2913מצוות התלויות בארץ- "הפרשת חלה"לתקציר
מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: טעמי מצוות הפרשת חלה, בזכות חלה, מעשרות וביכורים - נברא העולם. אדוני, הֵעָצֵר! - מי כאן את הפירות מייצר?!. עצרי, אשת חיל! מי הנותן לך כח לעשות חיל?. לְהָנִיחַ בְּרָכָה אֶל בֵּיתֶךָ, הברכה באוהל של שרה אמנו, אדם הראשון - חלתו של עולם, מדוע נקרא אדם הראשון "חלתו של עולם"? הפרשת חלה רמז לחינוך הילדים. סיפור על "הלחם שלא נאכל" עם רבי מאירק'ה ממיר זצ"ל.
2914"הלכות הפרשת חלה"לתקציר
באגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: המקור מן התורה להפרשת חלה, מצוות חלה בזמן הזה, דינה של עיסה שלא הופרש ממנה חלה, דין המסופק אם הפריש חלה מהעיסה, שיעור ההפרשה של חלה, "מתי מפרישים חלה?", "מי צריך להפריש חלה?", דין שליח, קטן וסומא בהפרשת חלה. סדר ההפרשה והברכה. שריפת החלה, "מה הדין אם אבדה החלה?", "מה הדין אם התערבה החלה בבצק?", "מהו שיעור הקמח להפרשת חלה?", באיזה קמח מתחייבים בהפרשת חלה, "דין הפרשת חלה ביום טוב", "דין הפרשת חלה בשבת", "היסח הדעת בהפרשת חלה", "סוגי עיסות החייבות והפטורות מהפרשת חלה",
2915מצוות התלויות בארץ- "איסורי כלאיים"לתקציר
גדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: טעמי מצוות כלאיים, הלכות כלאיים: המקור מן התורה, שלשת האיסורים בכלאיים: א. "כלאי אילן". ב. "כלאי זרעים". ג. "כלאי הכרם".
2916מצוות התלויות בארץ- "ערלה" לתקציר
חוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהי ערלה?" טעמי מצוות ערלה, השומרים ערלה אינם ניזוקים - סיפור, פירות הערלה מזיקות לאדם , במצוות הערלה ונטע רבעי יש דמיון וזיכרון למעשה בראשית, אל תחזיק טובה לעצמך!, רמז לצמיחת האדם בתורה, "כיצד צומח בן תורה?"... השנה הרביעית והחמישית...
2917מצוות התלויות בארץ- "הלכות ערלה" לתקציר
" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: דיני ערלה נוהגים בכל מקום, בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ. "ההבדל בין ערלה שבארץ ישראל לדיני ערלה שבחוץ לארץ". "איסורי הנאה מערלה", מנין שנות הערלה "כיצד מונים שלוש שנים?", "מה הדין אם שכח מתי נטע את העץ?", האם שנה מעוברת משפיעה על שנות העורלה?, "האם יש ערלה בעציץ?", העברת אילן ממקום למקום מה דינו לגבי ערלה, העברת שתילים מהמשתלה,אילן שנקצץ...
2918מצוות התלויות בארץ- "הלכות נטע רבעי"לתקציר
אגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: המקור מן התורה, מתי נוהג נטע רבעי, כמה היא הפרוטה?, כיצד פדיון נטע רבעי?, דין אילן שהוא ספק רביעית או חמישית, נטע רבעי בחוץ לארץ, נטע רבעי בשנת שמיטה...
2919תרומות ומעשרות- "המבנה וסדר ההפרשה"לתקציר
ות ומעשרות. "טעמי המצווה של תרומות ומעשרות" מתוך החוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: השלבים בנתינת תרומות ומעשרות. "מהי תרומה גדולה?". "למי נותנים תרומה גדולה?" ו- "מה הסיבה שנותנים תרומה גדולה?". "מהו מעשר ראשון?". "למי נותנים מעשר ראשון". ו- "מה הסיבה שנותנים מעשר ראשון?". "מהי תרומת מעשר?". "למי נותנים תרומת מעשר?". "מי נותן תרומת מעשר?" ו- "מהי הסיבה שנותנים תרומת מעשר?". "מהו מעשר שני?". "למי נותנים מעשר שני?". ו- "מה הסיבה שנותנים מעשר שני?". "מהו מעשר עני?" "למי מגיע מעשר עני?". ו- "מה הסיבה שנותנים מעשר עני?"
2920"סיפורים על תרומות ומעשרות"לתקציר
ינה של תרומות ומעשרות והרווח שהגיע מהם. "עשר בשביל שתתעשר". "סיפור על רבי יוחנן" העונה על השאלה: "האם מותר לנסות את הקב"ה?" ו- "מה המיוחד בתרומות ומעשרות?". "רמז על עניין העושר במעשרות מהפסוק: "אִם הַשְּׂמאל וְאֵימִנָה, וְאִם הַיָּמִין וְאַשְׂמְאִילָה". "משל ונמשל בעניין מעשרות" שמביא המגיד מדובנה המסביר: "מדוע מותר לנסות את הקב"ה דווקא בעניין המעשרות?"...
2921תרומות ומעשרות- "מי שמעשר מרוויח!"לתקציר
ים על הרווח בנתינה של תרומות ומעשרות". מתוך החוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: ברכה - בדבר המדוד מעשה היה ב'בבא סאלי'. "סיפור בעניין תרומות ומעשרות" הממחיש מי בעל הבית?... "סיפור מיהו המפסיד ומיהו המרוויח בתרומות ומעשרות".
2922"תרומות מעשרות מביאות לידי ברכה ושפע"לתקציר
אות לידי ברכה ושפע? "וורטים ורעיונות מחזקים על הרווח בנתינה של תרומות ומעשרות". מתוך החוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: מתי ממלאים את המשפך? תשובתו של החסיד רבי יוסף יעבץ... "מכת עכברים בעיר" - "מעשה ברבי פנחס בן יאיר". "החמור שהחמיר" - "סיפור על חמורו של רבי פנחס בן יאיר".
2923אבותינו הפרישו תרומות ומעשרותלתקציר
ות הפרישו תרומות ומעשרות?". "מנין שאברהם אבינו הפריש תרומות ומעשרות?". "מנין שיצחק אבינו הפריש תרומות ומעשרות?". "מנין שיעקב אבינו הפריש תרומות ומעשרות?".יעקב אבינו מעשר את ילדיו היתכן?!. סיפור כל הוויכוח של הכותי עם רבי מאיר: "הכיצד הפריש יעקב את שבט לוי לקדושה?!" והלא זה רק 1/12?! ותשובתו הנפלאה של רבי מאיר...
2924תרומות ומעשרות- צדקה לעמלי תורהלתקציר
וות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "קדושת שבט לוי ופרנסתם". שבט לוי = תלמידי החכמים שבדור. כשאדם נותן צדקה לתלמידי חכמים - הוא צריך לדעת ולהבין, שיותר ממה שהוא עושה עמהם ומחזק אותם, הרי הם מחזיקים אותו. "סיפורים על החזקת תלמידי חכמים" והשכר הגדול שנתקבל: "סיפור על אישה מארם צובא" שחיממה מקווה וזכתה ובאותו זמן לא היה שום חולי ושום הפסד ולא צער כל אותה עת". "סיפור על החפץ חיים" שהוכיח עשירים שתלמידי שלומדי התורה תורמים יותר מהם... "גם לתרום צריך זכות!" סיפור עם רבי אלחנן וסרמן זצ"ל. רוח הקודש של הא"רי הקדוש והנס שהארבה סב על עקבותיו. "כשם שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, כך חסרונותיו [ההוצאות] של אדם קצובים לו מראש השנה". "מעשה ברבן יוחנן בן זכאי". "תוכנית החסכון של מונבז המלך"...
2925"הלכות תרומות ומעשרות" - הקדמהלתקציר
לכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: מצות ההפרשה, "דין הפרשת תרומות ומעשרות בחוץ לארץ". הגידולים החייבים בהפרשה. "שלשת התנאים המחייבים בתרומות ומעשרות". "האם תבלינים חייבים בתרומות ומעשרות?". "האם גידולי עציץ חייבים בתרומות ומעשרות?". "מהו איסור טבל". "למה נסמכה מצות מעשר לאיסור אכילת נבלה?" משל ונמשל לביאור העניין...
2926"הלכות תרומות ומעשרות" - איך מפרישים וממה?לתקציר
ץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני או מעשר עני. "למה נקרא שמה תרומה גדולה?". "אימתי הפירות מתחייבים במעשר?". "מתי היא עונת המעשרות?". "ששה דברים שקובעים סופית למעשר". "דין "פירות מקרקע של גוי". "חשבון השנים למעשר שני ומעשר עני". "חשבון השנים למעשר תבואה וקטניות". "חשבון השנים למעשר ירקות". "חשבון השנים למעשר ירקות". "חשבון השנים למעשר אתרוג". תרומה ומעשר מפירות שנה זו על שנה אחרת. דקדוק בכמות המעשר. "האם יכול להפריש מפירות אלו על פירות אחרים". "דין הפרשת תרומות ומעשרות בשבת ויום טוב"
2927"סדר הפרשת תרומות ומעשרות"לתקציר
ת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: ההבנה המינימאלית בהפרשת תרומות ומעשרות, "קביעת מקום בתרומות ומעשרות". "ביאור נוסח הפרשת תרומות ומעשרות". "מהן ההכנות הנדרשות להפרשת תרומות ומעשרות". "נוסח הברכה וההפרשה לטבל ודאי". "נוסח ההפרשה לפירות ספק מעושרים". "נוסח מקוצר להפרשת תרומות ומעשרות". דיני מצוות 'ביעור מעשרות'.
2928"מצוות יישוב ארץ ישראל"לתקציר
הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א. "הלכות יישוב ארץ ישראל" "יישוב הארץ וכיבוד אב ואם", חומרת וחשיבות המצווה, מהם הדברים שבשבילם אפשר לצאת לחו"ל?, דין הרוצה לטייל או להשתטח על קברי הצדיקים בחוץ לארץ...