668חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. משמעות שם החג חנוכה היא חנו-כה על שם שעם ישראל נחו בכה בכסליו. מדוע נקרא החג על שם החנייה ולא על שם הניצחון?!
669חנוכה לתקציר
רעיון קצר לחנוכה. "על הניסים...ועל המלחמות" לשם מה עלינו להודות על המלחמות?! הרי במלחמה תמיד שני הצדדים מפסידים היה מתאים להודות על הניצחון?!
670חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. סביבון והלקח ממנו. אם המטרה לפרסם את הנס מדוע לסובב סביבון קטן לא עדיף פרסום חוצות?!
671חנוכה לתקציר
משהו קצר לחנוכה. ההבדל בין חנוכה לפורים בא לידי ביטוי במשחקי הילדים סביבון ורעשן
672חנוכה לתקציר
וורט לחנוכה. ההבדל בין הנוסח: "רבת את ריבם דנת את דינם" ב"על הניסים" בגוף שלישי לבין הברכה המסיימת את המגילה: "הרב את ריבינו והדן את דיננו" הנאמרת בנוכח
673חנוכה לתקציר
וורט לחנוכה. מהו ההבדל בין חנוכה לפורים בנוסח "על הניסים" הרי בחנוכה לא מזכירים את מפלת יון אלא "להודות לשמך הגדול" לעומת זאת בפורים מזכירים את מפלת המן: "ותלו אותו ואת בניו על העץ"?
674חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. "על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות" 6 הודאות כנגד ששה סדרי משנה
675חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מהו המייחד את חנוכה ופורים שהם לא יתבטלו לעולם?!
676חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. כמה נרות מדליקין בכל יום מימי החנוכה? מחלוקת בית הלל ובית שמאי וההשלכה שלה על פי תורת החסידות להנהגה שלנו בחיי היום יום
677חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. זמן ההדלקה הוא על פי דברי חז"ל "עד שתכלה רגל מן השוק" מדוע לא נקטו חז"ל זמן מדוייק?! נר החנוכה והביטחון בהקב"ה
678חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. בחנוכה נצטוינו להודות ולהלל ובפורים שמחה ומשתה. מדוע בחנוכה לא תיקנו סעודה?! ההבדל המשמעותי בין נס חנוכה לנס פורים
679חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדוע מברכים "להדליק נר חנוכה" ולא להדליק נר של חנוכה? ההקבלה מלשון המשנה בעניין נר שבת
680חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדוע דווקא בחנוכה נקשר המושג "מהדרין מן המהדרין"? בזכות הידור מצווה של כהן גדול הדלקנו חנוכייה בבית המקדש הכיצד?!
681חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדרש חנוכה על מסירותם של בני ישראל בזמן מלכות יון והלקח לימנו מה עלינו לעשות היום
682חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. בתוספת של "על הניסים" אנו אומרים: "מסרת גיבורים ביד חלשים... רשעים ביד צדיקים.." מה הפלא שהקב"ה מסר רשעים ביד צדיקים הרי ברור שהרשעים אמורים להימסר ביד הצדיקים?!
683חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. בתוספת של "על הניסים" אנו אומרים: "להשכיחם תורתך" מה אכפת ליוונים שבני ישראל יזכרו את התורה? מה היתה המטרה בלהשכיח תורה מישראל?!
684חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדוע אוכלים סופגניות בחנוכה? מדוע אוכלים לביבות בחנוכה? רעיון נפלא של הרב אויירבך מספר הליכות שלמה
685חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מדוע אוכלים סופגניות בחנוכה? מה העניין של הריבה בתוך הסופגנייה?
686חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מה היתה הבעיה של היוונים בגישה של עם ישראל? משל או מעשה מליצה על התפיסה המעוותת של יון שקיומה בטל אל מול תורת ישראל
687חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. חכמת יון = "אור ההשכלה" נחשבה בעיני חז"ל לחושך מוחלט, התסכול אל מול קומץ שלא מעוניין ב"אור" שלהם. משל ונמשל הממחישים מדוע לא רצינו ב"חושך (=מלכות יון) על פני תהום"...
688חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. מהי תרבות יון? מדוע אין לה משמעות?!. משל ונמשל למקסם שוא של תרבות יון ומדוע ההולכים שולל אחרי התרבות הזו מזיקים לעצמם?!..
689חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. חג האורים. מה ההבדל בין חושך לאור? משל של שלמה המלך "החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך". מהו ההבדל בין רשעים לצדיקים? מכונית ללא בלמים...
690חנוכה לתקציר
דבר תורה קצר לחנוכה. רעיון לחנוכה. "ועל ניסך שבל יום עימנו" לשם מה להזכיר את הניסים שבכל יום? מה זה קשור לחנוכה?! סיפור על ביתו של רבי חנינא בן דוסא.
691חנוכה לתקציר
לחנוכה. סיפור על המתייוון יוסי משיתא. מהו הגורם למהפך שחל בו?! מהו הלקח לימנו?