
ים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו המיקום הראוי לשולחן שבת?". "הכנת השולחן לשבת". מעלת נשיקת ידי ההורים וברכתם. סיפור על הגאון רבי ישועה בסיס זצ"ל שהמתין בגשם כדי לנשק את ידי אמו. ברכת המלאכים בכניסתו לבית. אמירת 'שלום עליכם', 'אשת חיל' ו'אזמר בשבחין'.
2756דיני "לחם משנה בשבת"לתקציר
מובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מדוע צריך שני לחמים בשבת?". "למה מכסים את החלות בשבת?". "האם חלות דבוקות טובות ללחם משנה?". "האם אפשר להשתמש בחלות שהתפוררו מחמת טריותן ללחם משנה?". "האם לחם קפוא טוב ללחם משנה?". "האפ אפשר להשתמש במצה ללחם משנה?" ומה הדין בעוגה או צנימים?...
2757דיני "קידוש של שבת"לתקציר
אים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מניין שצריך לעשות קידוש בשבת?". "למה זוכה המקדש את השבת?". "האם מותר לטעום משהו קודם הקידוש?". "האם נשים פטורות מקידוש?". "האם קטנים חייבים בקידוש?". "האם עיוור יכול לקדש ולהוציא אחרים ידי חובה?". עד מתי אפשר לעשות קידוש?". "דינים והלכות לכוס הקידוש". "באיזה יין משתמשים לקידוש?". "סדר אמירת הקידוש בליל שבת". "האם אפשר לעשות קידוש פעמיים?". "אם יצאתי ידי חובה איך אפשר לקדש שוב?!". "האם מותר לשתות מפה לפה?". "מה עושים כשאין יין לקידוש?". "מה עושים אם אין יין ואין חלות לקידוש?".
2758שבת- "קידוש במקום סעודה" לתקציר
ת" המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מניין שצריך לעשות קידוש דווקא במקום סעודה?". "מהו הזמן שאפשר לחכות בין קידוש לסעודה?". "ההבדל בין ליל הסדר לסעודת שבת". "האם מותר לצאת החוצה בין הקידוש לסעודה?". "באיזה אופן מותר לקדש שלא במקום סעודה?".
2759הלכות שבת- "דיני סעודות שבת"לתקציר
ובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו הזמן שאפשר לחכות בין נטילת ידיים להמוציא?". "איך בוצעים על החלות בשבת?". "האם יוצאים בעוגה ידי חובה לסעודת שבת". "דין ברכה על יין בתוך סעודת שבת". "באיזה אופן מותר לאכול בשר אחרי דגים?". "האם צריך לרך על גלידה בתוך הסעודה?". "האם צריך לרך על עוגה בתוך הסעודה?". "האם צריך לכסות את הסכין בשבת?". "דיני 'רצה והחליצנו' בברכת המזון". "כיצד צריך להֵראות שולחן השבת?". "אגרת מיוחדת לאב המשפחה"
2760הלכות שבת- "מאה ברכות בשבת"לתקציר
המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם נשים חייבות לברך 100 ברכות בשבת?". "כיצד ניתן לברך מאה ברכות בשבת?". "דיני 'רצה והחליצנו' בברכת מעין שלוש". חשבון "השלמת 100 ברכות". "מהן האפשרויות להשלמת 100 ברכות בשבת"...
2761הלכות שבת- "שבת בלילה ושירת הבקשות"לתקציר
ובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם מותר להישאר ערים כל הלילה בשבת?". "קריאת שמע על המיטה בשבת". "דיני 'תענית חלום' בשבת". "שירת הבקשות בשבת". "מעלת השירה בשבת" "אכילה קודם עמוד השחר בשבת"...
2762הלכות שבת- "שחרית ומוסף של שבת"לתקציר
ת תפילה בשבת המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם אפשר לאכול לפני התפילה בשבת?". "האם מותר לנשים לאכול בשבת לפני התפילה?". "דיני 'זמן התפילה' בשבת". "דיני המאחר לתפילת שבת". "האם מותר לנשים להתפלל מוסף?". "למה אומרים 'שמע ישראל' במוסף?"...
2763הלכות שבת- "קריאת התורה בשבת"לתקציר
תורה של שבת המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הלכות בעניין 'מכירת מצוות' בבית הכנסת". "וועד בית הכנסת ואחד שלא משלם את נדרו". "למי מצווה לתרום?". "חובת פירוט הכנסות והוצאות לגבאי ביתי הכנסת". "מתי שמים את רימונים לספר תורה?". "דיני הולכת ספר התורה". "הלכות לבעל הקורא בספר תורה". "האם מותר לחזן לקחת כסף?". "האם אפשר להעלות קטן לשבעה עולים?". "האם מותר לעלות לתורה כהן קטן שהגיע לחינוך?". "האם מותר לעלות אבֵל תוך שבעה לתורה?". "האם מותר לעלות לתורה אחד שאינו יודע לקרוא?". "למה קוראים הפטרה?".
2764שבת- "קידוש היום - קידושא רבה"לתקציר
דוש של יום שבת המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "למה נקרא שמו קידושא רבה?". "ארבע סיבות מדוע קוראים לקידוש בבוקר: קידוש גדול". "למה צריך לקדש בבוקר?". "מה עושים אם אין יין לקידוש בבוקר?"."מעשה בבנו של מרן רבנו יוסף קארו". "מה הדין אם אינו יודע לקדש?". "מדוע מקלים לנשים לקדש בעצמן?".
2765הלכות שבת- "סדר יום השבת"לתקציר
ום שבת החל מסעודה שנייה ועד תפילת מנחה המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "למה אוכלים ביצה בשבת?", "מהו התבלין של שבת?" - מעשה עם הקיסר ורבי יהושע בן חנניה". "מה הדין אם שכח לומר "רצה והחליצנו" בסעודת שבת?". "שינה בשבת תענוג". "ניצול הזמן בשבת", "גודל שכר לימוד תורה" ובפרט בשבת. "השבת יום מנוחה וקדושה", "ההתעלות ביום השבת" - משל ונמשל. מעלת המחדש חידושי תורה ובפרט בשבת. "הדרכה למוסר שיעור בשבת"... "אל יהיה המשל קל בעיניך, שעל ידי המשל, אדם מבין דברי תורה". "על מי מוטלת האחריות לארגן שיעורי תורה בבית הכנסת?". סיפור שסיפר הרב עובדיה יוסף זצ"ל במעלת שיעור תורה שובה לב...
2766הלכות שבת- "מנחה של שבת"לתקציר
לתפילת מנחה של שבת המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "למה אומרים את הפסוק ואני תפילתי במנחה של שבת?", "מדוע אין הפטרה גם במנחה של שבת?". "מה המקור למנהג לומר צדקתך בשבת?". "מתי לא אומרים צדקתך בשבת?". מה הדין אם נאנס ולא התפלל מנחה בשבת?".
2767הלכות שבת- "סעודה שלישית"לתקציר
בשבת" המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מעלת סעודה שלישית בשבת". "ממה ניצול המקיים סעודה שלישית?". האם חייבים לאכול לחם בסעודה שלישית?". "מהו הזמן של סעודה שלישית?". "באלו תנאים מותר סעודה שלישית בבית הכנסת?". "דיני רצה והחליצנו בסעודה שלישית". "ברכת המזון לאחר צאת הכוכבים". "דיני מלאכה בסעודה שלישית שהתארכה עד לצאת השבת?"
2768הלכות שבת- "מוצאי שבת"לתקציר
באים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "זמן צאת שבת". "מהו זמן רבנו תם?", "האם רבנו תם דיבר רק על צרפת?", "האם מותר לבקש שיעשו עבורי מלאכה מאלה שאינם מקפידים על רבנו תם?".
2769הלכות שבת- "ערבית של מוצאי שבת"לתקציר
של מוצאי שבת" המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מעלת ברכו את ה' במוצ"ש". "מה הטעם שיש להאריך בברכו במוצאי שבת?", "שכח לומר אתה חוננתנות מה הדין?". "האם צריך לומר אתה חוננתנו בקול?". מה הדין אם טעה ואכל קודם ההבדלה?". מה הדין אם טעה ועשה מלאכה קודם ההבדלה?" . "מדוע אומרים ויהי נועם ה' במוצאי שבת?", "מדוע אומרים יושב בסתר עליון במוצאי שבת?", "מדוע מתחילים במוצאי שבת מ-ו'אתה קדוש' ולא מ-'ובא לציון גואל'?", "מדוע אין אומרים את הפסוק השני: "ואני זאת בריתי"?
2770הלכות שבת- "הבדלה במוצאי שבת"לתקציר
ל מוצאי שבת" המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הבדלה מן התורה במוצ"ש". "מי הם השלשה הנוחלים עולם הבא?", "האם העיוור חייב בהבדלה?" ואיך יברך "בורא מאורי האש"?, "האם מותר לעשות מלאכה קודם הבדלה?", "האם מותר לאכול קודם הבדלה?". "הבדלה בבית הכנסת". האם יכול זה ששמע הבדלה להוציא ידי חובה את בני ביתו?". "באיזה אופן האישה מבדילה על הכוס במוצאי שבת?". "האם אישה יכולה לטעום מיין ההבדלה?". "האם צריך לעמוד או לשבת בהבדלה?". סדר ברכות ההבדלה - יבנ"ה. "מה יעשה אם אין לו יין להבדלה?". "למה תיקנו להריח בשמים בהבדלה?". "האם מותר לאבֵל לברך על בשמים בהבדלה?". "מדוע מברכים על האוּר במוצאי שבת "בורא מאורי האש"?". "האם מותר לברך 'בורא מאורי האש' על נר נשמה?". "מדוע מסתכלים על הציפורניים בהבדלה?". הבדלה ללא בשמים ונר. "למה נוהגים לשים מהיין של ההבדלה על הפנים?". "עד מתי יכול להבדיל?".
2771הלכות שבת- "סעודה רביעית"לתקציר
ודה רביעית של מוצאי שבת" המובאים בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם חייבים לאכול סעודה רביעית במוצ"ש?". "סיפור על הגאון מוילנא וסעודה רביעית". "ממה ניזונת עצם הלוז?". "האם נשים חייבות בסעודה רביעית?". "חמין במוצאי שבת רפואה לאדם". "סגולה למוצאי שבת - בארה של מרים". סיפור עהממחיש את מאמר חז"ל "רגזן - לא עלתה בידו אלא רגזנותו".
2772מלאכות שבת- דיני השמעת קול בשבתלתקציר
בת בעניין "השמעת קול בשבת" המובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם מותר לנגן בכלי נגינה בשבת?", "האם מותר לשרוק בשבת?". "האם מותר לרקוד בשבת?". "האם מותר לרקוד בשבת חתן?". "האם מותר למחות כפיים בשבת?". "האם מותרת מחיאת כפיים בשינוי בשבת?". "מה הדין ריקוד בשמחת תורה שחל בשבת?". "האם מותר לפתוח בשבת דלת שמאחריה יש פעמונים/מובייל מנגן?"...
2773מלאכות שבת- "טבילת כלים בשבת" לתקציר
שבת בעניין "טבילת כלים בשבת" המובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם מותר להטביל כלים בשבת?". "איך ניתן לאכול בכלי של גוי מבלי להטבילו?". "ההבדל בין אשכנזים לספרדים לגביי הטבלת כלים בשבת"...
2774מלאכות שבת- "הכנה משבת לחול" לתקציר
בת בעניין "הכנה משבת לחול" המובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם מותר להכין משבת דברים שיש בהם טרחה מועטת?". "האם הפשרת מאכלים נקראת הכנה משבת ליום חול?", "האם מותר בשבת להניח את הכלים בכיור ולשפוך עליהם מים?", "שטיפת כלים בשבת", "האם מותר להניח את כלי האכילה במדיח בשבת?", "האם מותר לפנות שולחן לאחר סעודה שלישית?", "האם מותר בשבת לסדר את המיטות אחר השינה?", "האם מותר במנחה של שבת לגלול את הספר-תורה לאחור?", "האם מותר לישון בשבת כדי ערני במוצאי שבת?"...
2775מלאכות שבת- "הליכה וריצה בשבת" לתקציר
בשבת בעניין "הליכה וריצה בשבת" המובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "שלא יהא הילוכו של אדם בשבת, כהילוכו בחול". "באיזה אופן מותר לרוץ בשבת?", "מה עדיף בשבת: לדלג על שלולית או להקיף אותה?", "הליכה לכושר בשבת", "האם מותר לרכב על אופניים בשבת?"
2776מלאכות שבת- "עיסוק בצורכי חול בשבת" לתקציר
תרות בשבת בעניין "עיסוק בצורכי חול בשבת" המובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "שני התנאים שבאם יתקיימו שניהם יהיה אסור להתעסק בחפצי חול". "האם מותר לבונה בית חדש להיכנס אליו בשבת?", "האם מותר בשבת לראות דירה לצורך קנייה?", "עיסוק בדבר מצווה בשבת", "מעשה בעניין מחשבת חול בשבת" וביאור נפלא של האר"י על מעשה זה...
2777מלאכות שבת- "דיבורים האסורים והמותרים בשבת" לתקציר
רות והמותרות בשבת בעניין "דיבורים האסורים והמותרים בשבת". המובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "אלו דיבורים אסורים בשבת?". "מהו המקור לדיבורים אסורים בשבת?". "האם מותר להרהר בדברי חול ביום שבת?", "האם מותר לדבר על הצעת שידוך בשבת?", "האם מותר בשבת, להכריז על חפץ שאבד או נגנב?", "האם מותר לחשב חישובים בשבת?", "האם מותר לבקש/להתפלל על צרכיו בשבת?", "אלו דיבורים מותרים בשבת?". "מה לענות לנהג הנוסע בשבת?", "דיני ניחום אבלים בשבת", "האם מותר לבבות בשבת?". "האם מותר לבקר חולים בשבת?"...
2778מלאכות שבת- "דברים המותרים והאסורים בקריאה בשבת" לתקציר
עניין "דברים המותרים והאסורים בקריאה בשבת". המובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "אלו דברים אסורים לקריאה בשבת?". "האם מותר לקרוא מכתבי חול ביום שבת?", "האם מותר לקרוא בשבת מודעות של ענייני מצווה?", "האם מותר לקרוא בשבת מודעות העוסקות בענייני מסחר?", "האם מותר לקרוא עיתון בשבת?". "האם מותר לקרוא בדיחות בשבת?", "האם מותר לקרוא בספרי רפואה בשבת?". "האם מותר לקרוא דברים המצערים בשבת?". "האם מותר להסתכל באלבום תמונות בשבת?". "האם מותר לחלק קבלות למתפללי בית הכנסת בשבת?, "האם מותר לחלק הזמנות לאירוע בשבת?", "האם מותר לערוך בחירות לוועד בית-הכנסת בשבת?"
2779ל"ט מלאכות שבת- מבוא לט"ל אבות מלאכהלתקציר
מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "המקור בתורה ל-ל"ט אבות מלאכות האסורות בשבת", "שלושים ותשע אבות מלאכות כפי שמובאות במשנה", "אבות ותולדות במלאכות שבת". "מלאכות הדומות לאב המלאכה", "שמירת שבת מְחַלֲלֶיהָ מוֹת יוּמָת", "דין מחלל שבת במזיד עם עדים והתראה", "דין מחלל שבת במזיד ללא עדים והתראה", "דין מחלל שבת בשוגג", "דין מחלל שבת בזמן הזה", "איסור מדברי חכמים שעבר ועשהו בזדון", "מעלת התשובה" - "מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד". "ההבדל בין 'חוזר בתשובה מאהבה' לחוזר בתשובה מיראה"...
2780ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת הזורע"לתקציר
מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת זורע", "היכן הייתה מלאכת זורע במשכן?", "האם מותר להשליך גרעינים בגינה?", "האם מותר לפתוח חלונות בסמוך לצמחים בשבת?", "האם מותר להזיז עציץ ממקום למקום בשבת?", "מהן התולדות של זורע?", "האם מותר בשבת ליטול ידיים על צמחייה?", "האם מותר ליטול ידיים בשבת שהמים זורמים לכיוון צמחייה?", "האם מותר לכוון ביום שישי שעון שבת לטפטפות שההשקיה תתבצע בשבת?", "האם מותר לשים בשבת בשמים במים?", "ההבדל בין אשכנזים לספרדים בדבר נתינת פרחים לאגרטל בשבת"...
2781ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת החורש"לתקציר
מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת חורש", "היכן הייתה מלאכת חורש במשכן?", "האם מותר להשליך גרעינים בגינה?", "האם מותר לפתוח חלונות בסמוך לצמחים בשבת?", "האם מותר להזיז עציץ ממקום למקום בשבת?", "מהן התולדות של זורע?", "האם מותר בשבת ליטול ידיים על צמחייה?", "האם מותר ליטול ידיים בשבת שהמים זורמים לכיוון צמחייה?", "האם מותר לכוון ביום שישי שעון שבת לטפטפות שההשקיה תתבצע בשבת?", "האם מותר לשים בשבת בשמים במים?", "ההבדל בין אשכנזים לספרדים בדבר נתינת פרחים לאגרטל בשבת"...
2782ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת הקוצר"לתקציר
מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת קוצר", "היכן הייתה מלאכת קוצר במשכן?" - קצירה לצורך הסממנים ולמלאכת הכנת לחם הפנים. "האם מותר לקצוץ בשבת בשמים מענפים תלושים?", "האם מותר לתלוש עלה מהלולב ביום טוב של חג הסוכות, כדי לאגוד בו את הלולב?", "האם מותר בשבת מותר לשכב או ללכת על דשא?", "האם מותר בשבת לעלות על עץ כדי להוריד כדור?", "דין "נדנדה על עץ בשבת"", "האם מותר בשבת להריח מיני בשמים המחוברים לאדמה?"
2783ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת המעמר"לתקציר
יטת התבואה ואיסופה מהשדה לאחר קצירתה, לצורך הסממנים ולמלאכת הכנת לחם הפנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת מעמר", "האם מותר לאסוף בשבת פירות וירקות בתוך הבית?", "האם מותר בשבת לשזור מחדש זר פרחים שהתפרק?", "תולדה של מעמר", "אין עימור אחר עימור", האם מותר להשחיל חרוזים לחוט לצורך עשיית מחרוזת בשבת?", "באיזה אופן מותר לעמר בשבת?", "
2784ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת הדש"לתקציר
ל שיבולים כדי לפרק מהם את גרעיני החיטים, לצורך הסממנים ולמלאכת הכנת לחם הפנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת דש", "תולדה של דש - מפרק". "האם מותר לקלף בוטנים בשבת?", "האם מותר לחלוב פרה בשבת?", "סיפור עם הרב עובדיה יוסף זצ"ל על חליבה בשבת". "חליבה בשבת ברפת אוטומטית", "דין סחיטה בשבת", "האם מותר לסחוט לימון בשבת?", "באיזה אופן מותר לסחוט פרי בשבת?", "האם מותר לסחוט מלפפונים כבושים בשבת, כדי להוציא את המיץ מהם?", "האם מותר לסחוט בשבת חצילים מטוגנים, כדי להוציא את השמן?". "האם מותר לרסק קוביות קרח, כדי לשתות את המים שלהם?". "האם מותר למזוג משקה על קוביות קרח?". האם מותר להשתמש במגבונים לחים בשבת?"
2785ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת זורה"לתקציר
יית התבואה לרוח, כדי שהמוץ הקל יעוף ברוח, והגרעינים היותר כבדים נופלים לארץ לצורך הסממנים ולמלאכת הכנת לחם הפנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת זורה", "האם מותר בשבת לפצח גרעינים ברוח כשהקליפות עפות?", "האם מותר לירוק לרוח בשבת?", "האם מותר להתיז מטהר אויר אם הנוזל נחלק ומתפזר באוויר בשבת?", "האם מותר להתיז מי בושם על בגד בשבת?". "האם מותר מותר להתיז על גופו מי בושם בשבת?"
2786ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת בורר"לתקציר
ת הגרעינים הטובים לצורך הסממנים ולמלאכת הכנת לחם הפנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת בורר", "האם מותר בשבת לברור פסולת מתוך אוכל בשביל להאכיל לבעלי חיים?", "האם מותר בשבת להשתמש במלחיה שהמכסה שלה מנוקב, ויש בה גרגירי אורז?", "האם מותר להשתמש בקומקום תה שיש בפיו מסננת בשבת?". "האם מותר להשתמש בברז עם מסננת בשבת?". "האם מותר להשתמש במצקת מנוקבת בשבת?". "מהו שיעור זמן לאלתר?", "דין ברירה בשני מיני אוכלים", "דין פסולת ואוכל מתוך אוכל", "דין ברירה במין אחד", "איך להימנע מאיסור בורר בשבת?", "דין ברירה בדבר לח". "האם מותר להוציא שקית תה מכוס תה?", "האם מותר לשפוך את השמן מקופסת הטונה בשבת?", "דין ברירה בעת האכילה", "האם מותר בשבת להסיר את גרעיני האבטיח בעת שאוכל אבטיח?", "האם מותר בשבת לקלף פירות במקלף?", "האם מותר בשבת לקלף ירקות בקולפן?", "דין בורר בעוקץ וגלעין בשבת". "האם מותר למיין חומשים וסידורים המעורבים יחד ולהחזירם למקומם בשבת?".
2787ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת טוחן"לתקציר
ת הגרעינים לצורך הסממנים ולמלאכת הכנת לחם הפנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת טוחן", "תולדה של טוחן - חיתוך ירק דק דק". "האם בשבת מותר לרסק תפוח אדמה מבושל עם הביצה שבחמין?", "האם מותר בשבת להשתמש בפומפייה?", "דין אין טוחן אחר טוחן בשבת". "האם מותר להשתמש במחלק ביצים בשבת?". "האם מותר לחתוך בסכין בשר או גבינה צהובה דק דק?".
2788ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת הלש"לתקציר
ק למלאכת הכנת לחם הפנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת לש", "האם בשבת מותר לתת רוטב לתבשיל מרוסק?", "האם מותר בשבת לתת שמן לסלט החתוך דק דק?", "האם מותר לטרוף ביצה חיה בכוס בשבת?". "האם מותר להכין חלב מאבקת חלב בשבת?". "האם מותר בשבת להכין טחינה מטחינה גולמית?". "האם מותר להכין ג'לי בשבת?", האם מותר להטיל מי רגלים על עפר בשבת?".
2789ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת גוזז"לתקציר
הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת גוזז", "גזיזת שערות בשבת", "הוצאת שיער לבן מתוך שחור", "סירוק במסרק בשבת", "לסדר את השיער במברשת רכה בשבת", "סידור השיער ביד בשבת", "הסרת פלסטר בשבת", "תלישת נוצות בשבת", " האם מותר לתלוש ציפורניים או עור בשבת?" סיפור "שומר שבת כדת מחללו"...
2790ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת מלבן"לתקציר
הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת מלבן", "מהי תולדת מְלַבֵּן?". הסבר "שרייתו זהו כיבוסו", "תלייה על חבל כביסה בשבת", "תליית כביסה על כיסא בשבת", "ניעור בגד ממים בשבת", "ניעור בגד מאבק בשבת", "ניעור מעיל ניילון בשבת", "שיפשוף הבגד בשבת", "ניקוי במגב בשבת", "ניקוי משקפים בשבת"...
2791ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת צובע"לתקציר
ן השתמשו בצביעה לצביעת יריעות המשכן. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת צובע", "צחצוח נעליים בשבת", "האם מותר להתאפר בשבת?", "האם מותר לשים פודרה בשבת?", "האם מותר לשים בשבת צמר גפן לעצירת הדם?", "כוס עם תמונה בשבת", "מה דין סבוניה לאסלה בשבת?"...
2792ל"ט מלאכות שבת- "מלאכות קושר ומתיר"לתקציר
ר במשכן?" במשכן השתמשו בקשירה והתרה למצודות התחשים, הכנת היריעות ובגדי הכוהנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכות קושר ומתיר", "האם מותר לקשור בלון בשבת?", "קשר שמותר בשבת", "האם מותר לקשור מטפחת בשבת?", "קשר עניבה בשבת", האם מותר לקשור עניבה בשבת?", "התרת הקשר בשבת", האם מותר לקשור שקית אשפה בשני קשרים?", "האם מותר להשתמש באזיקונים בשבת?"...
2793ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת תופר"לתקציר
כן השתמשו בתפירה להכנת היריעות ובגדי הכוהנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת תופר", "האם מותר להשתמש בסיכת ביטחון בשבת?", "האם מותר לחבר בשבת את הביטנה או את הכובע למעיל על ידי רוכסן?", "מתיחת חוט בשבת", "מהי תולדה של תופר?", "האם מותר בשבת לפתוח את המדבקות שבטיטולים?" "דין מדבקות לסימנייה בספר בשבת", "האם מותר לחבר מגנט בשבת?", "האם מותר להשתמש בניילון נצמד בשבת"...
2794ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת קורע"לתקציר
כן השתמשו בקריעה לתיקון היריעות ובגדי הכוהנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת קורע", "מהי תולדה של קורע?", "האם מותר לחתוך נייר טואלט בשבת?", "האם מותר להפריד בשבת דפים דבוקים שנמצאו בספר חדש?", "הפרדת צמר גפן בשבת", "פתיחת קופסאות ושקיות בשבת", "האם מותר לחתוך חוט של מאכל בשבת?"...
2795ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת צידה"לתקציר
הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת צידה", "מהי תולדה של צידה?", "האם מותר לסגור תיבה שיש בה זבובים בשבת?", "האם מותר לללכוד דבורה/יתוש בשבת?", "האם מותר להכניס דבורים לכוורת בשבת?", "צידת תרנגולים בשבת", "צידת בהמה, בקר וצאן בשבת", "האם מותר לשים מלכודת עכברים בשבת?" "האם מותר לסגור את החלון בשבת במטרה לצוד ציפור שנכנסה לבית?", "סגר חלון ומצא תוכי בשבת מה יעשה?"...
2796ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת שוחט"לתקציר
טת קורבנות והריגת תחשים לצורך העור שלהם. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הריגת יתושים בשבת", "הריגת נחשים ומזיקים בשבת", "הריגת עכברים בשבת", "הריגת נמלים בשבת", "הריגת חרקים באסלה בשבת", "הריגת כינים בשבת", "הוצאת דם בשבת"...
2797ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת ממחק"לתקציר
כת ממחק במשכן?" הסרת שיער או צמר מעור בהמה לצורך היריעות למשכן. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "תולדת ממחק - ממרח", הצגת תשובות מפוסקי הלכה לגביי "מריחה בשבת", "האם מותר למרוח מעט קרם ידיים בשבת?", "משחה לתינוק וחולה בשבת", "שימוש בדאודורנט בשבת", "מריחת מאכלים בשבת"...
2798ל"ט מלאכות שבת- "מלאכות כותב ומוחק"לתקציר
היכן הייתה מלאכות כותב ומוחק במשכן?" כתיבה לסימון הקרשים למשכן ולחצר. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "כתיבה המתקיימת בשבת", "האם כתיבה במחשב אסורה בשבת?", "כתיבה במשקים בשבת", "כתיבה באדים בשבת", "צירוף אותיות בשבת", "האם מותר לקפל את קצה הדף שבספר לסימן בשבת?", "לימוד בשבת בסמוך לכלי כתיבה", "האם מותר להגיה ספר בשבת?", "כיתוב שתחת הנעליים", "כתב סתרים בשבת", "האם מותר לחתוך עוגה עם אותיות בשבת?", "מחיקה מהיד בשבת", "ניקיון בנייר כתוב בשבת"...
2799ל"ט מלאכות שבת- "מלאכות בונה וסותר"לתקציר
היכן הייתה מלאכות בונה וסותר במשכן?" פירוק והקמת המשכן. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "תקיעת מסמר בשבת", "החופר בביתו בשבת", "האם מותר להחזיר מזוזה למקומה בשבת?", "כיסוי בור בשבת", "פתיחת תיבה או חדר נעולים בשבת", "האם מותר לקלוע צמה בשבת?", "קרם או התזת ספריי על שיער בשבת", "דיני אוהל עראי ומחיצה בשבת" "האם מותר לפרוס טלית בשמחת תורה על ראשי הילדים בעת עלייתם לתורה?" "האם מותר להשתמש במטרייה בשבת?", "החזרת ידית לדלת בשבת", "החזרת דלת לארון בשבת", "הגבהת והנמכת סטנדר בשבת", "כיוון משקפת בשבת", "הזזת מחוגי השעון בשבת", "החזרת עדשה למשקפיים בשבת", "האם מותר להניח בשבת עדשות מגע בנוזל?", "קיפול מפיונים בשבת", "עשיית זר פרחים בשבת", "פתיחת קופסאות שימורים בשבת", "פתיחת בקבוקים בשבת", "הפרדת גביעי אשל ומעדנים בשבת", "הפרדת שקיות תה בשבת", "תיקוני בגדים בשבת", "האם מותר להשחיל שרוך חדש בנעל?", "האם מותר לקפל טלית גדול בשבת?",
2800ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת מכבה"לתקציר
כת ממחק במשכן?" כיבוי הגחלים במשכן לצורך עשיית פחם שבעזרתו התיכו את הזהב. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "כיבוי מנורה חשמלית בשבת". "כיבוי אם יש חשש שיגרם נזק לרבים". האם מותר לטלפן לחברת חשמל שיבואו לנתק את הזרם, כדי שלא תהיה סכנה לעוברים ושבים ברחוב?. מסירת פרטים לשוטר בשבת. "האם מותר להזעיק מכבי אש בשבת כדי למנוע סכנה?". "גרם כיבוי וגרם הדלקה בשבת". "כיבוי על ידי גוי בשבת". "למה צריך ללמוד הלכות?" "הסיפור עם יוסף בן סימאי"...
2801ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת מבעיר"לתקציר
לאכת מבעיר במשכן?" במשכן הבעירו אש לצורך יציקת האדנים, כלי המשכן, אפיית לחם הפנים והמנחות. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם מותר לנגוע בנר שמן בשבת?" "הדלקת מכשיר חשמלי בשבת". "מה הדין אם שכח לכבות את המנורה במקרר לפני שבת?". "חשמל סטטי בשבת". "דין מצלמות אבטחה בשבת". "תאורה עם עין אלקטרונית בשבת". "כיצד מנע הרב ש"ך מאחות בית החולים לעשן בשבת?"
2802ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת מכה בפטיש"לתקציר
הייתה מלאכת מכה בפטיש במשכן?" במשכן היכו על הכלים בסיום עיצובם. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הפרדת הציציות בשבת". "האם מותר לתת כרית לתוך הציפית בשבת". "האם מותר לנפח כרית גומי בשבת?". "דין פתיחת סתימה בשבת"
2803ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת הוצאה מרשות לרשות"לתקציר
שות לרשות". "היכן הייתה מלאכת הוצאה מרשות לרשות?" במשכן העלו את הקרשים מהקרקע לעגלות. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "עירוב תחומין בשבת". "יציאה מחוץ לעיר בשבת". "איסור תחומין בשבת". "איך עושים עירוב תחומין בשבת?". "מה מברכים על עירוב תחומין?".
2804ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת האופה"לתקציר
יתה מלאכת האופה במשכן?" מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "סוגי הבישול למינהם". "גמר בישול בשבת". "גדר של הבערה ובישול בשבת"."בישול בחשמל ובתולדת האור". "בישול בשמש בתולדות חמה". "ההבדל ההלכתי בין בישול בחמה לבישול בתולדות חמה". "שימוש מדוּד שמש בשבת". "ההבדל בין שימוש בדוּד חשמל = בבויילר לשימוש בדוּד שמש"
2805הלכות בישול בשבת- "כלי ראשון"לתקציר
כלי ראשון". מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו כלי ראשון?". מהו המושג "כדי קליפה"?. "כוח עירוי מכלי ראשון". "מהו הכלל של תַתָּאָה גָבַר?". "עירוי לכוס רטובה בשבת"
2806הלכות בישול בשבת- "כלי שני"לתקציר
לי שני". דיני כלי שני מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו כלי שני?". "דבר יבש בכלי שני". "כוח עירוי מכלי שני". "דין מצקת בשבת". "דין קלי הבישול בכלי שני בשבת". "מזיגת משקה לתוך כלי שני בשבת". "האם מותר לסחוט לימון לתוך כוס תה רותח?". "האם מותר לשים תבלינים על אוכל רותח בשבת?". "האם מותר לשים בשבת נענע בכוס תה רותח?". "האם מותר לשים סוכרזית בתוך משקה חם בשבת?". "דין עירוי עירוי מכלי שני בשבת".
2807הלכות בישול- "אין בישול אחר בישול"לתקציר
ל אחר בישול והדינים הקשורים לזה מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "המושג מֶחְזֵי כמבשל בשבת". "האם מותר לתת תבשיל מבושל על הפלטה בשבת". "דין תבשיל יבש או רובו יבש", "המחלוקת בדין תבשיל לח". "האם מותר לחמם סופגנייה על פלטה בשבת". "שימוש שמביא למצב רתיחה בשבת". "הוספת מים לחמין שלא יישרף בשבת". "פתרונות הלכתיים למניעת חמין מלהישרף בשבת". "האם מותר לחמם פיצה אפויה לגמרי על הפלטה?". "חימום מים שאינם מבושלים בשבת". "האם מותר להניח ביצה רכה בחמין". "שקדי מרק בשבת". "חימום פיצוחים בשבת"
2808הלכות בישול- פרטים נוספיםלתקציר
בות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "דין כיסוי הסיר בשבת". "דין בישול מח שבעצמות". "דין מֵגִיס בשבת". "טפטוף על פלאטת שבת"
2809הלכות בישול- השהיית תבשיל מערב שבתלתקציר
ם נוספים מתוך הלכות בישול בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "השהיית תבשיל מערב שבת על גבי אש גלויה". "עצה טובה להשהיית תבשיל". דין פלטה חשמלית לגביי השהייה בשבת". "האם מותר להשהות מערב שבת תבשיל בתוך תנור אפיה חשמלי?"
2810הלכות בישול- "דיני הטמנה לשבת"לתקציר
כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הטמנה לשבת מהי?". "האם מותר לשים שמיכה על הפלטה לשבת?". "באיזה אופן ניתן לשים שמיכה על הפלטה בשבת עצמה?". הסבר הקביעה: "אין הטמנה באוכלים". "הטמנת צונן בשבת". "דין מאכל העטוף בנייר כסף". "האם מותר לחמם בשבת מאכל יבש מבושל כל צרכו על גבי מיחם חשמלי?"
2811הלכות בישול- "החזרת תבשיל בשבת"לתקציר
כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "באלו אופנים מותר להחזיר תבשיל על פלטה?". "העברת התבשילים לפלטה אחרת". "באלו אופנים מותר להחזיר תבשיל לתנור בשבת?" והמחלוקת בין אשכנזים לספרדים בזה...
2812הלכות שבת- "הנאה ממלאכת שבת"לתקציר
י שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הנאה ממעשה שבת". "דין בישל במזיד או בשוגג". "דין מסעדה המבשלת בשבת". בן להורים חילוניים האם מותר לו לאכול ממה שבישלו בשבת?". "הכשר כלים שבישלו בהם בשבת". "מי שכיבס בגד בשבת במזיד האם מותר ללובשו?". "דין הנאה מהדלקת אור בשבת". "דין הנאה ממאכל שהובא ברכב בשבת". "דין הנאה ממלאכות דרבנן בשבת".
2813הלכות שבת- "כבישה והכנת אוכלים בשבת"לתקציר
שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "איסור כבישה בשבת". "דין נתינת מלח בשבת". הסבר הקביעה: "אין כובש אחר כובש". "האם מותר להכין סודה בשבת במתקן להכנת סודה?". "הכנת קוביות קרח בשבת". "הכנת טחינה בשבת". "דין ייפוי המאכלים בשבת"
2814הלכות שבת- "דיני רחיצה בשבת"לתקציר
ני צחצוח שיניים בשבת". מתוך הלכות שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהי גזירת הבלנים?". "האם מותר להתקלח בשבת?". "האם מותר להשתמש בשבת בסבון מוצק". "השימוש במי בשמים בשבת". "דין צחצוח שיניים בשבת"
2815הלכות שבת- "דיני שכר שבת"לתקציר
מובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו תשלום בהבלעה?". "האם מותר לקחת שכר על עבודה בשבת?". "דין השכרת דירה לשבתות". "דין שכר לדבר מצווה בשבת". "האם מותר לקבל שכר על החזנות והקריאה בתורה בשבת?". "האם מותר למשגיח כשרות לקבל שכר על עבודתו בשבת?". "סימן ברכה בכסף של עבודה בשבת"
2816הלכות שבת- "מקח וממכר בשבת"לתקציר
שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "איסור מקח וממכר בשבת". "מקח וממכר לצורך מצווה בשבת". "לקיחת מצרכי מזון מחנות בשבת". "האם מותר לשבת בחנות שפתוחה בשבת?". "משל ונמשל לכדאיות של פתיחת חנות בשבת" - חבל על המאמצים...
2817הלכות שבת- "דיני מתנה בשבת"לתקציר
אות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "נתינת מתנה בשבת". "מה הבעיה בלתת מתנה בשבת?". "באיזה אופן ניתן לתת מתנה בשבת?". "נתינת מתנה לצורך מצווה בשבת". "האם גבאי בית הכנסת יכול להעניק סידור במתנה לחתן בר מצווה בשבת?"
2818הלכות שבת- "מבוא לדיני מוקצה בשבת"לתקציר
י שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "איסור מוקצה בשבת וטעמיו". "מה הסיבה שנאסר מוקצה בשבת?". "דין טלטול מהצד בשבת". "טלטול (בשינוי) כלאחר יד". "האם מותר לגעת במוקצה בשבת?". "דין אחיזה של מוקצה שהגיע לידו". "דין העברת מוקצה מיד אחת ליד השנייה". "אלו סוגי מוקצה יש בשבת?". "סוגי המוקצה בשבת"
2819הלכות מוקצה בשבת- "כלי שמלאכתו לאיסור"לתקציר
ות שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו כלי שמלאכתו לאיסור?". "דוגמאות לכלי שמלאכתו לאיסור". "טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או מקומו". "מה הדין כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או מקומו ויש לו כלי אחר או מקום אחר?". "מה הדין בכלי שמלאכתו לאיסור שהוא מפחד שיתקלקל או יגנב?". "טלטול כלי שמלאכתו לאיסור אגב היתר". "דין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לכבוד אורחים". "השימוש בשבת בכלים שמלאכתם לאיסור". "הטיה והוזזת מאוורר בשבת". "האם מותר להשתמש בסולם בשבת?". "דין בגד שעטנז בשבת". "האם מותר לחלק קופות צדקה בשבת?"
2820הלכות מוקצה בשבת- "מוקצה מחמת חסרון כיס"לתקציר
לכות שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהי ההגדרה של מוקצה מחמת חסרון כיס?". "דוגמאות למוקצה מחמת חסרון כיס". "דין מוקצה מחמת חסרון כיס בשבת". "טלטול מוקצה מחמת חסרון כיס אגב היתר". "מה ההבדל בין מוקצה מחמת חסרון כיס לכלי שמלאכתו לאיסור?" "מה יותר חמור טלטול מוקצה מחמת חסרון כיס או טלטול כלי שמלאכתו לאיסור?". "מה ההבדל בין מוקצה מחמת חסרון כיס לכלי היתר יקרים?". "דוגמאות לכלים ואוכלים הכלולים ושאינם כלולים בהגדרת מוקצה מחמת חסרון כיס"
2821הלכות מוקצה בשבת- "מוקצה מחמת גופו"לתקציר
שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהי ההגדרה של מוקצה מחמת גופו?". "דוגמאות למוקצה מחמת גופו". "דין מוקצה מחמת גופו בשבת". "מה יותר חמור טלטול מוקצה גופו או טלטול כלי שמלאכתו לאיסור?". "דוגמאות לכלים ואוכלים הכלולים ושאינם כלולים בהגדרת מוקצה מחמת גופו". "דין טלטול בעלי חיים בשבת". "מצוות שילוח הקן בשבת". "דין הרמת ילד קטן שבידו מוקצה". "דין מוקצה מחמת מיאוס"
2822הלכות מוקצה בשבת- "כלי שמלאכתו להיתר"לתקציר
ת שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו כלי שמלאכתו להיתר?". "דוגמאות לכלי שמלאכתו להיתר". "טלטול כלי שמלאכתו להיתר". "טלטול מיני מאכל בשבת". "האם בשר קפוא הוא מוקצה בשבת?". "דין טלטול תרופות בשבת". "דין טלטול ספר טלפונים בשבת". "דין טלטול מזוזה וספרי קודש בשבת". "דין טלטול תפילין בשבת". "האם מותר לענוד שעון יד דיגיטלי בשבת?". "דין טלטול אופניים בשבת"
2823הלכות מוקצה בשבת- "ביטול כלי מהיכנו"לתקציר
שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו ביטול כלי מהיכנו?". "באיזה אופן מבטל כלי מהיכנו?" ו- "באיזה אופן איננו מבטל כלי מהיכנו?". פתרונות הלכתיים לריקון קערה שנתן בה קליפות... "דין טלטול פח אשפה בשבת"
2824הלכות מוקצה בשבת- "בסיס לדבר האסור"לתקציר
שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו בסיס לדבר האסור?". "באיזה אופן הופך כלי לבסיס לדבר האסור?" ו- "באיזה אופן הכלי איננו הופך בסיס לדבר האסור?". "ארבעת התנאים בדין תנאים בדין בסיס לדבר האסור". "בסיס לדבר האסור והמותר". "דין טלטול פמוטים בשבת". "טילטול פמוטים המונחים על מגש בשבת"
2825הלכות מוקצה בשבת- "מוקצה בבין השמשות" לתקציר
הַשְּׁמָשׁוֹת, אִתְקַצָאי לְכוּלֵי יוֹמָא" מתוך הלכות שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו מִיגּוֹ דֵאִתְקַצָאי בְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת, אִתְקַצָאי לְכוּלֵי יוֹמָא"?". "באיזה אופן אנו אומרים "מִיגּוֹ דֵאִתְקַצָאי בְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת, אִתְקַצָאי לְכוּלֵי יוֹמָא"?" "דין "מִיגּוֹ דֵאִתְקַצָאי בְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת, אִתְקַצָאי לְכוּלֵי יוֹמָא בכלים ומאכלים". "האם מותר לאכול פירות שנשרו מהעץ בשבת?". "האם מותר להוריד מחבל הכביסה בגדים שהתייבשו בשבת?". "דין בגדים שהתייבשו בשבת במייבש כביסה". "מוקצה מחמת יום שעבר" דוגמה ל"מוקצה מחמת יום שעבר". "האם מותר לאכול בשבת מהחמץ שמכר לגוי באסרו חג של פסח שחל בשבת?".
2826הלכות מוקצה בשבת- "מוקצה מחמת מצווה" לתקציר
שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מוקצה מחמת מצווה". "דין מוקצה בקישוטי סוכה". "האם ניתן לעשות תנאי על המוקצה?". "מה הקשר בין קרבן חגיגה לעצי הסוכה?". "דין מוקצה בארבעת המינים". "מה ההבדל ההלכתי לגביי הרחה בין האתרוג להדס?"
2827הלכות מוקצה בשבת- "איסור נולד" לתקציר
פי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו איסור נולד?". "האם מותר לפנות שלג בשבת?". "דין מי מזגן בשבת". "האם מותר לשים את צינור מי מזגן בדלי בשבת?"
2828הלכות שבת- משחקים לילדים בשבתלתקציר
י שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "דין נתינת משחקים לילד קטן". "האם מותר לשחק בלגו בשבת, לבנות צורות בנינים ומגדלים ולפרקם?". "האם מותר לנפח בלון בשבת?". "האם מותר לקשקש ברעשנים וכלי נגינה שונים לתינוק בשבת?". "דין משחק בארגז חול בשבת". "דין השלמת פזל בשבת". "דין נדנדה הקשורה לעץ בשבת". "האם מותר להשתמש באופניים בשבת?". "איך היה הרב עובדיה יוסף זצ"ל מקרב את הבחורים ששיחקו כדור בשבת?"
2829הלכות שבת- "שימוש ונתינת מאכל לבעלי חיים"לתקציר
כות שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "דין רכיבה על בהמה בשבת". "דין מלאכה בשבת על ידי בעלי חיים מאולפים". האם מותר להאכיל בעלי חיים בשבת?".
2830רפואה בשבת- דיני חולה שיש בו סכנהלתקציר
הלכות שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מדוע פיקוח נפש דוחה שבת?". מה פירוש: "השואל- הרי זה שופך דמים, והנשאל- הרי זה מגונה"?. "דין חילול שבת על חולה בטעות". "דין חילול שבת על חולה שבספק סכנה". "דין טיפול רפואי בשבת שאפשר לדחותו". "דין גוסס בשבת". "דין סכנת איבר בשבת". "דין שבר או פריקה בשבת". "דיני כאבים בחלקי הגוף השונים בשבת". "שמירה על בריאות התינוקות בשבת". "הכשה ונשיכה ממזיקים בשבת". "דין הצלה מניסיון התאבדות בשבת". "האם אדם שניסה להתאבד צריך לברך הגומל?". "דין ילד שנסגר בחדר בשבת". "דין חילול שבת על ילד שאבד". "האם מותר בשבת לדווח על תאונת דרכים שאירעה בשבת?". "דין טיפול בחולה גוי בשבת". "השימוש בטלפון להזעקת רופא בשבת".
2831רפואה בשבת- "דיני יולדת בשבת"לתקציר
שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "דיו מעוברת בשבת". "הגדרת יולדת לצורך חילול שבת". "האם אישה שמרגישה צירים בערב שבת חייבת לשכור חדר בבית מלון סמוך?". "האם מותר לבעל להצטרף עם אשתו היולדת לנסיעה לבית החולים כמְלוה?". "האם מותר להזריק ליולדת זריקת הרדמה "אפידורל" בשבת?". "דין יולדת עד שלושה ימים". "דין יולדת עד שבעה ימים". "דין יולדת עד שלושים יום". "דין חלב אֵם בשבת". "האם מינקת הסובלת מעודף חלב ומצטערת, מותר לה לשאוב בשבת?". "דין שאיבת חלב לתינוק פג בשבת". "באיזו משאבה עדיף לשאוב חלב לתינוק בשבת, ידנית או חשמלית?" "דין מַפֶּלֶת בשבת"
2832רפואה בשבת- "דיני חולה שאין בו סכנה"לתקציר
הלכות שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת חולה שאין בו סכנה". "די חולה בשבת שעלול להסתכן". "מלאכות המותרות והאסורות בשבת לחולה שאין בו סכנה". "האם מותר בשבת לכבות את האור לחולה שרוצה לישון?". "האם מותר לעשות חוקן בשבת?". "דין נטילת כדורים בשבת לבריאים". "דיני חבישה בשבת". "דיני טיפול בשבת במחלות שונות". "דין לחש בשבת". "דין פעילות ספורט בשבת". "האם מותר לעשות מסאז' בשבת?". האם מותר לעשות דיאטה בשבת?". האם מותר להשתזף בשבת?". "דין מדידת חום ולחץ דם בשבת". "צילום רנטגן בשבת". "עצירת דם בשבת". "מניעת נפיחות בשבת". "זריקה בשבת". "דין מלאכה על ידי גוי לצורך חולה בשבת". "דין בישולי גויים לחולה בשבת"."דין מעלית שבת". "האם מותר לבקר חולה בשבת?"
2833הלכות שבת- "ברית מילה בשבת"לתקציר
שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מדוע ברית מילה דוחה שבת?". "דין ברית דחויה בשבת". "זמן ברית מילה בתינוק חולה". "דין ברית מילה בשבת לתינוק שנולד בניתוח". "דין הטפת דם ברית בשבת לתינוק שנולד מהול". "דין לתינוק שספק נולד בשבת". "ההכנות לברית מילה בשבת". "הוצאה מרשות לרשות לצורך ברית מילה". "דחיית ברית מילה כשיש חשש לחילול שבת". "דין נתינת הערלה לעפר בשבת". "דין טלטולכלי המילה בשבת". "דין קידוש בברית מילה שחלה בשבת"
2834הלכות שבת- דיני אמירה לגוי בשבתלתקציר
שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: הסבר ההלכה "אמירה לגוי - שבות". "דין אמירה לגוי בבין השמשות". "דין הנאה ממלאכת גוי בשבת". מהו שיעור הזמן ששיערו חז"ל "בִּכְדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ"?
2835הלכות שבת- "אופני היתר באמירה לגוי"לתקציר
שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "דין דבר השנוי במחלוקת באמירה לגוי בשבת". "דוגמאות לדברים שמותר לומר לגוי בשבת". "דין שְׁבוּת דִּשְׁבוּת בְּמָקוֹם מִצְוָה". "דין שבות דשבות במצווה שיש בה הנאה". "דין שבות דשבות במקום צורך גדול". "דין שבות דשבות במקום הפסד". "דין גוי שעשה בשינוי". "דין שני גויים שעשו מלאכה בשבת". "דין גוי שאומר לגוי בשבת". "שבות אחד לצורך חולה". "שבות אחד במקום צער בעלי חיים". "שבות אחד במקום מצווה של רבים". "אמירה לגוי במוקצה". דין "מלאכה שאין צריך לגופה" על ידי גוי. "פסיק רישיה" על ידי גוי. דין "על דעת עצמו הוא עושה" בגוי. "הזמנת חליפה מגוי בערב שבת". "תיקון רכב במוסך על ידי גוי".
2836מוצאי שבת- עצם הלוז וסעודה רביעיתלתקציר
?". "מדוע צריכים לאכול סעודה רביעית במוצ"ש?". "הקשר בין עצם הלוז לסעודה רביעית". סעודה שהיא בין עולם הזה ועולם הבא מזינה את העצם שהיא בין עולם הזה ועולם הבא...
2837מוצאי שבת- אליהו הנביא לתקציר
הנביא במוצאי-שבת"?!. "מה הצורך להזכיר את אליהו הנביא כל כך הרבה פעמים? ומה מיוחד שמזכירים אותו דווקא מאה ושלושים פעם"?! ביאורו של ר' אליהו הכהן מאיזמיר על הקשר בין אליהו הנביא לפסוק: "הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב"...