2929שמיטה- "הזכות הגדולה שבארץ ישראל"לתקציר
רבנו להיכנס לארץ ישראל"?, יישוב ארץ ישראל מביא ליראת שמים, זכותנו הגדולה לשבת בארץ ישראל, לאכול מפירותיה, והעיקר לקיים את המצוות התלויות בה! מתוך המבוא של החוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה".
2930"מצות השמיטה" לתקציר
ְיֶה לָאָרֶץ, שַׁבָּת לַה'..." - "מצוות השמיטה" - "גיבורי כח עושי דברו" מתוך החוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א. המספר שבע מציין את החלק הרוחני שבעולם, את הקדושה. "הקשר בין יום השבת לשנת השמיטה". איך ילמד האדם לעדן את התנהגותו ולתת לאחרים ליהנות מרכושו?, בשנת השבע מתגלה החלק האלוקי הרוחני, שהוא המהות הפנימית האמיתית של עם ישראל.
2931שמיטה- הצילו, שביתה!לתקציר
של שומרי השמיטה המובאים "בחוברת מצוות הארץ בהלכה ובאגדה": "השמיטה בקוממיות" סיפור שסיפר רבה של קוממיות, הגאון רבי בנימין מנדלסון זצ"ל, ובנוסף "סיפור על שנת השמיטה" ואיך קרה שנרשם במחלקת הפרדסים הממשלתית: "הפרדס בקוממיות לא עבד בכל השנה השביעית והצליח".
2932"סיפורים על שמירה של שמיטה"לתקציר
ת הארץ בהלכה ובאגדה": "הארבה שלא הזיק" פלא במושב קוממיות, כפי שסיפר הרב בנימין מנדלסון, באיגרת שכתב, סיפור נוסף "הברד שלא הזיק" כפי שסיפר הרב שניאור זלמן רווח. "סיפור על שמירת השמיטה" שעליו אמר הרב עובדיה יוסף זצ"ל: שבזכות מסירות הנפש של החקלאים השומרים שביעית ולא נצרכים למכירה, זכו לנס הזה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' אלוקיו! הולך בתום - הולך בטח!
2933שמיטה- "הטעמים למצוות השמיטה"לתקציר
בהלכה ובאגדה: "מהי הסיבה למצוות השמיטה?" דברי רבנו אברהם אבן עזרא על החיוב לשמור את כל המצוות וכל התיקונים שתיקנו רבותינו גם אם לא מבינים את הטעם שבדבר. התורה והלחם - "משל ונמשל". "טעם מצוות השמיטה לפי ספר החינוך". טענות הגויים על ישיבת ישראל בארץ ישראל והקשר לשנת השמיטה...
2934שמיטה- העונש לאי שמירת שמיטהלתקציר
בותינו בעבור שלא שמרו שמיטה כפי המובא בחוברת מצוות הארץ בהלכה ובאגדה. "כאשר עם ישראל לא שומרים על מצות השמיטה, כבר להם להם זכות קיום בארץ ישראל". שבעים שמיטות ויובלות ביטלו ישראל בארץ, וכנגדם גלו שבעים שנה...
2935שמיטה- פסק זמן של מחשבהלתקציר
ארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א. החשש ששמחת ההצלחה של החקלאי, בראותו יבולים יפים, עלולה לגרור אותו בקלות לייחס את כל ההצלחה לעצמו באה שנ ת השמיטה להורות: "וְזָכַרְתָּ אֶת ה', כִּי הוּא הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל"! כל ההצלחות מאת ה' הן, ורק אליו עינינו נשואות: אנא ה', הצליחה נא! ושלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשי ידינו!
2936שמיטה- "מהו מקור הפרנסה האמיתי?"לתקציר
יעית, ומוכיחה ברורות, מהו מקור הפרנסה האמיתי... מדוע האריה, השועל והצבי מקבלים את פרנסתם ברווח ורק האדם, נזר הבריאה, אשר למענו נבראו הבריות כולם - רק הוא, טרוד כל היום לפרנסתו?! האם לא ראוי שאף הוא יקבל את פרנסתו בקלות? "משל ונמשל המובאים בחוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א. ומבארים שלכל אחד שולח הקב"ה 'חבילה' של פרנסה, קוצב לו בדיוק את מה שמגיע לו.
2937שמיטה- "אחדות וקירוב לבבות"לתקציר
מובא בחוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א. "שנת השמיטה מביאה אף להזדהות ושוויון בין שכבות העם". בעת הפקרת שדותיו העשיראומר: "מה נאכל בשנה השמינית?! וכך יזדהה וירחם על העני ויפרנסנו, ובזכות זה הקב"ה ירבה את פרנסתו שלא יבוא לכלל עניות...
2938שמיטה- "השבת והשביעית"לתקציר
ת השמיטה", כפי המובא בחוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א. השבת והשביעית - שבת לה', השבת והשביעית - עדות לאמונה בה', השבת והשביעית - שלימות וקדושת העם והארץ, מדוע האדם נמצא תמיד בתנועה? כי תמיד חסר לו משהו, ועליו להשלים את החסר... השבת והשביעית - מקור הברכה
2939שמיטה- "ניצול הזמן ללימוד תורה"לתקציר
הודי - לעסוק ולהגות בתורה הקדושה, ובכך לקיים את העולם מתחזקת בשנת השמיטה, כפי המובא בחוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א.שנת השמיטה בין השנים, כיום השבת בין הימים. אדם שמנסה לנצל כל זמן פנוי ללימוד התורה, מוכיח הוא בכך שלימוד התורה הוא עיקר חפצו ומגמתו.
2940שמיטה- שמיטת כספיםלתקציר
המובא במצוות הארץ בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי: "על ידי קיום שמיטת כספים, באה מחילת עוונות לישראל". מדוע כל כך מגנה התורה את האדם שלא נותן מכספו לעניים, עד שהוא נקרא "בליעל" ו"רע עין", הלוא טבע האדם כך, להיות בהול על ממונו?, "משל ונמשל בעניין השמיטה" המבארים במה לקצץ...
2941שמיטה- שנת היובל לתקציר
וות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: שילוח העבדים, חומרת מצות שילוח העבדים,נחלת הארץ: כיצד התבצעה החלוקה?,הַכֹּל נָתוּן בָּעֵרָבוֹן, וּמְצוּדָה פְרוּסָה עַל כָּל הַחַיִּים!,הַכֹּל נָתוּן בָּעֵרָבוֹן, וּמְצוּדָה פְרוּסָה עַל כָּל הַחַיִּים!, רמז לעבודת האדם בעולם הזה אשרי אדם שמנצל את זמנו לעסק התורה ולקיום המצוות ומעשים טובים, וכל המוסיף מוסיפים לו, אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד
2942הלכות שביעית וערב שביעיתלתקציר
דה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: המקור בתורה לשנת השמיטה, זמן שנת השמיטה, "ההכנות לשנת השמיטה", "מכירת כלי עבודה בשמיטה", "דין השמיטה בזמן הזה", "דין שנת היובל בזמן הזה", "דיני ערב שביעית": נטיעת אילנות מאכל, דיני נטיעת אילנות סרק בשביעית, דין בשמים בשמיטה, דיני תבואה, קטניות וירקות, דיני הרכבה והברכה בשמיטה.
2943הלכות שביעית: דיני עבודות הקרקעלתקציר
ות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "באלו קרקעות אסורה העבודה בשביעית"?, דיו גינת גינת בית הכנסת בשמיטה, "דיני גינה משותפת בשביעית", חממות ובתים, גינה שעל הגג, גידולי מים, עציצים, "ארבעת המלאכות האסורות בשמיטה מהתורה", "המלאכות האסורות מדרבנן בשמיטה", "דין מלאכות לקיום האילן בשביעית", "זריעה ונטיעה בשמיטה", "ההבדל בין שמיטה לשבת", זריעה לצורך לימוד בשביעית, העברת אילנות בשמיטה, "דין השקיה בשמיטה", "קנס של חכמים בזיבול ולא בסיקול", "דין גת בשנת השמיטה", מכירת כלי עבודה בשמיטה.
2944שמיטה- "קדושת פירות שביעית"לתקציר
ץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "אלו דינים חלים על פירות הקדושים בקדושת שביעית?", "מה נחשב כגידולי שביעית"?, "קרקע של יהודי בשמיטה", "ערלה בשמיטה", האם יש קדושת שביעית ב: ערלה, עלי גפן, גת, פטריות, פרחים, בשמים, דשא, צמר גפן, ודבש...
2945שמיטה- "הפקרת הפירות בשביעית"לתקציר
רץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "דין פירות ההפקר", "מהי הכמות שמותר לקחת בשמיטה, מתי הוא זמן לקיחה של פירות ההפקר, אופן ההפקר בשמיטה, נעילת השדה, "דין עצי ערלה ונטע רבעי בשביעית", אלו גידולים מופקרים והדין של: עצים, פירות שישית בשביעית, פירות שביעית בשמינית.
2946שמיטה- "אכילת פירות שביעית"לתקציר
בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מצות אכילת פירות שביעית", הוצאת פירות לחוץ לארץ, "האם מותר להאכיל פירות שביעית לגוי?", תרומות ומעשרות בפירות שביעית, "דין פירות שגדלו בקרקע של גוי", איסור הפסדת פירות שביעית, "פח שביעית", דיני קילוף הפירות בשמיטה, מה עושים עם הקליפות והגרעינים בשביעית, ברית מילה ויין של שביעית, שאריות מזון בשמיטה, "קידוש והבדלה בשנת השמיטה", זמן קטיפת הפירות בשביעית, לחנך את הקטנים שיזהרו בפירות שביעית, "הנאה השווה לכל אדם", לקלקל פירות שביעית, סחיטה וריסוק פירות שביעית, טחינת פירות שביעית, דיני שמן בשנת השמיטה, "זריעת פירות של שמיטה"
2947שמיטה- "איסור סחורה בפירות שביעית"לתקציר
ץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: עונש הסוחר בפירות שביעית, אופנים שהותר למכור פירות שביעית, אופן מכירת פירות שביעית, כסף קדוש הייתכן?!, דין מוכר עם הארץ, פריעת חוב מכסף של פירות שביעית, פירות מקרקע של גויים.
2948שמיטה- "אוצר בית דין"לתקציר
ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: תקנת בתי הדין לבעלי השדות בשנת השמיטה, האם מותר לקנות פירות מ'אוצר בית דין', הפקעת מחירים בחנות שמוכרת "אוצר בית דין"
2949ארבעת המינים בשנה השביעיתלתקציר
ת הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: דיני לולב בשביעית. דיני הדס בשביעית. דיני ערבה בשביעית. דיני אתרוג בשביעית, אתרוג שחנט בשישית, אתרוג שחנט בשביעית, קניית אתרוג מעם הארץ, נוי סוכה בפירות שביעית
2950שמיטה- איסור ספיחים"לתקציר
ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו הטעם לאיסור ספיחים?", דין הנאה מספיחים, ספיחים של גויים, ספיחים בשביעית ובשמינית, מהם הספיחים המותרים?, מה דינם של ספיחים בגולן?...
2951שמיטה- "ביעור פירות שביעית"לתקציר
בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: המקור מן התורה לביעור פירות שביעית, "כיצד מבערים פירות שביעית?", "מאיזו כמות מבערים פירות שביעית?", דין כבושים ושימורים שהגיע זמן ביעורם. זמן הביעור של פירות שביעית, זמן ביעור היין, זמן ביעור האתרוג, דין ספק זמן הביעור, דין פירות שביעית שהכין מהם מרקחת, מה הדין אם עבר ולא הפקיר, ביעור הכסף, פירות של אוצר בית דין.
2952שמיטה- "מכירת הקרקעות לגוי"לתקציר
בצעים הרבנים הראשיים לישראל "מכירת קרקעות" המשמעות של זה לגבינו מתוך החוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: חקלאי שמוכר את שדהו לגוי, דין גינה משותפת בבניין מגורים, תשלום ארנונה בשמיטה, מעשה עם הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל, "בעיות הנמצאות בהיתר המכירה", מעשה עם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל
2953שמיטה- "שמיטת כספים"לתקציר
ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: המקור מן התורה ל"שמיטת כספים", "השמטת כספים בזמן הזה", "דין שמיטת כספים בחוץ לארץ", דין מלווה גוי בשמיטה, "זמן השמטת כספים", הלוואה בחודש אלול, הלוואה בשטר או בפני עדים, "פירעון של המחאה בשמיטה", דין חנות המוכרת בהקפה בשמיטה, דין הלוואת מצרכים בשמיטה, עסק של שותפים בשמיטה, האיסור להתחמק מהלוואה בשמיטה.
2954שמיטה- "תקנת פרוזבול"לתקציר
כה ובאגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "ביאור המילה "פרוזבול", מהות הפרוזבול, אין הפרוזבול מועיל אלא כיום שהשמיטה מדברי חכמים, "נוסח הפרוזבול", "מתי כותבים פרוזבול?", דין פרוזבול ביתומים, קופות צדקה וגמילות חסדים, "האם צריכים לעשות פרוזבול עם הבנק?", "מה הדין אם לא עשיתי פרוזבול?"
2955מוצאי שמיטה- "מצוות הקהל"לתקציר
באגדה" של הרב דוד שלום נקי שליט"א: המקור מן התורה, "מצוות הקהל בזמן בית המקדש", "זכר למצוות הקהל", מדוע מקיימים מצות הקהל דווקא בסוכות של מוצאי שביעית?