657ראש השנה לתקציר
שיעור תורה קצר - הכנה לראש השנה. עד כמה אנחנו צריכים לפחד לפני ראש השנה? משל נפלא של הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל. האם ניצלנו ושמרנו על הכוחות שהקב"ה נתן לנו?! הפחד עולה בהתאם לגודל החטא, האחריות שקיבלנו וגודל הבקשה לשנה החדשה...
658ראש השנה לתקציר
שיעור תורה קצר - לראש השנה ועשרת ימי תשובה. משל ונמשל נפלאים לראש השנה ויום הדין של הרב יחזקאל מקוזמיר זצ"ל. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים כתבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים. דווקא בשעת נפילה של האדם ברוחניות נדרשים לו חיים לתיקון המעוות ולזכייה בדין....
659ראש השנה לתקציר
דבר תורה קצר - לראש השנה. בתפילה של יום הזיכרון אנו מבקשים "ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך..." שאלתו הנפלאה של רבי חיים מצאנז בעל ה"דברי חיים" זצ"ל: כיצד יתכן לבקש על אומות העולם שיפחדו מהקב"ה? וכי אנחנו בעצמנו יש לנו יראת שמים כפי הצורך?! ותשובתו המבריקה...
660ראש השנה לתקציר
דבר תורה קצר - ליום הדין. בתפילה של יום ראש השנה אנו מפארים "ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה ...זכר ליציאת מצרים..." משל ונמשל לראש השנה של רבי משה טייטלבוים בעל ה"ישמח משה" זצ"ל על הקשר שבין ראש השנה ליציאת מצרים והלקח שיש ללמוד מאז להיום...
661ראש השנה לתקציר
דברי תורה קצרים לראש השנה. משל ונמשל נפלאים לראש השנה ויום הדין של הרב ישראל מאיר הכהןזצ"ל. בתפילת ראש השנה אנו מוסיפים את המזמור של הפרנסה ששם אומר דוד המלך: "מי יעלה בהר השם...אשר לא נשא לשוא נפשי..." לא להיות כפוי טובה ולא להשתמש בנפש שקיבלנו...
662ראש השנה לתקציר
רעיון קצר לראש השנה. לשם מה מברכים בסימני ראש השנה "שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" הרי אם השנה טובה בוודאי שהיא גם מתוקה?! תשובתו של רבי שלמה מלונטשיץ זצ"ל. להעמקת המודעות שאין רע יורד מלמעלה והכל זה לטובה...
663ראש השנה לתקציר
דבר תורה קצר לשולחן בראש השנה. כחלק מהסימנים לשנה החדשה אנו מבקשים "יהי רצון... שנהיה לראש ולא לזנב" היתכן?! בעיצומו של יום הדין הנורא אנו מבקשים לעצמינו שררה וגדולה?! רעיון נפלא של רבי אליעזר מדזיקוב זצ"ל לראש ר"ת: ל-עשות ר-צון א-בינו ש-בשמיים...
664ראש השנה לתקציר
דבר תורה קצר - הכנה לתקיעות בראש השנה. למה תוקעים בשופר בראש השנה? לערבב את השטן רש"י: "שלא ישטין וכשרואה שישראל מחבבין את המצוות מסתתמין טענותיו". היכן ההיגיון?! דווקא שהוא רואה שישראל חוזרים בתשובה עליו לקטרג ביתר שאת?! הסברו של בעל ההפלאה רבי ישעיה הורביץ זצ"ל
665ראש השנה לתקציר
דברי תורה קצרים להתעוררות לפני תקיעת שופר בראש השנה. "אשרי העם יודעי תרועה..." במה שונים עם ישראל מיתר אומות העולם וכי אינם יודעים לתקוע בשופר?! משל ונמשל נפלאים לתקיעת שופר בראש השנה ויום הדין של המגיד מדובנא זצ"ל. המבארים את המטרה של תקיעת השופר והיחודיות של עם ישראל...
666ראש השנה לתקציר
דבר תורה קצר ליום הדין - התעוררות לפני תקיעת שופר בראש השנה. "אשרי העם יודעי תרועה..." משל ונמשל לראש השנה המבארים את מעלת תקיעת השופר דווקא כאשר בית המקדש חרב. החץ האחרון שנשא במנשא של כל אחד מאיתנו - תקיעת שופר הבה נשמור עליו הרי בו תלויים חיינו...
667ראש השנה לתקציר
דבר תורה קצר ליום רש השנה - התעוררות לפני תקיעת שופר ביום הזיכרון. "למנצח לבני קורח מזמור כל העמים תיקעו כף הריעו לאלוקים בקול רינה..." מדוע תיקנו חז"ל להזכיר את בני קורח שהיה בעל מחלוקת לפני תקיעת שופר?! ועוד 7 פעמים?! רעיון נפלא להצלה ברגע האחרון...